Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik

YARGITAY 11. Ceza Dairesi         

2017/5202 E. 

2017/7763 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi ve sanığın, katılan adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesini ibraz ederek, 02.09.2008 ve 17.04.2009 tarihli trafik idari para cezası karar tutanaklarının katılan adına düzenlenmesine sebep olmaktan ibaret eylemlerinin, zincirleme şekilde resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde uygulama yapılarak eksik ceza tayini isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamada toplanan deliller karar yerinde incelenip yüklenen suçun sübutu kabul, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiriler dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 14.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Comments are closed.