Özel Hastanelerin Reklam Yapması Nedeniyle İdari Para Cezası

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı Esas No : 2011/11279 Karar No : 2011/5725

İstemin Özeti: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığından bahisle davacı şirkete 89.950,00 TL idarî para cezası verilmesine ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin 14.12.2004 tarih ve 111 sayılı Reklam Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptaline karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 07.02.2006 tarih ve E:2005/200, K:2006/95 sayılı kararının; davalı idarenin başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.