Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/58

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 16.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgeler incelendiğinde; parti kesinhesabının genel merkez ve iller arasındaki nakit transferi çıkarılarak netleştirilmek suretiyle (safi usul) hazırlandığı görülmüştür.

Parti kesinhesabı gayrı safi biçime dönüştürüldüğünde; 2008 yılı gelirleri toplamının 959.778,18 YTL, giderleri toplamının 956.078,53 YTL olduğu ve 3.699,65 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri 134.447,89 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 128.885,24 YTL il örgütlerinden yapılan aktarım ile 5.562,65 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluştuğu görülmüştür.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 825.830,29 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 721.170,00 YTL üye aidat gelirleri ile 104.160,29 YTL genel merkezden yapılan aktarımdan oluştuğu görülmüştür.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 130.748,24 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 21.875,00 kira gideri, 4.712,95 büro gideri ile 104.160,29 YTL il örgütlerine aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.

Parti Genel Merkezi’nin sonraki yıla devreden nakit mevcudu 3.699,65 YTL’dir.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2– İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 825.330,29 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 604.620,00 YTL kira gideri ve 91.825,05 YTL büro giderleri ile 128.885,24 YTL genel merkeze aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınır ve taşınmaz mal edinmediği anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Türkiye Komünist Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Parti’nin safi şekilde hazırlanmış ve onaylanmış kesinhesap tablosu gayrisafi usule çevrildiğinde 959.778,18 YTL gelir, 956.078,53 YTL gider ile 3.699,65 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir