ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)   

::: ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)

 1. GENEL:
 2. yüzyılın devletleri, hızla artan kamusal talepleri karşılamak, hızlı, verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmek için, bilgi ve haberleşme teknolojileri ile tam entegre bir yapı içinde, dinamik bilgi tabanlı çözümlerden azami oranda faydalanmak zorundadır. Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı da, bilişim teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı hale gelmiştir. Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve verimliliğini arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı sistemler olan Yönetim Bilişim Sistemleri gündeme ağırlığını koymaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

Anayasa’mızın 141/son maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak günümüzde yargı birimlerinde çalışmaların yoğun emek harcanarak yapıldığı, çok sayıda belge ve kayıt kullanıldığı, bunun ise, zaman ve emek kaybına neden olduğu, işlemleri daha da masraflı hale getirdiği ve hata riskini arttırdığı bir gerçektir.

Ayrıca son yıllarda oluşan ekonomik krizlerinde etkisiyle artan dava sayısı, personel sayısındaki yetersizlik, haberleşme ve bilgi alışverişinde yaşanan aksaklıklar, harici birimlerden gelmesi gereken bilgilerin geç gelmesi ve teknolojik imkanlardan yoksun olması gibi nedenlerle, yargı faaliyeti yavaş işlemektedir.

UYAP çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri içermektedir. Projenin Ana hedefi ise, tüm yargı birimlerini kapsayan iç otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, e-Devlet ilkesinin e-Adalet kısmını oluşturarak yargıda kaliteli hizmet vermektir.

Ayrıca yargının dış kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacı, oluşturulan/oluşturulacak entegrasyonlarla elektronik ortamdan güncel ve hızlı bir şekilde karşılanacağından, bu tür bilgileri bekleyen dava/soruşturma dosyalarının daha hızlı tamamlanmasını ve yargılama giderlerinin asgariye indirilmesini sağlayacaktır.

UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerine vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile yargı giderlerinin azaltılmasını, kadro açığından kaynaklanan yükü hafifleterek personelin moralinin arttırılmasını ve kaynakların etkin kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir.

UYAP ile; yargı birimlerinde ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde yürütülen tüm yargı ve destek faaliyetleri, bilgi otomasyonu kapsamına alınmıştır. Türkiye’deki yargı faaliyetleri çerçevesinde oluşan bilgi, belge ve veriler, hem eksiksiz ve tutarlı olarak hem de istenen zamanda ve yerde, ilgili personelin kullanımına sunulmakta, soruşturma ve davalar daha hızlı ve kaliteli olarak sonuca bağlanarak, kararların doğru biçimde icrasına destek olunmakta ve bu sürecin doğal sonucu olarak, vatandaşın bilgi edinmesi kolaylaşmaktadır.

UYAP, hedefin büyüklüğü nedeniyle aşamalar halinde, test ve pilot birimler üzerinden yürütülmüş, başarının görülmesi üzerine yaygınlaşma safhasına geçilmiştir. UYAP ile bir yandan yazılım çalışmaları yapılırken bir yandan bilgisayar okur yazarlığı konusunda eğitimler verilmiş, bir yandan yerel iletişim ağ altyapıları, bir yandan donanım altyapıları, bir yandan geniş alan ağ altyapıları oluşturulmuş, bir yandan yazılımsal ve donanımsal müdahalelerde bulunacak teknik ekipler oluşturulmuş, bir yandan bürokrasinin üst ve alt kesimlerinde sahiplenmeyi sağlamak için mevzuat değişiklikleri ve kurumsal yapılanmalar gerçekleştirilmiştir. UYAP I ile merkez teşkilat, UYAP II ile ise taşra teşkilatı ele alınmıştır.

2. UYAP GENEL MİMARİSİ

UYAP, yazılı evrak ve daktilo kullanımını kaldırarak “kağıtsız ofis ortamını” oluşturmayı amaçlamıştır. UYAP ile, dava adliyeye intikal ettiği andan itibaren her aşama elektronik ortama geçirilerek, mükerrer işlerin yapılmasından kaçınılmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet savcılığından girilen bilgiler mahkeme aşamasında tekrar girilmemekte, bilgilerin tekrarlı olarak girilmesi engellenmekte, zaman ve işgücü kaybı önlenmektedir. Yargılama, Yargıtay’a(temyiz) gidiş, Yargıtay’dan dönüş, kesinleşme, ilâmat, cezanın infazı ve adli sicile intikali aşamasına kadar tüm evreler bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir.

3. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)’NİN AŞAMALARI:

Proje kapsamının ve mevcut ihtiyaçların tespiti amacıyla öncelikle fizibilite çalışmaları yapılmış, çalışmalar sonunda düzenlenen rapora göre, projenin kısa bir sürede bitirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış, yıllara sari olarak, merkez ve taşra olmak üzere iki aşamada ve öncelikle pilot ve test birimlerinde gerçekleştirilmesi ve daha sonra yaygınlaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Merkez aşaması “UYAP I” ve taşra aşaması “UYAP II” olarak adlandırılmıştır.

3.1. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ MERKEZ AŞAMASI (UYAP I):

2000 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından, projenin temelini oluşturacak Donanım, Yapısal Kablolama ve Yazılım Teknik Şartnameleri hazırlanması üzerine, 20 Ağustos 2000 tarihinde Adalet Bakanlığı ile HAVELSAN A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile UYAP I çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda UYAP I. Aşamada, birim bazlı değil fonksiyon bazlı ve birbiriyle tamamen entegre 32 altbilgi sistemi için 203 alt modül geliştirilmiştir.

Birim faaliyetleri belirli bir sıra içinde sürdürülerek, birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve cezaevlerine ait bilgilerin izlenebilmesi sağlanmış, her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır.

3.2. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ TAŞRA AŞAMASI (UYAP II):

UYAP II Projesi; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.

3.2.1. UYAP II Fonksiyonel Mimarisi

UYAP II Fonksiyonel Mimarisi; Yargılama Hizmetleri, Kaynaklar/İdari Yönetim, Ortak Uygulama Yönetimi ve Destek Hizmetler Yönetimi olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

3.2.1.1. Yargılama Hizmetleri:

 • Cumhuriyet Başsavcılığı,
 • Ceza Mahkemeleri,
 • Hukuk Mahkemeleri,
 • İcra İflas Müdürlükleri ,
 • Bölge İdare Mahkemeleri,
 • İdare Mahkemeleri,
 • Vergi Mahkemeleri,
 • Vezne Birimleri,
 • Tevzi Birimleri.
 • Cezaevleri,
 • Adli Tıp Kurumu
3.2.1.2. Kaynaklar/İdari Yönetim:
 • Personel,
 • Malzeme ve Üretim,
 • Finans,
 • Tedarik,
 • Eğitim
3.2.2.3. Ortak Uygulama Yönetimi:
 • Veri Bankası,
 • Sanal Tartışma,
 • E-Posta,
 • İnternet
3.2.2.4. Destek Hizmetler Yönetimi
 • Kütüphane,
 • Arşiv,
 • Kreş,
 • Tabiplik,

4. BİLGİSAYAR DONANIMI ve İLETİŞİM ALT YAPISI ÇALIŞMALARI:

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) uygulamaları doğrultusunda; yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra birimlerini daktilodan kurtarmak ve kağıtsız ofis mantığındaki e-devlet uygulamalarına taşıyabilmek için 26.833 masa üstü bilgisayar, 15.265 adet lazer yazıcı, 418 adet renkli yazıcı, keşif ve otopsilerde kullanılmak üzere 2.800 adet taşınabilir laptop yazıcısı, 3.937 adet tarayıcı, 5.000 adet kesintisiz güç kaynağı 90 büyük adli binamızda merkezi online kesintisiz güç kaynağı kurulunu yapılmış,

817 kampüs birimde toplam 43.260 adet data ve elektrik hattı çekilerek yerel bilgisayar ağı (LAN) tesis edilmiştir.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına 10.967 adet diz üstü bilgisayarı dağıtılmıştır.

UYAP’ın Adalet Bakanlığı bağlı ve ilgili birimlere yaygınlaşmasının sağlanması ve e-devlet sistemi ile bütünleşmesi açısından uydu bağlantılarının yapılması amacıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında 600’ü aşkın yerin kurulumu tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.

Bu fonksiyonları yerine getirmek üzere oluşturulan Merkezi sistem ve Acil Durum Merkezi(Disaster Recovery), 35.000’in üzerinde Adalet Bakanlığı kullanıcısına, 40.000’nin üzerinde avukata ve tüm vatandaşlara hizmet verecek kapasitede tasarlanmış ve hizmete alınmıştır.

5. YAZILIM ÇALIŞMALARI

Bu aşamada 2001 yılı içinde sistemin bütününü görebilmek için her gruptan en büyük ve en küçüklerden, pilot ve test birimleri seçilmiş, bu birimlerde Sistem Gereksinimleri Analiz Çalışması yapılmıştır. Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz raporu hazırlanmış, bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmıştır.

Proje geliştirilirken alanlarında uzman, bilgisayardan ne bekleyeceğini bilen adalet müfettişleri, adli ve idari yargıdan hâkimler, savcılar, savcılık yazı işleri müdürü, ceza mahkemeleri yazı işleri müdürü, hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürü, icra müdürü, cezaevi müdürü, adli tıp doktoru gibi unvanı olan alan uzmanlarından, ekipler oluşturuldu. Bu kişiler UYAP geliştirme ortamlarında analiz aşamasından itibaren görevlendirildiler. Mühendislerle, programcılarla birlikte yıllarca çalıştılar. Yazılımın her aşamasında müdahil oldular.

