ÖLMÜŞ KİŞİ HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPILMASININ SONUÇLARI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/1514
KARAR: 2013/17821

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip borçlusu M…’nun dosyada mevcut …4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26.02.2003 tarih ve 2003/31-181 K. sayılı veraset ilamına göre; 29.04.2001 tarihinde takip açılmadan önce öldüğü anlaşılmaktadır. 4.5.1978 tarih ve 4/5 sayılı İBK’na göre ölü kişi hakkında takip yapılamaz; açılan takip mirasçılarına yöneltilemez. Bu hususun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle takibin her aşamasında ve süresiz olarak ileri sürülmesi mümkün olup, mahkemece kendiliğinden göz önüne alınması gerekir. Mahkemece şikayetçinin ihalenin feshi isteminin süreaşımından reddi yerinde ise de, ölü kişiye takip yapılamayacağından açıklanan nedenle re’sen takibin iptaline karar verilmemesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 Kas 2014, 03:16 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 449


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir