MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 2
A. ARALIK 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Aralık ayı bütçe
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Aralık ayında 17
milyar 301 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Aralık
ayında 11 milyar 326 milyon TL açık vermiştir.
2013 yılı Aralık ayında 15 milyar 320 milyon TL faiz
dışı açık verilmiş iken 2014 yılı Aralık ayında 9 milyar
879 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.
2013 yılı Aralık ayında bütçe giderleri 50 milyar 1
milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
ayında binde 4 oranında artarak 50 milyar 187 milyon TL
olmuştur.
2013 yılı Aralık ayında faiz hariç bütçe giderleri 48
milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
Aralık ayında yüzde 1,5 oranında artarak 48 milyar 739
milyon TL olmuştur.
ARALIK 2014 DÖNEMİ
2013 YILI ARALIK AYINDA 17,3 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI, 2014
YILI ARALIK AYINDA 11,3 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2013 YILI ARALIK AYINDA 15,3 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI ARALIK AYINDA 9,9 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞTİR.
2014 YILI ARALIK AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 18,8 ORANINDA ARTARAK 38,9 MİLYAR TL
OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE BİNDE 4 ORANINDA ARTARAK 50,2
MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI ARALIK AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 14,9 ORANINDA ARTARAK 30,8 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 1,5
ORANINDA ARTARAK 48,7 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Bütçe
Giderleri
Faiz
Hariç
Giderler
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
2013 Aralık 50.001 48.019 1.981 32.699 26.791 -17.301 -15.320
2014 Aralık 50.187 48.739 1.447 38.860 30.776 -11.326 -9.879
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL) Değişim
Oranı
(%)
Gerç. % Gerç. %
Bütçe Giderleri 408.225 50.001 12,2 436.433 50.187 11,5 0,4
Faiz Hariç Giderler 358.239 48.019 13,4 384.433 48.739 12,7 1,5
Faiz Giderleri 49.986 1.981 4,0 52.000 1.447 2,8 -27,0
Bütçe Gelirleri 389.682 32.699 8,4 403.175 38.860 9,6 18,8
Vergi Gelirleri 326.169 26.791 8,2 348.353 30.776 8,8 14,9
Bütçe Dengesi -18.543 -17.301 93,3 -33.258 -11.326 34,1 34,5
Faiz Dışı Denge 31.443 -15.320 -48,7 18.742 -9.879 -52,7 35,5
Aralık
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Milyon TL
2013 2014
Yıllık
Gerç.
Aralık Bütçe AralıkAylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 3
Diğer taraftan 2014 yılı Aralık ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında
azalarak 1 milyar 447 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Aralık ayında 32 milyar 699 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Aralık ayında yüzde 18,8
oranında artarak 38 milyar 860 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 14,9 oranında
artarak 30 milyar 776 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinin ekonomik
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
yer almaktadır.
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Aralık
ayında 50 milyar 187 milyon TL gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 50
milyar 1 milyon TL harcama yapılmıştır.
2014 yılı Aralık ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde
12,7’si kullanılarak 48 milyar 739 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında artarak 7 milyar 130 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Aralık ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 6,5’i kullanılmıştır.
2014 yılı Aralık ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 11,2 oranında artarak 1 milyar 711 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 9,1’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Aralık ayında mal ve hizmet alım giderleri
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artarak 8
milyar 694 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde
23,1’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Aralık ayında cari transferler geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 15 milyar 198
milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 163
milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 9,3’ü bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Aralık ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 476 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 819 milyon TL’dir.
2014 yılı Aralık ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 832 milyon TL,
mahalli idare payları ise 4 milyar 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme Faiz
Giderleri
2013 Aralık 6.272 1.538 8.493 14.609 13.787 2.051 1.269 1.981
2014 Aralık 7.130 1.711 8.694 15.198 12.027 2.383 1.596 1.447
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
Değişim
Oranı
(%)
Gerç. % Gerç. %
Bütçe Giderleri 408.225 50.001 12,2 436.433 50.187 11,5 0,4
Faiz Hariç Giderler 358.239 48.019 13,4 384.433 48.739 12,7 1,5
Personel Giderleri 96.235 6.272 6,5 109.969 7.130 6,5 13,7
SGK Devlet Primi Giderleri 16.306 1.538 9,4 18.875 1.711 9,1 11,2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.386 8.493 23,3 37.590 8.694 23,1 2,4
Cari Transferler 148.743 14.609 9,8 163.554 15.198 9,3 4,0
Sermaye Giderleri 43.767 13.787 31,5 36.689 12.027 32,8 -12,8
Sermaye Transferleri 7.666 2.051 26,8 6.518 2.383 36,6 16,2
Borç Verme 9.135 1.269 13,9 7.645 1.596 20,9 25,7
Yedek Ödenekler 0 0 3.593 0
Faiz Giderleri 49.986 1.981 4,0 52.000 1.447 2,8 -27,0
Aralık
BÜTÇE GİDERLERİ
Milyon TL
2013 2014
Yıllık
Gerç.