Yine sisteme katılması talep edilen veya uygulamada tereddüt doğuracağı şüphesi oluşan konuları değerlendirmek üzere Bakan onayıyla “Hukuk Kesinleştirme Kurulu”, “Ceza Kesinleştirme Kurulu”, “İdari Yargı Kesinleştirme Kurulu”, “İdari İşler Kesinleştirme Kurulu” kuruldu. Bu kurullarda alanlarında uzman, bilgisayardan ne bekleyeceğini bilen, adli yargıdan hâkimler, Cumhuriyet savcıları (CMK 250 maddesiyle yetkili mahkemeler dahil) ve yazı işleri müdürleri ile idari yargıdan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İdare Mahkemesi Başkanları, Vergi Mahkemesi Başkanları, hâkimler ve yazı işleri müdürleri görev aldı.

UYAP yazılımları, 2003 yılı Eylül ayında tamamlandı. Yazılım geliştirimi tamamlandıktan sonra sahadaki uzman kullanıcıların geliştirme ortamında kullanımına ve eleştirilerine açıldı. Gerçek kullanıcılarla laboratuar ortamında 2004 yılı başına kadar yoğun testlerden geçirildi. Bu testlerde tamamlandıktan sonra pilot ve test birimlerinde gerçek ortamda 1 yıllık teste tabi tutuldu.

2004 yılı başından itibaren pilot ve test birimlerde 344 mahkemede testlere başlandı. İçinde Ankara, İstanbul gibi fiziksel olarak en büyük ve iş yoğunluğu en fazla olan adliyelerimizde gerçek ortamda yoğun yük altında bütün testlerden başarıyla geçti.

2005 yılı itibariyle ülke geneline yaygınlaştırılmaya başlandı. 2005 yılında 507 mahkeme, 2006 yılında 1.147 mahkeme işletime alındı.

Bu arada kullanıcılardan gelen her talep ve eleştiri değerlendirilip yeni bir versiyonla sisteme katıldı. Başlangıçta versiyon çıkarma süresi iki günde bir iken, daha sonra haftada bire, daha sonra onbeş günde bire şimdi ise gelen taleplerin azalmasından ve yazılımın stabilitesi yeterince sağlanmış olmasından dolayı ayda bire çekilmiştir. Bu kapsamda tarafımıza iletilmiş hata, istek ve iyileştirme talebi 9.000’i aşmıştır.

UYAP elektronik imza altyapısı üzerine kurulmuştur. Bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir.

Dosyalardaki tüm belge ve evraklar, elektronik ortama aktarıldığından dosyaların arşivlemesi elektronik ortamda yapılmakta, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının arşivdeki dosyalara erişimi daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde olmaktadır. Güvenlik ve gizlilik ilkesi doğrultusunda bu dosyaların sadece ilgili personel tarafından görülmesi sağlanmaktadır.

Bugün itibarıyla 104 adet Ağır Ceza Merkezi, 48 adet adliye (mülhakat), 22 adet Bölge İdare Mahkemesi, 5 adet CMK 250 md. İle görevli Başsavcı Vekilliğinde toplam 1.998 mahkeme, 226 adet Ceza İnfaz Kurumu, 5 adet Adli Tıp Kurumu birimi, 2 adet Hâkimevi ve 2 sosyal tesiste 17.000’i aşkın kullanıcı on-line UYAP Sistemini kullanmaktadır.

6. EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

6.1. Tüm Taşra Teşkilatımızın Temel Bilgisayar Eğitiminden Geçirilmesi Kapsamında Yapılan Eğitim Çalışmaları:

      2003 yılı Mayıs ayından başlayarak tüm teşkilatımızın profesyonel eğitim kuruluşlarında Temel Bilgisayar Eğitiminden geçirilmesi hedeflenmiş, bu kapsamda ihtiyaç duyan toplam 13.000 kişi eğitime tabi tutulmuştur.

6.2. UYAP Kapsamında Yapılan Eğitim Çalışmaları:

UYAP kapsamında test ve pilot bölgesi olarak belirlenen yerlerde kullanıcıların sistemi kullanabilmeleri için Ankara ve İstanbul’da oluşturulan 20’şer kişilik toplam 16 sınıfta hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personellerden oluşan 4.921 kişiye 2004 yılı Ocak ayından itibaren, UYAP Uygulama Programlarının eğitimleri verilmiştir.

6.2.1. Uzman Kullanıcı Eğitimleri

UYAP Uygulama yazılımlarının yaygınlaştırılması safhasında, sistemin kullanıcısı olan 35.000 kullanıcının merkezi olarak eğitilmesi durumunda bu kişiler için oluşturulacak sınıflar, eğitim için görevlendirilecek uzmanlar, bu kişilerin görev yerlerinden taşınması nedeniyle oluşacak yol giderleri, eğitim süresince ödenecek harcırahlar ve görev yerlerindeki yargı hizmetlerinin aksaması nedeniyle oluşacak vatandaşın mağduriyeti, karşılanamayacak miktarda görüldüğünden, UYAP kapsamında, geliştirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla, mesleki bilgisi ve bilgisayar bilgisi yeterli personel arasından seçilen 1.710 kişiye Ankara’da 3 hafta süre ile UYAP Uzman Kullanıcı eğitimleri verilmiş, eğitimi tamamlanan kişiler birimlerine döndüklerinde kendi birimlerinde yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmuşlar ve UYAP Uzman Kullanıcıları olarak eğitime katılmayan adliye personelinin eğitimlerini kendi birimlerinde uygulamalı olarak vermek suretiyle UYAP eğitimlerini almaları sağlanmıştır.

6.2.2. Taşra Teknik Ofis Eğitimleri

Dağıtılan donanım ve kurulan networkün bakım ve idamesini yapabilmeleri, arızalara gerekli müdahalelerde bulunabilmeleri amacıyla Teknik Ofis Görevlisi olarak görev yapabileceği tespit edilen kişilerin, teknik bilgi ve pratiklerini geliştirmeleri ve ihtiyaç halinde Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağlayabilmeleri amacıyla değişik tarihlerde toplam 498 personele Ankara’da teknik ofis eğitimleri verilmiştir.

6.2.3. Adalet Müfettişlerine Verilen UYAP Seminerleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan adalet müfettişlerine, çeşitli tarihlerde UYAP’ın merkezi olarak denetleme yetenekleri konularında seminerler verilmiştir.

6.2.4. Avukatlara Verilen UYAP Eğitimleri

Avukatlara, Ankara Barosu, İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Tokat Barosu, Karaman Barosu ve Ünye Barosunun talebi doğrultusunda çeşitli tarihlerde UYAP’ın yetenekleri konularında seminerler verilmiştir.

6.2.5. Ankara Üniversitesi Adalet Yüksek Okulunda Verilen UYAP Eğitimleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca, 2005 yılından beri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nda “Mesleki bilgisayar ve UYAP” dersleri verilmektedir.

6.2.6. Adalet Akademisinde Verilen UYAP Eğitimleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca, Adalet Akademisinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ve adaylarına, 2000 yılından beri bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir.

6.2.7. UYAP Uzaktan Eğitim Projesi

UYAP kapsamında yürütülen Uzaktan Eğitim Projesi ile, kullanıcılar, zaman kısıtlaması olmaksızın eğitimlere ulaşabilmesi, UYAP uygulamalarını kısa zamanda öğrenebilmesi, UYAP’nin etkin ve yaygın olarak kullanımının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında, Cumhuriyet başsavcılığı, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, icra daireleri modüllerinde uzaktan eğitim (e-learning) yazılımları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

7 . UYAP’IN YARGI SİSTEMİNE KATKILARI

UYAP;

