ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ,KÖTÜ NİYETLİ ZİLLİYETLİK,ECRİMİSİL

T.C
YARGITAY
1.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/2979,
KARAR NO: 2013/5526
KARAR TARİHİ: 15.04.2013

Taşınmazda ölünceye kadar bakma akdine mesnetle oturan paydaş, kötüniyetli zilyet sayılamayacağından, bu kişi aleyhine ecrimisile hükmedilemez.

“Yanlar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Derya Alaybeyoğlu’nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, çekişmeli taşınmazı davalının kullandığı hususunda uyuşmazlık bulunmadığı, davacının ortaklığın giderilmesi isteğiyle açtığı dava ile de intifadan men olgusunun gerçekleştiği gerekçesiyle, taleple bağlı kalınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacılar, ortak miras bırakan S.. D..ile davacı S.. adına 1/2’şer paylarla kayıtlı olan 19 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün murisin ölüm tarihinden itibaren davalı tarafından tek başına kullandığını ileri sürerek , eldeki davayı açmışlardır.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu 19 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün mesken vasfında olduğu, 1/2 payının tarafların ortak murisi S… D…adına kayıtlı bulunduğu, miras bırakanın 14.12.2002 tarihinde öldüğü, 1/2 payın ise tarafların annesi dava dışı K… D…adına kayıtlı iken 03.03.2010 tarihinde ölünceye kadar bakma akti ile davacı S…D…’e devir ve temlik edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, ecrimisil kötüniyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir bedeldir.

Somut olaya gelince, her ne kadar mahkemece ortaklığın giderilmesi davasının açılması ile muvafakatin geri alındığı kabul edilmiş ise de; davalı konut niteliğindeki taşınmazda felçli olan annesi ile birlikte oturduğunu ve onun bakımını yaptığını, davacı S…ya ölünceye kadar bakma akdi ile temlik edilen 1/2 payın da edimini yerine getirmediğinden iptali için dava açıldığını savunmuştur. Davalının bu savunmasını kanıtlaması halinde ecrimisile hükmedilemeyeceği açıktır.

http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=16628

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.