MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARACA BORÇLUNUN PAY HACZİ


T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/17191
KARAR: 2013/24474
KARAR TARİHİ:01/07/2013

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu hakkında yapılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte alacaklının talebi üzerine borçlunun murisi olan B…’den mirasçılarına intikal eden araçtaki borçlu hissesine haciz konmuş, bunun üzerine diğer mirasçılardan bir kısmı hacze konu araçtan borçlu hissesine düşecek miktar kadar icra borcunun dosyaya ödenmesi ile haczin kaldırılmasını talep etmişler talepleri icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine söz konusu müdürlük kararının kaldırılmasını şikayet yolu ile icra hukuk mahkemesinden talep etmişlerdir.

Şikayetçiler takibin tarafı olmamakla ancak takip konusu borcu ödeyerek araç üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebilirler. Araç satılmadan borçlunun hissesine araç satışından ne kadarlık pay düşeceği belli olamayacağından icra dairesi kararı yerinde olup şikayetin reddi gerekirken sair gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 25 Kas 2014, 23:08 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 246


Share

Bir cevap yazın