 • Sistem, N katmanlı WEB tabanlı yapıya uygun tasarlanıp geliştirilmiştir.
 • Uygulamalar JAVA teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir.
 • Sistem, sayısal imza altyapısına uygun olarak geliştirilmiştir.
 • T.C. kimlik numarası bazlı çalıştığı için yetkili kullanıcıların, dosyadaki tarafların tüm geçmişine erişebilmesini, mükerrer itham ya da birleşmiş suç olup olmadığını kontrol imkânı sağlamaktadır.
 • Birim değil fonksiyon bazlı geliştirilen modüllerle, tüm yargı birimlerini kapsayan full entegrasyon sağlanarak sisteme girilecek bilgilerin bir kez girilmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi ile kağıtsız ofis mantığında elektronik ortamda yapılmaktadır.
 • Sistemde gerçekleştirilen işlevlerde süreçler, belgeler ve formlar açısından standart sağlanmış ve işlem süreleri kısaltılmıştır.
 • Türkiye’deki yargı faaliyetleri kapsamında oluşan bilgi, belge ve veriler,
 • Eksiksiz ve tutarlı olarak,
 • İstenen zamanda ve yerde,
 • Yargı sisteminde yer alan ilgili personelin kullanımına verilmekte ve Yargı faaliyetlerindeki yazışmalar en aza indirilmektedir.
 • Davalar hazırlık aşamasından infaz aşamasına kadar, elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen talimat işlemleri UYAP’ta mahkemeler arası var olan on-line bağlantı sayesinde karşı mahkemeye iletilebilmekte, talimatı alan mahkeme işlemi yaptıktan sonra anında diğer mahkemeye cevabını gönderebilmektedir.
 • Sistemde belge, yazışma ve doküman şablonları tanımlanmış ve şablonlar üzerine veritabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirip, daha sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılabilecek bir kelime işlemci (UYAP editör) geliştirilmiştir.
 • Sistemde, kanunlara ve usul mevzuatına göre belirlenmiş iş kurallarında usul hataları ve maddi hataları en aza indirerek, kullanıcıların hata yapmasını önleyecek ve yargılamanın fuzuli uzamasını engelleyecek uyarı sistemi bulunmaktadır.
 • Yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek altsistemler düzeyinde sorgulamalar yapabilecekleri ve karar alımına yönelik bilgiler sunabilen, metin biçimindeki dokümanlar içinden tam metin arama ( full text search ) yetenekleri bulunmaktadır.
 • Yargı sisteminin ilişkili olduğu ve altyapısı tamamlanmış dış birimler ile mesaj tabanlı ( XML kullanılarak ) veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu birimler arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Dava ve soruşturma dosyalarının hazırlık aşaması sırasında gerek görülen nüfus kayıtları, sabıka kayıtları, sürücü kayıtları gibi bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan istenmesi için gereken yazışmaların gereğinin yerine getirilebilmesi için günlerce beklendiği halde, UYAP sisteminden bu bilgi ve belgeler on-line olarak anında alınabilmektedir.
 • Kararların doğru biçimde icrası; soruşturma ve davaların daha hızlı ve etkin olarak sonuçlanmasını sağlamaktadır.
 • Uygulamalar, teşkilat değişikliklerinden etkilenmeden, aksamadan çalışmaya devam edebilmektedir.
 • Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, kullanıcıların eski mevzuata göre karar vermelerini engelleyerek yargıda birliği sağlayan her an güncel mevzuat, içtihat, genelge, mütalaa, kanun, tüzük, yönetmelik, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır.
 • Adil, etik değerlere uygun, hızlı ve etkin tevzi işlemleri yapılabilmektedir. Adliye içerisinde anlık olarak veya tarih bazında tevzi edilen dosyaların dağılımı ve adliyeler arasındaki dağılımı alınarak zaman ve maliyet kazancı sağlandı. Tevzi işleminde personelin iş yükü azaltılarak zaman kazancı sağlandı
 • Ceza, harç ve diğer hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir.
 • Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, etkin olarak izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir.
 • Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmekte, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişilebilmektedir.
 • Otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilmektedir.
 • Avukatların bürolarından yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarına erişebilmekte, inceleyebilmekte, suret alabilmektedir.
 • Vatandaşın ihtiyaç duyduğu belirli bilgilerin (örnek: dosya safahatı, duruşma günleri vb.) İnternete açılması sağlanmaktadır.
 • İnfaz edilecek dosyalar için hazırlanan müddetnamede yapılan hesaplamalar hükümlünün almış olduğu cezası, suçu, tekerrür sayısı, İnfaz Kanunun ilgili maddeleri göz önüne alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu sayede karışıklık ve yanlış hesaplamalar ortadan kaldırılarak zaman kaybı önlenmiştir. Taşrada bulunan veya bir başka savcılığa infaz için gönderilmiş olan dosyaların takibi için harcanan zaman büyük ölçüde azaltılmış, oluşabilecek karışıklıklar engellenmiştir.
 • Davalarda hazırlanan tebligat, müzekkere işlemleri UYAP ortamında çok hızlı ve standart olarak hazırlanabilmektedir.
 • Teftiş işlemleri hızlanmıştır. Öncesinde günlerce süren teftiş işlemleri, çok kısa bir sürede yapılabilmektedir. Müfettişler için hazırlanan ekranlar vasıtasıyla, müfettiş mahkemeye gitmeden odasından teftiş yapabilmektedir. Mahkemede hazırlanan standart raporlar haricinde müfettişler için denetlemeye yönelik özel raporlar hazırlanmıştır.
 • Davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar, Hâkimlerimizin on-line elinin altındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesi ile hem daha doğru hem de daha hızlı karar verme süreci ortaya çıkmıştır.
 • Mahkemelerce hazırlanan iş cetvelleri, ADİS formları gibi istatistikler saatler yerine sadece bir kaç saniyede hazırlanabilmektedir.
 • Ceza İnfaz Kurumları ve İlam İnfaz Büroları arasındaki otomasyon ile hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda geçirdikleri süre ile koşullu salıverilme ve hak ederek tahliye tarihlerinin takibinin elektronik olarak yapılarak karışıklık ve yanlış uygulamalar ortadan kaldırılmıştır.
 • Mahkeme ile ilam infaz büroları arasındaki otomasyon ile mahkemenin vermiş olduğu kararlar anında ilam infaz bürolarına gelmekte ve zaman kaybı oluşmamaktadır.
 • Ceza İnfaz Kurumları ile İlam İnfaz Büroları arasındaki otomasyon ile hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda geçirdikleri süre ile koşullu salıverilme ve hak ederek tahliye tarihlerinin takibinin elektronik olarak yapılarak karışıklık ve yanlış uygulamalar ortadan kaldırılmıştır.
 • Çalışanların, birimlerin ve adliyelerin performansını, iş yükünü gösterecek sorgulama ekranları mevcuttur. Bu şekilde birimler birbirileriyle kıyaslanabilmektedir.
 • Seri davalar seri bir şekilde karara bağlanabilmektedir. Tek bir dosyada yapılan işlem seçilen diğer davalarda da otomatik olarak yapılabilmektedir. Yani 20 dosyada yapılan işlem tek dosyada yapılabilmektedir.
 • İcra birimlerinde hesaplama hataları nedeniyle borçludan fazla para alınmamakta ve mağduriyeti önlenmekte ve alacaklının ise alacağının tamamını tahsil etmesi sağlanmıştır. Bütün kesinleştirme işlemleri insiyatif kullanılmadan sistem tarafından yapılmakta ve böylece yanlışlıklara sebebiyet verilmemektedir. Harç oranları tahsilat sırasında girilerek reddiyat yapılırken eksik harç alınma işlemleri UYAP’tan öncede kalmıştır.
 • Kullanıcılara İnternet erişimi imkânı sağlanmaktadır,
 • Kullanıcılara sanal tartışma ortamı sağlanmaktadır.
 • Kullanıcılara elektronik posta imkânı sağlanmaktadır.
 • Hâkim ve savcıların yetkileri dâhilinde dosyalara adliye dışından( VPN altyapısı ile) erişebilmektedir.

Projenin amacı gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-Dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturup e-Adaleti sağlamaktır.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri içeren büyük bir bilgi otomasyonu projesidir. Projenin amacı, yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer alan tüm birim türlerindeki yargı ve yargı destek faaliyetlerinin günümüz teknolojilerini kullanarak hızlı, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde otomasyona geçirilmesidir. Ana hedefi ise, tüm yargı ve yargı destek birimlerini kapsayan otomasyonu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonu sağlayarak, kaliteli yargı hizmeti vermektir.

Aynı zamanda bir yönetim bilişim sistemi olan UYAP, adlî ve idarî yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu tamamen kâğıtsız bir ofis ortamına taşıyan bir bilgi sistemi, bilgi bankası ve bilgi havuzudur.

Kısaca; UYAP, elektronik devlet (e-devlet) vizyonunun ve stratejisinin en önemli yapı taşlarından birisi olan e-Adalet kısmını oluşturmaktadır. Çünkü adalet devletin temelidir ve davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. (Anayasa m. 141/son)

Yargı hizmetlerinin sunulmasında içinde bulunduğumuz bilişim çağının bizlere sunduğu teknolojik gelişmeler ve imkânlardan yararlanmanın zorunluluk haline gelmesi üzerine, vatandaşlarımıza sunulan yargı hizmetlerinin Edirne’den Hakkari’ye tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak en iyi şekilde yürütülmesi için Adalet Bakanlığı’nca UYAP’ın uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiş ve kapasitesi, güvenliği, güvenilirliği ve sürekliliği devamlı surette gelişen ve ucuzlayan iletişim altyapısına (geniş alan ağı-WAN) dayalı olarak, tamamen merkezî mimaride ve çevrim içi (on-line) yapıda gerekli acil durum yedekliliği de sağlanacak şekilde UYAP’ın kurulması ve işletime alınması çalışmalarına başlamıştır.

Böylece, tüm Türkiye’deki adliyelerin bilgileri tek veritabanında ve merkezi yapıdaki bilgi havuzunda toplanmakta, mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıkları başta olmak üzere proje kapsamındaki birimlerce diğer birimlerden ihtiyaç duyulan bilgiler (örneğin nüfus ve sabıka kayıtları gibi) anında hizmete sunularak, bilgide tutarlılık ve bilgiye ulaşmada sürat, kalite ve ekonomi sağlanmaktadır.

UYAP; çok katmanlı ve WEB tabanlı yapıya ve elektronik imza altyapısına uygun olarak tasarlanmış, yazılım teknolojisinin son aşaması olan JAVA platformu kullanılarak uygulama yazılımları geliştirilmiş bir e-devlet sistemidir.

Birim değil fonksiyon bazlı geliştirilen modüllerle, yargı birimleri ile Bakanlık taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarında kanun ve tüzükler başta olmak üzere tüm mevzuatı kapsayan fonksiyonları içerecek şekilde tam bir entegrasyon sağlanarak, sisteme girilecek bilgilerin bir kez girilmesi, tek bir yerde tutulması ve bu bilginin birçok kere tutarlı olarak kullanılması esası gerçekleştirilmiştir.

Yargı ve idari birimlerin sistem içindeki diğer birimlerle ve kendi aralarındaki yazışmaları, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile kağıtsız ofis mantığında elektronik ortamda yapılmaktadır. Sistemde, yazışmalar için standart doküman şablonları tanımlanmış ve şablonlar üzerine veritabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirip, daha sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılabilecek bir kelime işlemci (UYAP editör) geliştirilmiştir.

UYAP bilgi sisteminde T.C. vatandaşlık kimlik numarası bazlı çalışıldığı için hakim, Cumhuriyet savcısı ve yetkili personelin, dosyadaki tarafların sistemdeki tüm bilgilerine mevzuat gereğince sahip oldukları yetkiler çerçevesinde erişebilmeleri imkanı sağlanmaktadır.

Sistemde gerçekleştirilen işlemler, süreçler, belgeler ve formlar açısından ülke genelini kapsayan standart uygulamalar sağlanmış ve işlem süreleri kısaltılmıştır.

Yargı faaliyetleri kapsamında oluşan bilgi, belge ve veriler, eksiksiz ve tutarlı olarak, istenen zamanda ve yerde, yargı sisteminde yer alan ilgili personelin kullanımına sunulmakta ve yargı faaliyetlerindeki yazışmalar en aza indirilmektedir.

Davalar hazırlık aşamasından infaz aşamasına kadar, elektronik ortamda yürütülebilmektedir. Mahkeme ile ilam infaz büroları arasındaki otomasyon ile mahkemenin vermiş olduğu kararlar anında ilam infaz bürolarına gelmektedir. Ceza infaz kurumları ve ilam infaz büroları arasındaki otomasyon ile de hükümlülerin ceza infaz kurumunda geçirdikleri süre ile koşullu salıverilme ve hak ederek tahliye tarihlerinin takibi elektronik olarak yapılarak karışıklık ve yanlış uygulamaların meydana gelmesi önlenmiştir.

Davalarda hazırlanan tebligat, müzekkere işlemleri UYAP ortamında çok hızlı ve standart olarak hazırlanabilmektedir. Başka bir birimde bulunan veya başka bir birime gereği veya infazı için gönderilmiş olan dosyaların takibi için harcanan zaman büyük ölçüde azaltılmış, oluşabilecek karışıklıklar engellenmiştir. Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen talimat işlemleri UYAP kapsamındaki birimler arasında var olan on-line bağlantı sayesinde karşı birime iletilebilmekte, talimatı alan birim, işlemi yaptıktan sonra anında diğer birime cevabını gönderebilmektedir.

Sistemde, mevzuata göre belirlenmiş iş kurallarında usul hataları ve maddi hataları en aza indirerek, kullanıcıların hata yapmasını önleyecek ve yargılamanın uzamasını engelleyecek uyarı sistemi (Karar Destek Sistemi-KDS) bulunmaktadır. Ayrıca, yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek altsistemler düzeyinde sorgulamalar yapabilecekleri ve karar alımına yönelik bilgiler sunabilen, text biçimindeki dokümanlar içinden tam metin arama (full text search) yetenekleri de sistemde bulunmaktadır.

Yargı sisteminin ilişkili olduğu ve altyapısı tamamlanmış dış birimler ile mesaj tabanlı (XML kullanılarak) veri alış-verişi sağlanmaktadır. Bu birimler arasında Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilk olarak yer almaktadır. Dava ve soruşturma dosyalarının hazırlık aşaması sırasında gerek görülen sabıka, nüfus, pasaport, araç tescil, ehliyet ceza, silah ruhsat ve yurt dışı tahdit kayıtları gibi bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan istenmesi için gereken yazışmaların gereğinin yerine getirilebilmesi için günlerce beklenmesi yerine, UYAP sisteminden bu bilgi ve belgeler on-line olarak anında alınabilmesi için bir kısım çalışmalar tamamlanmış, bir kısım çalışmalar devam etmekte olup, bu sayede soruşturma ve davaların daha hızlı ve etkin olarak sonuçlanması sağlanmaktadır.

Uygulamalar, teşkilat veya birim bazında yapılan değişikliklerden etkilenmeden, aksamadan çalışmaya devam edebilmektedir.

Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, güncel mevzuata göre karar verilmesini ve bu sayede yargıda birliği sağlayan her an güncellenen mevzuat ile içtihat, genelge, mütalaa, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır.

Adil, etik değerlere uygun, objektif, hızlı ve etkin tevzi işlemleri otomatik olarak yapılabilmektedir. Tevzi işlemleri, UYAP Kesinleştirme Kurulları tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda otomatik olarak yapılmakta olup, dosyaların önceden hangi mahkemeye veya icra dairesine tevzi edileceği önceden bilinmesi ve müdahale edilerek değiştirilmesi mümkün değildir. UYAP’ta yapılan tevzi işlemleri ile ceza, harç ve diğer hesaplamalar insan unsuru olmaksızın otomatik olarak yapıldığından, personelin iş yükü azaltılmakta, emek, maliyet ve zaman kazancı sağlanmaktadır.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler ile ilgili tüm bilgiler etkin olarak izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir. Herhangi bir suçtan aranan kişiler, tüm adli birimler tarafından anında görülebilmekte, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine mevzuat gereğince sahip oldukları yetkiler çerçevesinde UYAP kullanıcıları erişebilmektedir.

UYAP’tan önce günlerce hatta birkaç hafta boyunca adliye personelimizi meşgul eden ve bu esnada adliyedeki hizmetlerin aksamasına neden olan yıl sonu devirleri dakikalar mertebesinde otomatik olarak yapılabilmektedir. Yine mahkemelerce hazırlanan iş cetvelleri ve ADİS formları başta olmak üzere her türlü cetvel ve istatistikler saatler hatta günler yerine sadece bir kaç dakikada hazırlanabilmektedir.

Avukatların bürolarından yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarına erişebilmeleri, inceleyebilmeleri ve suret alabilmeleri sağlanmaktadır. Avukatların bürolarından açık anahtar altyapısı (PKİ) ile yetkileri dahilinde sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmesi, yeni dava dosyası açabilmesi, harç ödeyebilmesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bugüne kadar UYAP sistemini kullanmak amacıyla başvuran 10.000 avukat için güvenlik sertifikası üretilerek kendilerine ulaştırılmış olup, bu sayede bürolarından işlem yapabilme imkanına kavuşmuşlardır. Ülke genelindeki avukatların UYAP’ı kullanma başvurularının barolar tarafından toplanarak iletilmesi halen devam etmektedir.

Avukatların ve vatandaşların dosyaları hakkında bilgi almaları artık çok kolaylaşmış ve adliyeye gitmelerine gerek kalmamıştır. Bu işlemlerin internet ortamından yapılması ile sadece avukat ve vatandaşın değil, kalem personelinin de çalışma zamanından tasarruf sağlanmaktadır. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu belirli bilgilerin (örnek: dosya safahatı, duruşma günleri vb.) internet ortamında TC kimlik numarası ile ulaşılabilmeleri sağlanmaktadır.

Çalışanların, birimlerin ve adliyelerin iş yükünü gösterecek sorgulama ekranları mevcuttur. Bu şekilde birimler birbirileriyle kıyaslanabilmektedir.

Kullanıcılara internet erişimi, elektronik posta ve sanal tartışma imkânı verilmiş, ayrıca hâkim ve savcıların, yetkileri dâhilinde dosyalarına adliye dışından (VPN altyapısı ile) güvenli bir şekilde erişebilmeleri sağlanmıştır.

Netice olarak UYAP’ ın amacı, gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturup e-Adaleti sağlamaktır.

UYAP kapsamında mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve icra-iflas daireleri başta olmak üzere adlî ve idarî yargı birimleri, adli tıp kurumu, ceza ve infaz kurumları ve işyurtları ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin faaliyetleri genel olarak aşağıda verilmiş olan alt sistemler/işlevler/faaliyetler ile tanımlanmıştır.

Yargı Faaliyetleri; yargı ile ilgili birimler (savcılık, ceza ve hukuk mahkemeleri, idari yargı mahkemeleri, icra-iflas daireleri) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Ceza ve İnfaz Kurumu Faaliyetleri; ceza ve tutukevlerine gelen tutuklu/ hükümlülerin kaydedilmesi ve yerleştirilmesi, doktor muayenesi, kurum içinde/dışında takibi, idare ve disiplin kurulu işlemleri, ziyaretçi kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para ve depo bilgilerinin takibi, psiko-sosyal servis bürosu ile görüşme ve çalışmaları, yayınlarının takibi, telefon ile görüşme işlemleri, sevk ve nakil işlemleri, izin işlemleri, infaz durumunun takibi, tahliyesi ve Ceza ve Tutukevinden salıverilmesi, izleme kurulu işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Adli Tıp Faaliyetleri; Adli Tıp Kurum Başkanlığı, Adli Tıp Grup Başkanlıkları ve Adli Tıp Şube Müdürlükleri Faaliyetlerini kapsamaktadır.

İdari Kaynaklar Faaliyetleri; personel, malzeme, tedarik, finans, bütçe, döner sermaye, eğitim, demirbaş, üretim ile ilgili işlemleri kapsamaktadır.

Destek Hizmetleri Faaliyetleri; kütüphane, tabiplik ve lojmanlar ile ilgili faaliyetler başta olmak üzere destek birimlerini kapsamaktadır.

Ortak Hizmetler; Bilgi Bankası, internet (web), elektronik posta (e-mail), sanal tartışma (e-forum), elektronik imza (e-imza), mesaj servisleri, harici sistemlerle veri alış verişi ve arşiv hizmetlerini kapsamaktadır.

Doküman Yönetim Sistemi; fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar dahilinde kullanılmak veya dış birimlere gönderilmek üzere üretilen tüm evrakların elektronik ortamda üretimini, yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, iletimini, arşivlenmesini ve “full text search” ile içerik aranabilmesini sağlamaktadır. Doküman Yönetim Sistemi açık anahtarlama altyapısı kullanan “elektronik imza” ile çalışmaktadır.

Bu sistemlerden ilgi yazıda iddia edilen hususlarda sıklıkla bahsi geçen yargı faaliyetlerini oluşturan alt sistemlerden Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, İdari Yargı ve İcra alt sistemlerinin biraz daha ayrıntılı olarak açıklamasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS) Altsistemi

UYAP Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS) altsistemi kapsamında, intikal eden şikayet ve ihbarların soruşturulması, soruşturmaların mevzuatta belirtilen şekilde yürütülerek sonuçlandırılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temyiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın yerine getirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

CBS altsisteminde, soruşturma süreci boyunca olayı aydınlatmak için ifade alma, bilirkişiye başvurma, arama yaptırma, tedbir koyma, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etme gibi tüm soruşturma işlemleri yapılabilmektedir.

Dava sonrası mahkemeden gelen ilamlar, CBS tarafından cezaevine, kolluk kuvvetine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. İnfaz edilecek ilamlar için hazırlanan müddetnamede yapılan hesaplamalar, hükümlünün almış olduğu cezası, suçu, tekerrür sayısı, İnfaz Kanunun ilgili maddeleri göz önüne alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu sayede karışıklık ve yanlış hesaplamalar ortadan kaldırılarak zaman kaybı önlenmektedir. Cezaevinden gelen koşullu salıverilme, vasi, hükümlü izin ve nakil taleplerini ilgili mahkemeye veya Adalet Bakanlığı’na göndermekte, bu birimlerden savcılığa gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir.

CBS altsisteminde, bu görevler dışında, savcılık kanalıyla gerçekleştirilen bütün yazışmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanlığı teşkilatı dâhilinde ve teşkilat ile diğer tüzel kişilikler arasında muhabereyi sağlamaktadır.

Yine CBS altsisteminde, adli yargı çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetleme fonksiyonları bulunmaktadır.

CBS altsisteminin diğer birimlerle ilişkisini gösteren şema için Ek-1’ e bakınız.

CBS Altsistemi aşağıda sunulmuş olan modüllerden oluşmaktadır.

Soruşturma İşlemleri Modülü

Soruşturma işlemleri modülü, yeni soruşturma dosyasının açılması ve dosya açılış bilgilerinin güncellenmesini, hukuk davası açma soruşturma aşaması kayıt işlemlerini, kabahat dosyası açılmasını, ek gözetim süresi işlemlerini, tutuklama/yakalama işlemlerini, nöbetçi savcılık işlemlerini, bilirkişi işlemlerini, talimat işlemlerini, ifade alınması işlemlerini, müzekkere yazılmasını, memur suçları ile ilgili işlemleri, tebligat işlemlerini, taraf işlemlerini, icra daireleri ve noterlerin denetlenmesini kapsamaktadır. Bu modül kapsamında yapılabilen tüm işlemlere ait sorgulama ve rapor ekranları ayrıca modül içinde yer almaktadır.

Tevzi Modülü

Tevzi Modülü, sisteme girişi yapılmış olan soruşturma dosyasının dağıtımının yapılması, dağıtıma tabi savcıların belirlenmesi, iddianame görüldü işlemlerini, başsavcı görüldü işlemlerini, tevzi listelerini ve bunlarla ilgili tüm raporları kapsamaktadır. Tevzi işlemi belirlenmiş ve sisteme tanımlanmış kurallara göre her savcıya olabildiğince eşit ve adil sayıda soruşturma dosyası verilecek şekilde sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Dağıtıma esas kriterlerin değeri sadece yetkili kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir.

Kararlar Modülü

Kararlar Modülü, savcılıklar tarafından yürütülen soruşturma işleminin sonucunda varılan karar bilgilerinin sisteme işlenmesi ile ilgili ekranları içermektedir. İddianame ve ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi, kovuşturmaya yer olmadığı ve ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı bilgilerinin kaydedilmesi, görevsizlik, yetkisizlik, fezleke işlemleri, dosya ayırma ve birleştirme, iddianame iadesine itiraz ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi işlemleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Muhabere Modülü

Savcılıkların yapmış olduğu tüm muhabere işlemleri bu modülde gerçekleştirilmektedir.

Emanet İşlemleri Modülü

Emanet işlemleri, soruşturma aşamasında, soruşturma dosyası ile ilgili olarak emanete alınan eşyalar ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Zaptolunan eşya bilgisinin girilmesi, eşyanın dosya ile ilişkilendirilmesi, makbuz hazırlanması, emanete alınan eşyalar ile ilgili rapor ve listelerin alınması, emanete alınan paranın bankaya yatırılması, emanetler ile ilgili karar işlemleri, emanet eşyanın incelenmesi, emanet eşyasının müsaderesi işlemleri, emanet iade ve nakil işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü

Temyiz işlemleri, savcılık esas işlemleri, yetkisizlik ve görevsizlik ile gelen dosya işlemleri, olağanüstü yasa yolları ile ilgili işlemler bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İlamat İşlemleri Modülü

İlam kaydedilmesi, toplama işlemleri, hapis ve para cezalarının infazı, ilamın kapatılması, ceza zaman aşımı işlemleri, tutukluluk ve firar işlemleri, hapis cezasının ertelenmesi, para cezasının hapse çevrilmesi, tebligat işlemleri, disiplin hapsi ve hapsen tazyik işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ceza Mahkemeleri Altsistemi

Ceza yargısı, ceza mahkemelerinin, ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleridir. Bu mahkemeler, ilk derece yargı yerleri olarak faaliyet gösteren sulh ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel ceza mahkemelerinden (çocuk mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri, trafik mahkemeleri vb.) oluşmaktadır.

Genel ceza mahkemelerinin bir üst derece yargı mercii Yargıtay’dır. Ceza mahkemeleri, diğer mahkemelerle veya birimlerle ilişkilerini ve yazışmalarını Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yapmaktadır.

Ceza Mahkemeleri altsisteminin diğer birimlerle ilişkisini gösteren şema için Ek-2’ e bakınız.

Caza Mahkemeleri Altsistemi, aşağıda sunulmuş olan modüllerden oluşmaktadır.

Hazırlık Modülü

Savcılıktan gelen iddianamenin değerlendirilmesi, dava dosyasının açılması, dava dosyası ile ilgili ilk işlemlerin yapılması, Yargıtay’dan bozma ile gelen dava dosyasının yeniden açılması, dava dosyasının yeni esas ile açılması işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Duruşma Modülü

Duruşma sonrası yoklama sonucunun girilmesi, duruşma zaptının hazırlanması, duruşma günü verilmesi, hâkimin not defteri, tahliye kaydının yapılması, tutuklama kaydının yapılması, dosyanın geçici gönderilmesi, yakalama kararının kaldırılması, dava listesinin hazırlanması/görüntülenmesi, duruşma listesi dışında duruşma zaptının hazırlanması, keşif heyetinin belirlenmesi, müzekkere hazırlanması, bilirkişi işlemleri, reddi hâkim işlemleri duruşma modülü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Talimat Modülü

Talimat tensip zaptının hazırlanması, talimat üst yazısı hazırlanması, gönderilen talimatların listelenmesi, talimat duruşma zaptının hazırlanması, duruşması yapılacak talimatlar listesi, talimatların listelenmesi, talimat akıbetinin sorulması, birime gelen talimatların listelenmesi işlemleri talimat modülü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Taraf/Vekil Modülü

Dosya taraf ve tanık işlemleri, yeni avukat bilgileri girişi, avukat kayıt/güncelleme işlemleri, vekaletnamesiz vekil kaydedilmesi, vekil adres bilgisi ekleme/güncelleme, hatalı kaydedilen vekilin silinmesi işlemleri taraf/vekil modülü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Karar Modülü

Suç ceza grubu ekleme/güncelleme, sanık bazında nihai kararın kaydedilmesi, tüm dosya üzerinden görevsizlik/yetkisizlik/birleştirme kararı kaydedilmesi, tüm dosya üzerinden verilen karar sonrası dosyanın gönderilmesi, ek karar bilgisinin kaydedilmesi, kesinleşme bilgisinin kaydedilmesi, tecilli ilamın infazı, Cumhuriyet Başsavcılığına ilam gönderilmesi, sarf ücreti hesapları, Yargıtay karar bilgisinin kaydedilmesi, dosya ayırma işleminin yapılması, savcılıktan mütalaa talebi yapılması işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tebligat Modülü

Tebligat arama, ilanen tebligat kaydının yapılması, yurt dışı tebligat için Bakanlığa üst yazı hazırlanması, posta birimine uyarı yazısı hazırlanması, tebligat zarf/davetiye hazırlanması, yurt dışındaki yabancılara tebligat hazırlanması, vekillikten azledilen vekillere tebligat hazırlanması ve tebligat posta tevdii-genel liste işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Temyiz Modülü

Temyiz formunun doldurulması, dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Raporlar Modülü

Ceza Mahkemeleri ile ilgili tüm raporlamanın yapıldığı modüldür.

İnfaz İşlemleri  Modülü

Ceza fişinin hazırlanması, emanet eşya müsadere/iade bilgisinin kaydedilmesi, harç tahsil müzekkeresi hazırlanması, tali karar fişi hazırlanması, infazın bila infaz geri istenmesi, müddetname hesabı işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tevzi Modülü

Uzmanlık türü girişi, değişik iş sıradan tevzi birimi girişi, yanlış tevzi girişinin silinmesi, taranmadan gelen kamu davası tevzi işlemleri, mahkeme tevzi listesi, tevzi dosya sorgulama, mahkeme türü, dava türü eşlemesi, değişik iş tevzi listesi işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Mahkemeleri Alt Sistemi:

Medeni yargı, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanında göstermiş oldukları yargısal faaliyet şeklinde tanımlanabilmektedir. Medeni yargı, çekişmeli yargı ve çekişmesiz yargı olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

Medeni yargı, ilk derece mahkemeleri olarak faaliyet gösteren, Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ticaret ve diğer özel hukuk mahkemeleri (kadastro, icra hukuk, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar hukuk, deniz vb.) ile üst derece yargı yeri (yüksek mahkeme) olarak faaliyet gösteren Yargıtay aracılığıyla yerine getirilmektedir.

Hukuk Mahkemelerinde, davacı veya vekili dava açmak için tevzi bürolarına  başvurmaktadır ve ilk kayıtları burada yapılmaktadır. Mahkemenin belirlenmesi ile yeni açılan dava dosyasına sistem otomatik olarak bir esas numarası vermekte ve bir dosya numarası ile ilişkilendirilmektedir. Kamu hukuku davalarında ise savcılık hazırlık dosyasını hazırladıktan sonra sistem bu dosyayı otomatik olarak tevzi ederek görevli mahkemeye doğrudan göndermektedir. Kamu hukuku davaları ve diğer davalarla ilgili genel bilgiler sisteme önceden Savcılık ve tevzi bürosu tarafından girildiği için, yeniden bu bilgilerin girilmesine gerek yoktur.  İkinci aşama olarak mahkemesinde, gelen evrakın taranmak suretiyle veya elektronik ortamda sisteme katılması işlemi yapılır. Bu işlem manuel sistemde gerçekleştirilen evrakların dosyanın içine konulmasına denk gelmektedir.

“Dava Açılış İşlemleri”nin tamamlanmasından sonra yargılamaya başlanabilmesi için tensip zaptı hazırlanmakta ve ilk duruşma günü belirlenerek, taraflara tebligat yapılmaktadır. Daha sonra ilk duruşma belirlenen günde yapılacak ve duruşmada yapılması gereken bütün işlemler ve alınan kararlar serbest metin biçiminde sisteme girilmektedir. Duruşmada alınan ara kararda yer alan bilgiler ve kararlar daha sonra sisteme görev olarak aktarılabilmektedir. Bu işlem her duruşma için tekrarlanır. Böylece alınan kararların yapılıp yapılmadığının takibi ve gerekli işlemler sistem üzerinden kolayca yapılmakta ve takip edilmektedir.

Örneğin ara karar kapsamında bilirkişi çağrılmasına karar verilmiş ise sistem bilirkişi işlemlerini başlatmakta ve ilgili kullanıcının iş listesine bu işi gerçekleştirmesini sağlayacak iş tanımını atamaktadır. Duruşmada nihai karar verildikten sonra karar işlemleri başlamaktadır. Karar dava bazında girildikten sonra taraf bazında da alınan kararlar girilerek kararların takibi , seri davalarda, tek bir işlemle otomatik olarak kararlarının işlenmesi sağlanmaktadır.

Karar işlemlerinden sonra yasal süre içerisinde temyiz başvuruları yapılırsa temyiz işlemleri başlamaktadır. Başvuru sonrasında temyiz gönderme işi, iş listesine düşerek takibi kolayca yapılabilmektedir. Eğer başvuru yapılmazsa kesinleştirilme işi iş akışından iş listesine düşmektedir. Dosya Yargıtay’a gönderildikten sonra gelen Yargıtay sonuçları, iş listesine gelmekte ve buradan Yargıtay kararına göre bozma veya onama işlemleri yapılmaktadır. Bozma ise iş akışı üzerinden dava tevzi biriminin iş listesine, onama ise ilgili mahkemenin iş listesine gönderilmektedir.

Değişik iş dosyaları da tevzi edildikten sonra dava dosyalarına benzer bir iş akışı süreci izlemektedir. Değişik iş tevzisi yapılırken sistem benzer başvurular olup olmadığının kontrolünü yapabilmektedir. Ancak kullanıcı isterse kendisi de bu kontrolü geliştirilmiş bir arama ekranından yapabilir ve mükerrer açılışları engelleyebilmektedir.

Talimat işlemlerinde ilgili mahkeme talimatı yazıp gönderme işlemini yapınca, iş akışı bunu ilgili tevzi birimine uyarı gönderilmektedir. Talimat evrakı sistem üzerinden gelmişse talimatı alan adliyenin tevzi biriminde, gönderilen talimatların daha önce girilmiş  hiçbir bilgisinin yeniden girilmesine gerek yoktur. Talimat tevzisi tek tek yapılabildiği gibi, topluca da yapılabilmektedir. Talimat tevzi edildikten sonra talimatı gönderen mahkemeye iş akışı üzerinden talimatın tevzi edildiği mahkeme bilgisi gönderilmekte ve bundan sonraki yazışmaların ilgili mahkeme ile yapılması sağlanmaktadır. Talimat gönderen mahkeme talimat masraflarını gönderirken posta bilgilerini sisteme girmekte ve sistem posta gönderme kaydı ile talimatı ilişkilendirmektedir. Böylece talimat masrafları takibi birimler arasında kolayca yapılabilmektedir.

Hukuk Mahkemeleri alt sisteminin diğer birimlerle ilişkisini gösteren şema için Ek-3’ e bakınız. Hukuk Mahkemeleri Alt sistemi, aşağıda sunulmuş olan menülerden oluşmaktadır.

Tevzi Menüsü

Hukuk Mahkemelerinde açılacak dosyaların ilgili mahkemelere dağıtılması işlemi bu menü kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dosyaların mahkemelere dağılımı önceden belirlenmiş ve sisteme tanımlanmış kurallar çerçevesinde her mahkemeye eşit olarak dağıtım yapılacak şekilde sistem tarafından otomatik yapılmaktadır.

Tevzi menüsü dava açılış harçlandırma işlemi, seri dava açılış harçlandırma işlemi, dava tevzi işlemi, görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyanın tevzi edilmesi, sistem dışından gelen bozma, görevsizlik/yetkisizlik, birleştirme dosyalarının tevzi edilmesi, tek mahkemeli dava tevzi işlemi, tevzi bürosu olmayan adliyelerde tevzi işlemi, tevzi sorgulama, taraf kaydetme, uzman mahkeme bilgilerinin kaydedilmesi, tevzi formu oluşturma, tevzi birimleri tanımlama, tevzi esas numarası düzenleme, tevzi dağılım ekranı, seri dava açılış harçlandırma ve tevzi işlemi, tevzi biriminde talimat sorgulama, sistem dışından gelen talimat yazısının tevzi edilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Dosya Menüsü

Dosya Menüsü kapsamında, dava dosyası ile ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği modüldür. Dosyanın aranması, dosyanın başka mahkemeye gönderilmesi veya başka mahkemeden dosya istenmesi, dosya ayrıntı bilgilerinin görülmesi, derdest dosya açılması, çalışılacak talimat dosyasının seçilmesi, yanlış girişi yapılan dosyanın silinmesi, karar numarasının güncellenmesi, dosyanın hakime atanması, seri dava ile ilgi işlemler, dosya numarasının güncellenmesi, adli sicil kaydının sorgulanması, adli tıptan rapor istenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Dava Açılış Menüsü

Dava Açılış Menüsü kapsamında, dava açılış bilgilerinin girilmesi, bozma nedeniyle gelen dosyaya esas no verilmesi, dava açılış bilgileri güncellenmesi, dava tensip zaptının hazırlanması, dava miktarının güncellenmesi, tevzi dağılımı ile ilgili sorgular, iade-i muhakeme nedeniyle dosyanın yeniden açılması, taraf vekil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Taraf Vekil İşlemleri alt menüsünde, dosyaya taraf ve tanık kaydedilmesi, kaydedilmiş olan taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi, vekil adres bilgisinin eklenmesi ve güncellenmesi, hatalı kaydedilen vekilin silinmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tebligat Menüsü

