ÖLEN KİŞİ HAKKINDAKİ İCRA TAKİBİ, MİRASIN REDDİNİN SONUÇLARI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/13514
KARAR: 2013/21516

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip öncesinde ölen borçlunun mirasçılarının da aralarında bulunduğu borçlulara karşı kambiyo senetlerine mahsus takip başlatıldığı, mirasçı borçlulardan N… takibe itirazda bulunduğu, mahkemece borçlunun tüm itirazlarının reddine karar verildiği anlaşılmıştır .

Mirasçı borçlunun itiraz tarihi itibariyle mirasın reddi talebi yoksa da, yargılama aşamasında ibraz edilen karara göre şikayetçi borçlunun, 3 aylık yasal süre içerisinde Medeni Kanun’un 606. maddesi kapsamında sulh hukuk mahkemesine başvurarak, muris İ…mirasını reddettiği, …3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2012 tarih ve 2012/ 960 – 1563 E.K. sayılı kararı ile 26/09/2012 tarihi itibariyle mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit edildiği görülmektedir. Bu durumda İİK. nun 53. maddesi uyarınca mirasçı hakkında takip yapılması mümkün değildir. Buna göre mirasçı mirasın reddine ilişkin karara istinaden icra mahkemesine başvurarak hakkındaki takibin iptalini isteyebilir.

Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet kamu düzeni ile ilgili olup, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süreye tabi değildir.

O halde mahkemece mirasın reddi kararı uyarınca şikayetin kabulü ile şikayet eden borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 Kas 2014, 03:07 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 431


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.