Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde alınan işlere ilişkin düzenlenen kağıtlarda, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnasının ne şekilde uygulanacağı hk.

Tarih 05/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-Ek Md-2-76
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-Ek Md-2-76                                   05/03/2012

Konu : Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde 

alınan işlere ilişkin düzenlenen kağıtlarda,  döviz kazandırıcı

faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnasının ne şekilde uygulanacağı hk.

 

….

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketiniz ile … Corporation/KORE arasında bir adi ortaklığın (Joint Venture) kurulduğu, yabancı ortak olan … Corporation/KORE’nin, ortaklığın %30 hissesine sahip olduğu, ortaklığınızın bir kamu idaresi ile uluslararası ihale kapsamında inşaat taahhüt sözleşmesi imzalayacağı belirtilerek döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında yer alan ihaleye ilişkin sözleşmeye ait damga vergisinin sadece yabancı ortağın hissesine (%30) isabet eden tutarla sınırlı olarak ödenip ödenemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 14 üncü maddesinde, kağıtların damga vergisinin bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarda alınacağı ve her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarının (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere (2011 yılı için) 1.251.383,40 Türk Lirasını aşamayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin eksik ödenmesini gerektirmeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik “3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” başlıklı bölümünde;

“3.2.1 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların, ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

3.2.1.3 Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (3.2.1.2) alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri… ” diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmış; Tebliğin “4. Uygulamaya İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde ise,

“4.1. (3.1.8)’de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde İşleme İzin Belgesi”; (3.2.)de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, sözleşme konusu işin cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından yurtiçi uluslararası ihale konusu edilen bir iş olması ve ihaleyi üstlenen yerli firmalar adına Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenmiş bir vergi, resim ve harç istisna belgesi bulunması koşuluyla yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde üstlenilen işe ilişkin düzenlenen sözleşmeye, yerli firmanın payına isabet eden tutar için, belgenin geçerlilik süresinde ve belgede yazılı miktarla sınırlı olmak üzere damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Buna göre, yerli ve yabancı firma ortaklığı ile kurulan adi ortaklığınız ile kamu idaresi arasında imzalanacak olan inşaat taahhüt sözleşmesine ilişkin damga vergisinin, geçerli bir vergi resim harç istisna belgesi sahibi yerli ortağın ortaklık payına isabet eden kısım çıkartıldıktan sonra kalan tutar üzerinden hesaplanması ve yabancı ortak tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.