Tebligat zarf/davetiye hazırlanması, tebligat sonucunun kaydedilmesi, posta birimine uyarı yazısı hazırlanması, yurt dışı tebligat için bakanlığa üst yazı hazırlanması, yurt dışındaki yabancılara tebligat hazırlanması, vekillikten azledilen vekillere tebligat, ilanen tebligat kaydının yapılması, ilan tarihinin kaydedilmesi, tebligat posta tevdi – yeni liste oluşturma, tebligat arama, posta işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Duruşma İşlemleri Menüsü

Dava listesinin hazırlanması/görüntülenmesi, duruşma zaptının hazırlanması, duruşma günü verilmesi, duruşma günleri için kullanılan takvim için tanımlama işlemleri (öğle tatilinin tanımlanması, resmi tatillerin tanımlanması gibi), reddi hakim işlemleri, dava dosyası ile ilgili keşif işlemleri (keşif gününün verilmesi, keşfe katılacakların belirlenmesi, keşif sonucunun kaydedilmesi), bilirkişi işlemleri (bilirkişi görevlendirmesinin yapılması, bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması, sisteme bilirkişi eklenmesi, bilirkişi aramasının yapılması, bilirkişinin inceleme işleminden vazgeçmesi, bilirkişi grubu ve listesinin oluşturulması, bilirkişiye verilen dosyaların takibi), ara karar bilgilerinin girilmesi, duruşma bilgilerinin girilmesi ve tutuklama kaydının yapılması bu menüde yapılmaktadır.

Müzekkere Menüsü

Müzekkere modülü, dava dosyası ile ilgili yapılan yazışmaların ele alındığı ve gerçekleştirildiği menüdür..

Talimat Menüsü

Talimat işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Yurt içi ve yurt dışı talimat yazılarının yazılması, talimatların posta işlemleri, gelen talimatların dosyasına kaydedilmesi, talimatların listelenmesi ve durumunun takip edilmesi, talimatın yerine getirilmesi işlemleri bu menü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Karar Menüsü

Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi, gerekçeli karar evrakının hazırlanması, ek karar evrakının hazırlanması, seri dava karar bilgilerinin kaydedilmesi, vakıf kararlarının tescil edilmesi, kesinleşme şerhinin kaydedilmesi, karar talep bilgilerinin kaydedilmesi, ara kararının yazılması, dosya birleştirme işleminin gerçekleştirilmesi, dosya tefrik işlemleri bu menü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Harç/Masraf Menüsü

Dava dosyası ile ilgili harç ve masrafların hesaplanması, taraflardan tahsil edilmesi, tahsilat ile ilgili belgelerin hazırlanması, iptal işlemleri ve tahsilat/reddiyat işlemleri ile ilgili sorgulamaların yapılması bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Temyiz Menüsü

Dava dosyasının temyiz edilerek bir üst mahkemeye gönderilmesi ve üst mahkeme tarafından verilen karar bilgilerinin kaydedilmesi ile ilgili işlemler bu menü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tereke Menüsü

Tereke tutanağının hazırlanması, tereke idare memuru ataması, tereke tespit ve teslim tutanağı, taşınmaz mal girişi, banka hesabı tanımlama, miras paylaştırma, satış ilanı hazırlama, satış talep ve banka bilgilerinin girilmesi, satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi, izaleyi şüyu tevzi tablosu, banka hesap hareketleri raporu, bilirkişi tevzi tablosu hazırlama, tahsilat işlemi, reddiyat işlemi, tahsilat/reddiyat sorgulama, bilirkişi yemin tutanağının hazırlanması işlemleri bu menü kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Vezne Menüsü

Dava dosyasında taraflardan alınan harç/masraflar ile ilgili tahsilat, reddiyat ve iade işlemlerinin gerçekleştirildiği menüdür.

Raporlar Menüsü

Hukuk Mahkemeleri kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler ile ilgili raporlamanın yapıldığı menüdür.

İdari Yargı Altsistemi:

İdari Yargı alt sistemi genel olarak, idari uyuşmazlıklardan dolayı İdare Mahkemesine, vergi uyuşmazlıklarından dolayı Vergi Mahkemesine dava açılması, dava süresince dosya ile ilgili işlemleri, karar verilmesi, gerekiyorsa temyiz edilmesi işlemleri ile Bölge İdare Mahkemesi’nin 2.derece olarak incelediği dava işlemleri ve 4483 nolu yasadan kaynaklanan Memur davaları faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

İdari Yargı Alt Sistemi kapsamında işlemler aşağıda listelenen durumlarda başlatılabilmektedir:

İdari Uyuşmazlıklardan dolayı şahsın veya kurumun uyuşmazlık nedeni kurum hakkında İdare Mahkemesine dava açması,

Vergi Uyuşmazlıklardan dolayı şahsın veya kurumun uyuşmazlık nedeni kurum hakkında Vergi Mahkemesine dava açması,

4483 Memur Muhakematı Kanunundan dolayı Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açılması,

İdare veya Vergi Mahkemesindeki dava dosyalarının Bölge İdare Mahkemesi’ne gelmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nin itiraz mercii olarak görev yapması.

İdari Yargı Altsistemi aşağıda sunulmuş olan modüllerden oluşmaktadır.

Hazırlık Modülü

İlk inceleme listesinin ve tutanağının hazırlanması, dosyanın havale edilmesi ve bu işlemler ile ilgili raporların alınması bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Girişi Modülü

Dosya ile ilgili notların, dava özet bilgilerinin girilmesi, dava bilgilerinin güncellenmesi, taraf/avukat işlemleri, gün verilmesi ile ilgili parametre bilgilerinin girişi bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Karar Modülü

Avukatlık ücretinin hesaplanması, görüşme tutanağının hazırlanması, ara karar, gerekçeli karar işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tebligat Modülü

Dava dosyasından gönderilecek tebligatların hazırlanması, bu tebligatlar ile ilgili posta işlemleri, yurt dışına gönderilecek tebligatların hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bilirkişi Modülü

Bilirkişi arama, sisteme bilirkişi ekleme, bilirkişi görevlendirmesi, bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması, bilirkişi raporunun kaydedilmesi, bilirkişi görevden çekilme dilekçesinin kaydedilmesi, rapor teslim etmeyen bilirkişiye tebligat yazılması, bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi, bilirkişi görevlendirmesine bilirkişi eklenmesi, bilirkişi listesi oluşturma, bilirkişi dosya takibi sorgulama, bilirkişi damga vergisi ve stopaj listesinin alınması bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Keşif-Duruşma Modülü

Keşif günü verilmesi, keşif heyetinin belirlenmesi, keşif erteleme tutanağının hazırlanması, duruşma günü verilmesi, duruşma listesi ve duruşma tutanağının hazırlanması işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dosya Modülü

Çalışılacak dosyanın seçilmesi, dosyanın başka birime gönderilmesi, başka birimden dosya istenmesi, dosya ayrıntı bilgilerinin görüntülenmesi işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İtiraz/Temyiz Modülü

Dosyada verilen karara yapılan itiraz ve dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesi işlemleridir. İtiraz temyiz ilk inceleme listesi, ilk inceleme tutanağı, kesinleşme şerhinin kaydedilmesi bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Talimat Modülü

Talimat işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Talimat yazısının yazılması, gönderilen talimatların listelenmesi, talimatların akıbetinin izlenmesi gibi talimat ile ilgili tüm işlemler bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Harç Masraf Modülü

Dosya ile ilgili harç masraf işlemlerinin yapıldığı modüldür. Harç masraf hesaplamasının yapılması, reddiyat ve iade hesaplamalarının yapılması, banka hesaplarının tanımlanması, harç tahsil müzekkeresinin hazırlanması ve bu işlemler ile ilgili raporlar bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Raporlama Modülü

İdari Yargı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlere ait raporların alındığı modüldür.

İcra Altsistemi

Tarafların icra dairelerine sunmuş olduğu sözlü ya da yazılı beyanlarla icra takibi başlatılmakta ve ilgili mahkemelerden gelen ve talep edilen işlemler yapılabilmektedir.

İcra Hakimliklerinde bakılan tüm davalar için ilgili İcra Dosyası gönderilmekte, Sulh hukuk mahkemelerinden gelen izale-i suyu kararlarına istinaden gerekli satış işlemleri ve Asliye Ticaret mahkemelerinin vermiş olduğu iflas kararlarının uygulanması ile gerekli işlemler yapılabilmekte ve ilgili mahkemelerin istemiş oldukları dosya gönderme işlemleri otomasyon dahilinde yapılabilmektedir.

Bağlı bulunan birim içindeki ve dışındaki icra dairelerinden sistem üzerinden ilgili dosyalar ile ilgili bilgi istenebilmekte, talimat ile ilgili gerekli işlemler talep edilebilmekte ve talimat dosyası açılabilmektedir. Bakanlık merkezindeki sistemden, personele ilişkin bilgiler istenmekte ve gönderilmektedir. İcra Tetkik Merciinden yed-i emin ve taleplere ilişkin tevzii bilgileri istenmekte ve gönderilmektedir.

İcra Dairelerinde işlemleri yapılan Harç/Masraf işlemleri otomasyon dahilinde dosya açılışı sırasında alınmakta, ilgili harç oranları sistemde tanımlanıp sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Dosya hesabı işlemleri tek bir işlemle gerçekleştirilmektedir.

