TÜKETİCİ, SIFIR ARAÇTA ÇIKAN ARIZA, KULLANICI HATASI İDDİASI


T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRES,
ESAS NO: 2013/8741
KARAR NO: 2014/6808
KARAR TARİHİ: 11.03.2014

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı … A.Ş. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … vekili avukat … ile davacı vekili avukat … gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalı Ç… Oto isimli firmadan 28/09/2009 tarihli fatura ile satın aldığı aracın seyir esnasında arızalandığını, yapılan incelemede radyatöre isabet eden taş nedeni ile motorun arızalandığının belirlendiğini ve bu hususun kullanıcı hatası sayılarak garanti işlemi uygulanmadığını, kendisinin mahkeme aracılığı ile yaptırdığı tespitte ise aracın imalat hatası taşıdığının tespit edildiğini ileri sürerek, ayıplı aracın iadesi ile kendisine yeni bir aracın verilmesini, olmadığı taktirde satış bedeli olan 20.000.TL’nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini, uğramış olduğu manevi zarar karşılığı 3.000.TL manevi tazminat ile kiralık vasıta için ödemiş olduğu 1.200.TL’nin ticari faizi ile davalılardan tahsili ile bu olay nedeniyle yapılan tespit masrafları, ihtarname keşide masrafları ve karşılıksız kalan ve ödemek zorunda kalınan sigorta primleri tutarlarının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalı … Sigorta A.Ş aleyhine açılan davanın reddine, davalılar … A.Ş ve Ç… Oto Ltd.Şti aleyhine açılan davada, aracın misli ile değiştirilmesi talebinin kabulüne, davacının araç kiralama bedeli olarak talep ettiği 1200.TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile takdir olunan 1500.TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm davalı … A.Ş tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı eldeki dava ile davalı Ç…Oto Ltd.Şti’den satın aldığı aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek misli ile değişim ve tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkeme yargılama esnasında talimat yolu ile aldırılan 05/04/2012 tarihli bilirkişi heyet raporuna atıfla, davaya konu aracın mekanik ve malzeme olarak darbeye dayanıklı olmadığı gerekçesiyle değişim talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, meydana gelen bu arızanın kullanıcı hatasından mı, yoksa imalat hatasından mı kaynaklandığı noktasında olup, incelenen dosya içeriğine göre; dava konusu araçta meydana gelen arızanın seyir esnasında aracın radyatörüne gelen taşın, radyatörü delerek hararet yaptırması sonucu oluştuğu sabit olup, bu hususta uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davacı tarafça eldeki davaya esas olmak üzere …1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/92 Değişik İş sayılı dosyası ile yaptırılan tespit işleminden sonra tanzim edilen 08/07/2010 tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu araçta mıcır sıçraması halinde radyatörü koruyacak parçanın bulunmadığının belirtildiği, buna mukabil davalılarca, koruyucu parçanın donanım kapsamında değerlendirilmesi gereken bir parça olduğu, fiyat ve model farkı nedeni ile bu parçanın davaya konu araçta bulunmadığı ileri sürülmüş ise de, mahkemece bu hususta araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, davaya konu araç ile aynı model araçlarda, 08/07/2010 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen radyatör koruyucu parçanın bulunup bulunmadığı hususunun araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır, bozma nedenidir.

2-818 sayılı Borçlar Kanununun haksız eylem faslında düzenlenen 49 maddesi, aynı kanunun 98/2 maddesi yollaması ile sözleşmeye aykırı davranışlarda da uygulanmaktadır. Ne var ki, anılan madde hükmüne göre manevi tazminat isteğinin kabul edilebilmesi için, diğer koşulların yanında kişilik haklarına hukuka aykırı, haksız bir saldırının varlığı da şarttır. Davalının, davacının garanti kapsamında tamirat talebini kabul etmemesinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunun kabulüne olanak yoktur. Öyle ise bu davada manevi tazminatın koşullarının varlığından söz edilemez. Buna rağmen mahkemece, manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3-Mahkemece verilen karar ile davacı yararına araç kiralama bedeli olarak 1200.TL’nin davalıdan tahsiline karar verildiği anlaşılmakla birlikte, maddi zararın ispatına dair belgelerin dosyada bulunmadığı anlaşılmaktadır. bu nedenle davacının araç kiralama bedeline ilişkin talebinin reddini karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

4-Bozma nedenlerine göre, davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1,2 ve 3. bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı … A.Ş yararına BOZULMASINA, 4.bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 311,00 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 11.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 30 Kas 2014, 17:49 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 182


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir