Rekabet Kurumu, Google’a 93 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurumu, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, nihai kararı açıkladı. Karar sonucunda Google, 93 milyon TL ceza ödemeye mahkum edildi.

19.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen Rekabet Kurulu toplantısında, Google’ın 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle verilen karar neticesinde Google para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurumu kararında, Google’ın lisanslanabilir mobil işletim sistemleri pazarında hakim durumda olduğuna karar verdi. Kararda Google’ın cihaz üreticileri ile imzaladığı sözleşmelerle birlikte Google aramanın telefonlarda belirli noktalarda varsayılan olarak atanmasına, Google arama özelliklerinin ana ekranlarda konumlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamaların 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi.

Google kararın tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde kararı yargıya taşıyabilecek. Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamayı aşağıda paylaştık:

 

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin
Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
49. Maddesi Uyarınca Açıklanması:

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den
oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin
sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında
imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak
yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor,
yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek,
19.09.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-33/555-273 sayı ile aşağıdaki
nihai karar alınmıştır:

1. Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den
oluşan ekonomik bütünlüğün “lisanslanabilir mobil işletim sistemleri” pazarında hâkim
durumda bulunduğuna oybirliği ile,

2. Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım
Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan
olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına;
Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına
yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın
cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6.
maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile,

3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde
Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve
Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden,
– Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
unvanlı şirketlere müteselsilen 93.083.422,30 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile,

4. Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan diğer Google uygulamalarına ilişkin
yükümlülükler 4054 sayılı Kanun kapsamında ihlal teşkil etmese de, sözleşme tarafı cihaz
üreticileri bakımından aleniyet sağlamak ve gelecekte oluşabilecek rekabetçi kaygıları
önlemek için tüm Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerine, Google uygulamaları ile birlikte
rakip uygulamaların cihaza önyüklenmesinin engellenmediğine ilişkin açık bir hükmün
eklenmesine ilişkin anılan ekonomik bütünlüğe görüş yazısı gönderilmesini teminen
Başkanlığın görevlendirilmesine oybirliği ile,

5. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google
ekonomik bütünlüğüne:
– Türkiye’de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Ticari Android İşletim Sistemi
kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde;
 Lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google arama parçacığının ana ekranda
ayrıcalıklı olarak yüklenmesi zorunluluğunu düzenleyen veya doğrudan/dolaylı
olarak buna işaret eden sözleşme hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması,
böylelikle cihaz üreticilerinin ana ekranda konumlandıracakları arama
parçacığının sağlayıcısını Google veya rakipleri arasından seçim hakkının
güvence altına alınması ve cihaz üreticilerinin Google dışındaki arama
parçacıklarını da ana ekranda tek başına yerleştirebilme özgürlüklerinin tesis
edilmesi,
 Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google aramanın mevcut tasarım yapısı
içerisinde yer alan ve sözleşmelerde yer verilen tüm arama erişim noktalarında
varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların kaldırılması ve tasarım tercihleri
sonucunda ortaya çıkabilecek tüm arama noktalarında Google aramanın
varsayılan olarak atanmasına ilişkin yeni yükümlülükler getirilmemesi,
 Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google Webview bileşeninin varsayılan ve
münhasıran uygulama içi internet tarayıcısı olarak yüklenmesi zorunluluğunu
düzenleyen veya doğrudan/dolaylı olarak buna işaret eden sözleşme
hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması,
 yukarıda sayılan üç yükümlülük ile yasaklanan sonuçları doğuracak şekilde mali
veya başka yollarla teşviklerde bulunulmaması,
– Cihaz üreticileri ile imzalanan Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri başta olmak üzere mevcut
tüm sözleşmelerden Google aramanın rakiplerinin cihazlara önyüklenemeyeceğine ve
cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama noktalarının herhangi birinde Google aramaya
rakip ürünleri kullanamayacaklarına dair yükümlülüklerin sözleşmelerden çıkarılması
yükümlülüklerinin getirilmesine oybirliği ile,

6. Sayılan yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerde yapılması gereken değişikliklerin,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesine
oybirliği ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık
olmak üzere, karar verilmiştir.

Comments are closed.