İş yerinde kalp krizi geçirmek iş kazası sayılır mı?

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi iş yerinde kalp krizi geçirerek ölen işçinin ölümünü iş kazası saydı ve SGK aleyhine tazminata hükmetti.

Daire gerekçesinde özetle; “01.10.2008 tarihinden sonra, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin “g” bendi uyarınca davacının kısa vadeli sigortaya tabi olduğu anlaşılmaktadır.O halde,5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin “g” bendine göre davacının murisinin ölümü olayının Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da iş kazası olduğunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” denildi.

Kararara Haber

KARARIN TAM METNİ:

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi         

2018/3140 E. 

2018/6896 K

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Davacılar murisi …’nin 29.11.2011 tarihinde kalp krizi sonucu meydana gelen ölüm olayının iş kazasıolduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R 

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre, davalıların tüm,davacının sair temyiz istemlerinin reddine,

2- Dava, davacının murisinin Irak’ın Süleymaniye bölgesinde, 29/11/2011 tarihinde meydana gelen ölümünün iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece,davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile;davalı SGK açısından davanın reddine, davalı SGK hariç diğer davalılar yönünden davanın kabulü ile; muris …’nin 29/11/2011 Tarihinde kalp krizi sonucu vefatı şeklinde gerçekleşen olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin g bendinde ; “Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanacağı, bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanacağı, bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası priminin alınmayacağı, bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primlerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılıktan sayılacağı” belirtilmiştir.

Bu durumda, 01.10.2008 tarihinden sonra, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin “g” bendi uyarınca davacının kısa vadeli sigortaya tabi olduğu anlaşılmaktadır.

O halde,5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin “g” bendine göre davacının murisinin ölümü olayının Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da iş kazası olduğunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, 01.10.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir