SENNETTE CİROSU OLMAYAN ALACAKLININ TAKİP HAKKI OLMADIĞI

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 1991/5109
KARAR NO. 1991/12580
KARAR TARİHİ. 2.12.1991

• KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Yetkili Hamil Olmayanın Takip Yapması )
• YETKİLİ HAMİL ( Bonoya Dayalı Olarak Takip Yapabilecek Kişi )
• İSPAT KÜLFETİ ( Bono Vasfı Olmayan Senetle Yapılan Takipte )
• CİRO ( Adına Ciro Bulunmayan Kişinin Takip Yapması )

2004/m.167
6762/m.569,690

ÖZET : Takip dayanağı olduğu sonradan bildirilen bonolarda takip yapana ciro bulunmadığına göre yetkili hamil değildir. Adi takip yapsa bile, takip hakkı yoktur. Borçlunun borcu olmadığını ispatla yükümlü tutulması doğru değildir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekilleri tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 3.05.1991 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Takip dayanağı olarak üç adet borç ikrarını havi belge olduğu talepnamede belirtilmişse de bu belgeler icra dairesine ibraz edilmemiştir. Kendisine 49 örnek ödeme emri tebliğ edilen borçlu hiçbir borcu bulunmadığını ileri sürerek itiraz etmiştir. Duruşma sırasında alacaklı vekili kendisine cirosu bulunmayan toplam miktarı 1.550.000 TL.lık üç adet bono ibraz ederek takip dayanağı belgelerin bundan ibaret olduğunu belirtmiştir. Borçlu duruşmaya hiç gelmemiş ise de 21.1.1991 tarihli bir dilekçe göndererek senet bedelleri toplamı 1.550.000 TL.lık kısmı kabul etmiştir. Ancak bu dilekçenin Antalya Merci Hakimliği`nden, Demirci Merci Hakimliği`ne gelişi mercii kararından sonradır.

Takip dayanağı olduğu sonradan bildirilen bonolarda takip yapana ciro bulunmadığına göre yetkili hamil değildir. Adi takip yapsa bile, takip hakkı yoktur. Borçlunun borcu olmadığını ispatla yükümlü tutulması doğru değildir. Borçlunun dilekçesinin merci hakimliğine karardan sonra ulaştığı gözönünde tutulduğunda itirazın kaldırılması istemi reddedilmek gerekir. Ancak mahkemeye geç ulaştığı anlaşılan kabul dilekçesinin temyiz aşamasında gözönünde tutulması ve incelenmesi gerekmiştir. Merci hakimliğince yapılacak iş borçlunun kabulü ile bağlı kalarak itirazın asıl alacak yönünden 1.550.000 TL.`lık kısmının kaldırılmasına karar vermekten ibarettir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazı yerinde görülmekle merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 2.12.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas no: 2006/1017
Karar no: 2006/4463
Karar Tarihi: 07.03.2006

ÖZET: Senet arkasında takip alacaklısına yapılmış bir ciro bulunmamaktadır. Bu husus, mahkeme kararının gerekçesinde vurgulanmıştır. Bu durumda, takip yapan alacaklının yetkili hamil olmadığı mahkemece kendiliğinden gözönüne alınıp takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

(6762 S. K. m. 593, 690) (2004 S. K. m. 170/a)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: TTK. nun 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken TTK. nun 593/1. maddesine göre ciro ve teslim sonucunda bonodan doğan bütün haklar devredilmiş olur.

Somut olayda, bononun keşidecisi borçlu Sami H., lehtarı Hacer H. olup, senet arkasında takip alacaklısına yapılmış bir ciro bulunmamaktadır. Bu husus, mahkeme kararının gerekçesinde vurgulanmıştır. Bu durumda, takip yapan alacaklının yetkili hamil olmadığı mahkemece kendiliğinden gözönüne alınıp, İİK. nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken imza incelemesi yapılarak yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

12 Hukuk Dairesi son yıllarda bu konuda daha net kararlar veriyor. Yani takip alacaklısı hamilin senette cirosunun olmasına gerek yok diyor.

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas NO: 2011/24781
Karar No: 2012/9840
Karar Tarihi: 27.03.2012

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve örnek 163 nolu ödeme emri adı geçene 27.07.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu vekilinin yasal süresinde icra mahkemesine itirazı üzerine mahkemece, takibe konu senette alacaklının herhangi bir cirosunun olmadığı, ayrıca icra dosyasına alacağın temlikine ilişkin belgeler de ibraz edilmediğinden, alacaklının alacaklı sıfatının bulunmadığından bahisle takibin iptaline karar verilmiştir.

TTK.nun 690.maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 593.maddesi gereğince, kambiyo senedi niteliğinde olan bonodaki hakkın devri ancak ciro ve teslim yolu ile mümkündür. Ayrıca TTK.nun 595/2.maddesi gereğince lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından ibaret de olabilir. Açıklanan şekildeki ciroya "beyaz ciro" denilir.

Somut olayda, takip alacaklısı, lehtarın cirosundan sonra senedi beyaz ciroyla alan ciranta olup, keşideci hakkında takip yapmıştır. Yukarıdaki yasa hükmü gözetildiğinde, senet lehtarının usulüne uygun cirosundan sonra hamilin senet üzerinde isim ve imzasının bulunması zorunlu değildir. Bu durumda cironun usulüne uygun olduğu ve dolayısıyla takip yapan alacaklının da yetkili hamil olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece bu yöne ilişkin istemin reddi ile, tahrifat iddiası konusunda gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmak suretiyle yöntemince inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 27.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 26 Kas 2014, 22:23 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 108


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.