RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/18519
KARAR: 2014/13655

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili Avukat … tarafından, davalılar A… vd. aleyhine 13/08/2010 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16/02/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan A… vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan A… vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı idare vekili, askerlik hizmetini yapmakta iken garaj çatısının onarımı ile görevlendirilen erin düşmesi sonucu yaralanması nedeniyle açtığı dava sonucunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesince hükmedilen maddi ve manevi tazminatın, yaralanan ere davacı tarafından ödendiğini, davalı A…’ın emir vermek, diğer davalı H…’ın da çatıya asker çıkarmak suretiyle emre itaatsizlik suçlarından askeri mahkemesince cezalandırılmalarına karar verildiğini belirterek davacının üçüncü kişiye ödemiş olduğu tazminatın rücuen davalılardan ödetilmesini istemiştir.

Davalılar ise, süresinde zamanaşımı savunmasında bulunarak davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.

Yerel mahkemece, davalıların zamanaşımı def’ilerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Rücu hakkı başkasına ait borcu yerine getiren kişinin mal varlığında meydana gelen kaybı gidermeye yönelen tazminat niteliğinde bir talep hakkıdır. Davacının mal varlığındaki eksilme ödeme tarihinde gerçekleşmiştir. Davacı, ödeme tarihi itibariyle fiil ve faili bildiği gibi zarar da tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Davanın niteliğine göre zamanaşımının başlangıç tarihi zarara neden olan haksız fiil tarihi olmayıp, haksız fiil sonucu doğan zararın zarar görene ödendiği tarihtir. Çünkü ortaya çıkan zararı ödeyen kişi ancak bu ödeme tarihinden sonra talep edebilme hakkına kavuşur ve bu süre bir yıldır.

Dosya içeriğinden, tazminat alacaklısı 3. kişinin avukatına 27/02/2009 gününde ödeme yapan davacının eldeki davayı 13/08/2010 gününde açtığı anlaşılmaktadır.

Şu durumda yerel mahkemece, rücuan tazminat davalarında zararın meydana gelme tarihi itibariyle yürürlükte olan 818 sayılı BK. hükümleri gereği zamanaşımı süresinin bir yıl olduğu, zamanaşımı süresinin ödeme tarihinden başlayacağı ve davanın açıldığı tarih itibariyle 1 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gözetilmeksizin davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalı A… yararına BOZULMASINA bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 01 Ara 2014, 00:26 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 28


Share

Bir cevap yazın