Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2010/3 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/37

Karar Günü : 1.7.2010

R.G. Tarih-Sayı : 21.07.2010-27648

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2010 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde 11.04.2010 tarih, 14 sayılı Kurucular Kurulu toplantısı ile kapanma kararı alan Sevgi ve Dayanışma Partisi Genel Merkezi’nin 2010 yılı gelirlerinin 5.133,82 YTL, giderlerinin 5.133,82 YTL olduğu ve nakit mevcudun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin 2010 yılı gelirleri toplamı 5.133,82 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 5.086,48 YTL’si bağışlardan ve 47,34 YTL’si önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin giderleri toplamı 5.133,82 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.250,00 YTL’si kira gideri, 7,58 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 486,25 YTL’si haberleşme giderleri, 241,40 YTL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri ile 1.148,59 YTL’si vergi, sigorta, noter giderinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin devreden nakit mevcudu bulunmamaktadır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2010 yılında taşınmaz mal ya da değeri yüz YTL’yi geçen taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Sevgi ve Dayanışma Partisi’nin 2010 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2010 yılı kesinhesabında gösterilen 5.133,82 YTL gelir ve 5.133,82 YTL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

1.7.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir