OKUR YAZAR KABUL EDİLMEK İÇİN, DİPLOMA OLMASI ŞART DEĞİLDİR

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 1993/2-757
KARAR NO: 1993/71
KARAR TARİHİ: 24.02.1993

ÖZET: Medeni Kanununun 483 maddesi okuma yazma bilmeyenlerin şahit sıfatıyla vasiyetnameye katılamıyacakları hükmünü koymuştur. İptali istenen vasiyetnamedeki şahit Sadık Demir imzası ile onaylamıştır. Böyle bir durumda şahidin okuma yazma bilmediğinin açık seçik, duraksamıya yer vermiyecek biçimde kanıtlanması gerekir. Davacının bir kısım tanıklarına karşı davalı şahitleri Sadık Demir’in okur yazar olduğunu da haber vermişlerdir. Okur yazar kabul edilmek için okul bitirip diplomalı olmayada gerek yoktur

Dava: Taraflar arasındaki "vasiyetnamenin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gümüşhacıköy Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 3.5.1990 gün ve 1989/268-1990/182 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine;
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 7.11.1990 gün ve 7601-10503 sayılı ilamı:
(.. Medeni Kanununun 483 maddesi okuma yazma bilmeyenlerin şahit sıfatıyla vasiyetnameye katılamıyacakları hükmünü koymuştur. Vasiyetnamenin geçerliliğini sağlıyacak bu önemli koşulun, vasiyetnameyi düzenleyen noterce göz ardı edileceği düşünülemez. İptali istenen vasiyetnamedeki şahit Sadık Demir imzası ile onaylamıştır. Böyle bir durumda şahidin okuma yazma bilmediğinin açık seçik, duraksamıya yer vermiyecek biçimde kanıtlanması gerekir. Davacının bir kısım tanıklarına karşı davalı şahitleri Sadık Demir’in okur yazar olduğunu da haber vermişlerdir.Okur yazar kabul edilmek için okul bitirip diplomalı olmayada gerek yoktur; O halde kanıtlanmayan davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması Yasaya aykırıdır..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve Yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı (BOZULMASINA), 24.2.1993 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 25 Kas 2014, 09:08 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 289


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir