ÖDENEN İDARİ PARA CEZASININ GERİ ALINMASI, GÖREVLİ MAHKEME

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/9927
KARAR: 2014/8828

Davacı, fazla ödenen idari para cezasının istirdadına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın görevsizlik yönünden reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı şirket vekili, işçi şikayetleri ile ilgili olarak istenen kayıt ve belgelerin ibraz edilmediği gerekçesi ile davalı kurum tarafından aleyhlerine tahakkuk ettirilen idari para cezasını kayıtlarda borçlu görünmemek için ödediklerini, ancak sözkonusu cezanın aslında başka bir şirket hakkında verildiğini belirterek kurumdan istirdatını talep etmiştir.

Davalı kurum vekili, idari para cezasının davacı şirket hakkında tahakkuk ettirildiğini savunmuş ve davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, idari para cezası ile ilgili davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olmadığı gerekçesi ile Sulh Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.

Kararı süresi içinde davacı ve davalı vekilleri temyiz etmişlerdir.

Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.

Dosya içeriğine göre, davacı şirket, kurum tarafından aleyhlerine tahakkuk ettirilen idari para cezasına itiraz süresini kaçırdıklarını ve kayıtlarda borçlu görünmemek için ödediklerini belirterek davalı kurumdan istirdatı istemi ile dava açmıştır. Mahkemece, ödenen idari para cezasının geri alımı ile ilgili davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olmadığı gerekçesi ile Sulh Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. 4904 sayılı Kurumu Kanunu’nun 20/son ve 4857 sayılı Kanun’un 108/1. maddesinde Türkiye İş Kurumu tarafından verilen idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceği düzenlenmiştir. Anılan düzenleme gereği ödenen idari para cezasının, geri alımı istemi ile açılan davanın da genel mahkemelerde görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle mahkemece yapılan, davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olmadığı yönündeki tespitte bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, Asliye Hukuk Mahkemesi yerine Sulh Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2014 günü oybirliği ile karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 30 Kas 2014, 00:56 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 383


Share

Bir cevap yazın