PARADAN ÇEVRİLİ HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI İSTEMİ…

YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ
Esas: 2007/4065
Karar: 2007/6197

Başkasının hayvanını sebepsiz öldürme suçundan sanık A…n’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 151/2, 29 ve 52/2.maddeleri gereğince 900,00 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, …Asliye Ceza Mahkemesinin 12.5.2006 gün ve 2005/206 esas, 2006/172 sayılı kararının infazı sırasında, …Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan para cezası ödeme emrini kanuni süresi içerisinde ödememesi sebebiyle, para cezasının 9 gün hapse çevrilmesinden sonra, adı geçenin cezasının, yaşı sebebiyle özel infaz usullerinden konutta infazına karar verilmesi talebinin reddine ilişkin, …Asliye Ceza Mahkemesinin 25/8/2006 günlü ve 2006/70 müteferrik sayılı karara karşı yapılan itirazın keza reddine dair, …Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2006 tarihli ve 2006/478 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’un 110.maddesinin ikinci fıkrası gereğince, mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere; kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları altı ay, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları bir yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebileceğinin hükme bağlandığı,

Somut olayda da, … Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 900,00 Yeni Türk Lirası adli para cezasına mahkum olan A…’ın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan para cezası ödeme emrini kanuni süresi içerisinde ödememesi sebebiyle, para cezasının 9 gün hapse çevrildiği böylece infaz edilecek cezanın hapis cezası niteliğini aldığı ve adı geçenin de 65 yaşını bitirmiş olması karışsında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 21.3.2007 gün ve 15256 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay C.Başsavcılığının 4.4..2007 gün ve 2007/62079 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek yaptırım olarak öngörüldüğü hallerde adli para cezasına hükmedilmişse bu cezanın infazı 5275 sayılı Yasanın 106.maddesine göre yapılacak ve hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse C.Savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilecektir.

Bu durumda çevrilen hapsin infazı ertelenemeyeceği gibi koşullu salıverme hükümleri de uygulanmayacaktır, ancak; hükümlü hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkarılacaktır.

Anılan yasa maddesinin amaç, kapsam ve gerekçesinden de anlaşılacağı üzere doğrudan tayin olunan adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle dönüştürülen hapis cezası para cezasının infazını sağlamaya yönelik tazyik hapsi niteliğinde olup bu nedenle 5275 sayılı Yasanın 110.maddesi uyarınca özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilemez.

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükümlü hakkında doğrudan tayin olunan adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle çevrilen hapis cezasının yaşı sebebiyle özel infaz usullerinden konutta infazına karar verilmesi talebinin reddine ilişkin, …Asliye Ceza Mahkemesinin 25.8.2006 gün ve 2006/70 müteferrik sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin …Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2006 gün ve 2006/478 değişik iş sayılı kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde görülmeyen, kanun yararına bozma istemine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteğinin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE 11.7.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 Kas 2014, 15:31 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 106


Share

Bir cevap yazın