İcra Altsisteminin diğer birimlerle ilişkisini gösteren şema için Ek-4’ e bakınız.

İcra Altsistemi aşağıda sunulmuş olan modüllerden oluşmaktadır.

Dosya Açılış İşlemleri Modülü

Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgilerin kontrolü (tevzi birimi tarafından girilmiş bilgilerin kontrolü), dosya açma işlemi (çek, poliçe, kontrat, senet, diğer alacak bilgilerinin girilmesi), ilam bilgisinin girilmesi, çek ve alacak kalemi güncelleme, senet ve alacak kalemi güncelleme, poliçe ve alacak kalemi güncelleme, kontrat ve alacak kalemi güncelleme, diğer alacak ve alacak kalemi güncelleme, ilam bilgisinin güncellenmesi, dosya vekil işlemleri, elektronik ortamda gelen takip taleplerinin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dosya İşlem Modülü

İcra dosyası ile ilgili işlemler bu modül kapsamında gerçekleştirmektedir. Detaylı dosya arama, tensip talebi ve karar bilgi girişi, taraf bilgilerinin güncellenmesi, tebliğ edilen evraklar ile ilgili itiraz bilgilerinin girilmesi, tebliğ edilen evraklara yapılan itirazların karar bilgilerinin girilmesi, icra dosyası kapatma, dosyanın durum bilgilerinin güncellenmesi, dosyanın yenilenmesi, ilamın infaz bilgilerinin girilmesi, dosya tefrik işlemleri, teminat bilgisinin girilmesi, teminat mektubunun kabulü için İcra Tetkik Mercine (İ.T.M.’ye) sorgu yazısı hazırlanması, icra dairesine verilen teminatın iadesi, teminat mektubunun paraya çevrilme yazısının hazırlanması, ilamla gelen teminatın iadesi yazısının hazırlanması, kefil bilgilerinin girilmesi, mehil vesikası işlemleri, takibe esas meblağın taksitlendirilmesi, temlik bilgisinin girilmesi, aciz belgesinin hazırlanması, dosya arama ve iptal, dosya güncelleme, kefil bilgileri güncelleme, taksitlendirmenin güncellenmesi ve iptali, dosya taraf durum bilgilerinin güncellenmesi, mehil vesikası verilmiş dosyaların sorgulanması, alacak kalemi güncelleme işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Harç Ve Kasa İşlemleri Modülü

İcra dosyası ile ilgili harç/masraf işlemleri bu modül kapsamından gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler; dosya hesabının yapılması, harç/masraf makbuzunun hazırlanması, tahsilat yapılması ve tahsilat makbuzunun hazırlanması, reddiyat yapılması ve reddiyat makbuzunun hazırlanması, kasa ile ilgili sorgulamalar, harç masraf makbuzu, reddiyat ve tahsilat iptalleri, banka işlemleri, tahsilat ve reddiyatların yapılması, toplu olarak bu işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Mal Modülü

Taşınır bilgisinin girilmesi, taşınmaz bilgisinin girilmesi, taşıt bilgisinin girilmesi, maaş bilgisinin girilmesi, hesap bilgisinin girilmesi, diğer mal bilgisinin girilmesi, dosyadaki mal bilgileri güncelleme ve iptal işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Rehin İşlemleri Modülü

Rehin kaydının girilmesi, rehin bilgileri görüntülenmesi, rehin bilgilerinin güncellenmesi, rehin mal ilişkisi güncelleme, rehin iptali işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Haciz İşlemleri Modülü

Haciz kaydının girilmesi, diğer haciz ve rehin bilgilerinin girilmesi, diğer haciz ve rehin bilgilerinin güncellenmesi, haciz kaydının girilmesi, dosya alacağına haciz işlemleri, haciz mal ilişkisi güncelleme, haciz iptali, haciz bilgileri görüntülenmesi, haciz mal ilişkisi güncelleme, malın takdir edilen kıymetinin girilmesi, haczedilmiş malın kıymet takdirinin güncellenmesi, kıymet takdir tutanağının hazırlanması, haczedilmiş malın kıymet takdiri itiraz bilgilerinin girilmesi/güncellenmesi, istihkak iddiası bilgilerinin girilmesi, istihkak iddiası bildirilmesi, istihkak iddiasından vazgeçme bilgilerinin girilmesi, istihkak iddiası kararı hazırlama, yed-i eminlerin haczedilmiş malla ilişkilendirilmesi, malın yed-i eminden çıkartılması, yed-i emine muhtıra yazısı hazırlanması ve haciz işlemleri ile ilgili yazıların hazırlanması, gönderilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Satış İşlemleri Modülü

İhale katılımcısı bilgilerinin girilmesi, satış kararının hazırlanması ve satış için yer, gün, saat belirlenmesi, satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi, sıra cetvelinin oluşturulması, sıra cetvelinin güncellenmesi, ihalesi kesinleşen malın kayıt ve tescil yazısı hazırlanması, vergi borcunun girilmesi, satış kesinleşme bilgilerinin girilmesi, satışın düştüğü bilgisinin girilmesi ve ilgili yazıların hazırlanması, satış sonrası yazısı hazırlanması, genel satış yazılarının hazırlanması, satışı yapılmış malların vergi dairesi makbuz bilgilerinin girilmesi, satışlara ait KDV beyanname bildirimi raporu alma, ihale teminatından kesilecek miktarın hesaplanması, sıra cetveline diğer borçların girilmesi, vergi borcu sorgu yazısının hazırlanması, kiracı bilgilerinin girilmesi, taşınmazın imar durumu bilgilerinin girilmesi, ihale bilgilerinin güncellenmesi ve ihalenin iptal işlemleri, ihale katılımcısı bilgilerinin sorgulanması, iptal edilmesi, satış ve alıcı bilgilerinin sorgulama, güncellenme ve iptal işlemleri, satış ile ilgili dosya sorgulamaları, dosyadaki düşmüş satış bilgilerinin görüntülenmesi, satış ile ilgili dosya bazlı sorgulamalar bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Talimat Modülü

Talimat işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Yurt içi ve yurt dışı talimat yazılarının yazılması, talimatların posta işlemleri, gelen talimatların dosyasına kaydedilmesi, talimatların listelenmesi ve durumunun takip edilmesi, talimatın yerine getirilmesi işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tebligat Modülü

İcra dosyası kapsamında gerçekleştirilen tebligat işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir. Tebligatın hazırlanması, tebligat sonucunun kaydedilmesi, posta birimi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi, yurt dışı tebligat işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tevzi İşlemleri Modülü

İcra dosyalarının tevzi edilmesi işlemi belirlenmiş kurallara göre sistem tarafından yapılmaktadır. Avukatlara kota uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bir avukat için çalışacağı icra dairesi belirlenmekte ve belirlenmiş kotadaki dosya sayısı dolana kadar ilgili avukat belirlenmiş icra dairesi ile çalışmaktadır. Belirlenen kotanın dolmasından sonra ilgili avukatın başka bir icra dairesine tevzisi yapılmaktadır. Kota uygulamasının yanı sıra belirlenmiş periyotlara göre de avukatın çalışacağı icra dairesi belirlenebilmekte ve bu sürenin dolması sonucunda avukatın çalışacağı icra dairesi tekrar belirlenmektedir.

Dosya tevzi ön bilgilerinin girilmesi ve dosya tevzi  işleminin yapılması, adliye bazında avukatların kurumların çalışacakları icra dairelerinin ve dosya tevzi yöntemlerinin belirlenmesi, tevzi parametreleri ile ilgili bilgi girişleri, çeşitli kriterlere göre yapılan tevzi işlemlerinin sorgulanması bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İflas İşlemleri Modülü

İflas idare memur adayları seçim işlemleri, iflasın kapatılması veya kaldırılmasının bildirilmesi yazısının hazırlanması, iflas kararının bildirilmesi, tasfiye kararının hazırlanması ve sisteme aktarılması, iflas idare memurları seçim işlemleri, iflas idare memurları bildirim yazıları hazırlanması işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bilirkişi İşlemleri

Bilirkişi arama, sisteme bilirkişi ekleme, bilirkişi görevlendirmesi, bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması, bilirkişi raporunun kaydedilmesi, bilirkişi görevden çekilme dilekçesinin kaydedilmesi, rapor teslim etmeyen bilirkişiye tebligat yazılması, bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi, bilirkişi görevlendirmesine bilirkişi eklenmesi, bilirkişi listesi oluşturma, bilirkişi dosya takibi sorgulama, bilirkişi damga vergisi ve stopaj listesinin alınması bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tefrik İşlemleri Modülü

İcra dosyası ayıma işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Tanımlar Modülü

Tüm tanımlama işlemlerinin yapıldığı modüldür. Alacak kalemlerinin tanımlanması, mezat salonu işlemleri, alacak kalemlerinin girilmesi gibi tanımlama işlemleri bu modül kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Raporlar-Sorgular Modülü

İcra altsisteminde gerçekleştirilen tüm işlemler ile ilgili raporlama ve sorgulamanın yapıldığı modüldür.

UYAP canlı bir organizma yapısında dizayn edildiği için yapılan ve yapılmayan her işlem bir başka birimi tetiklemekte veya engellemektedir. Sisteme girilen bilgilerin doğru ve tutarlı olması aynı zamanda sistemin de tutarlı olması demektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.