Aralık
Bütçe
AralıkAylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 4
2014 yılı Aralık ayında 12 milyar 27 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 383 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 596 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 1 milyar
447 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Aralık ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 32 milyar 699
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 18,8
oranında artarak 38 milyar 860 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 oranında artarak 30
milyar 776 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Aralık ayında genel bütçe vergi dışı diğer
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,6 oranında
artarak 6 milyar 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Aralık ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 1 milyar 874 milyon TL, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri ise 206 milyon TL
olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Aralık ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; harçlar yüzde 25,7, kurumlar vergisi yüzde 24,9,
banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 23,2, gelir
vergisi yüzde 17,1, özel tüketim vergisi yüzde 16,8,
dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,3, damga
vergisi yüzde 13,6, ithalde alınan katma değer vergisi
yüzde 4,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 25,6 oranında
artmıştır.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Gelir Vergisi Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Vergisi
Özel
Tüketim
Vergisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar Diğer
2013 Aralık 5.947 622 2.351 7.594 484 6.207 956 1.390 1.238
2014 Aralık 6.964 777 2.688 8.872 597 6.490 1.086 1.748 1.555
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
Değişim
Oranı (%)
Gerç. % Gerç. %
Gelir Vergisi 63.761 5.947 9,3 70.768 6.964 9,8 17,1
Kurumlar Vergisi 28.988 622 2,1 31.095 777 2,5 24,9
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 37.995 2.351 6,2 39.626 2.688 6,8 14,3
Özel Tüketim Vergisi 85.462 7.594 8,9 89.391 8.872 9,9 16,8
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 6.160 484 7,9 7.131 597 8,4 23,2
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 62.727 6.207 9,9 64.820 6.490 10,0 4,6
Damga Vergisi 9.416 956 10,2 10.384 1.086 10,5 13,6
Harçlar 12.948 1.390 10,7 14.964 1.748 11,7 25,7
Diğer 18.712 1.238 6,6 20.175 1.555 7,7 25,6
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Toplamı 326.169 26.791 8,2 348.353 30.776 8,8 14,9
Aralık
VERGİ GELİRLERİ
Milyon TL
2013 2014
Yıllık
Gerç.
Aralık
Bütçe
Aralık
Değişim
Oranı (%)
Gerç. % Gerç. %
Bütçe Gelirleri 389.682 32.699 8,4 403.175 38.860 9,6 18,8
Genel Bütçe Gelirleri 375.564 29.974 8,0 392.968 36.779 9,4 22,7
Vergi Gelirleri 326.169 26.791 8,2 348.353 30.776 8,8 14,9
Vergi Dışı Diğer Gelirler 49.395 3.184 6,4 44.615 6.003 13,5 88,6
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 11.445 2.520 22,0 7.223 1.874 26,0 -25,6
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.673 205 7,7 2.984 206 6,9 0,7
Aralık
BÜTÇE GELİRLERİ
Milyon TL
2013 2014
Yıllık
Gerç.
Aralık
Bütçe
AralıkAylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 5
B. OCAK-ARALIK 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Aralık dönemi
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Aralık
döneminde 18 milyar 543 milyon TL açık vermiş iken bu
yılın aynı döneminde 22 milyar 666 milyon TL açık
vermiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz dışı fazla ise 27
milyar 242 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri
408 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
yılının aynı döneminde yüzde 9,8 oranında artarak 448
milyar 424 milyon TL olmuştur.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz hariç bütçe
giderleri 358 milyar 239 milyon TL olarak gerçekleşmiş
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 oranında
artarak 398 milyar 517 milyon TL olmuştur.
OCAK-ARALIK 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 18,5 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE
AÇIĞI, 2014 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 22,7 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 31,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 27,2 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 9,3 ORANINDA ARTARAK 425,8
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 9,8 ORANINDA
ARTARAK 448,4 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,1 ORANINDA ARTARAK 352,4 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 11,2
ORANINDA ARTARAK 398,5 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Bütçe
Giderleri
Faiz
Hariç
Giderler
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
2013 Ocak-Aralık 408.225 358.239 49.986 389.682 326.169 -18.543 31.443
2014 Ocak-Aralık 448.424 398.517 49.907 425.758 352.437 -22.666 27.242
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL) Değişim
Oranı (%)
Gerç. Gerç. %
Bütçe Giderleri 408.225 436.433 448.424 102,7 9,8
Faiz Hariç Giderler 358.239 384.433 398.517 103,7 11,2
Faiz Giderleri 49.986 52.000 49.907 96,0 -0,2
Bütçe Gelirleri 389.682 403.175 425.758 105,6 9,3
Vergi Gelirleri 326.169 348.353 352.437 101,2 8,1
Bütçe Dengesi -18.543 -33.258 -22.666 68,2 -22,2
Faiz Dışı Denge 31.443 18.742 27.242 145,4 -13,4
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Ocak-Aralık Ocak-Aralık OcakAralık
Bütçe
Milyon TL
2013 2014Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 6
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre binde 2
oranında azalarak 49 milyar 907 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 389 milyar 682 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 9,3 oranında artarak 425 milyar 758 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 8,1 oranında artarak 352 milyar 437 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe giderlerinin
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
tabloda yer almaktadır.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim
bütçe giderleri 448 milyar 424 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Aralık
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7
oranında artarak 110 milyar 370 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16,1 oranında artarak 18 milyar 926 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
11,8 oranında artarak 40 milyar 691 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında
artarak 162 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde sağlık, emeklilik
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 7,7 oranında artışla 77 milyar 294
milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal
güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının
Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer
tutarı ise 8 milyar 770 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar
148 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7
oranında artarak 38 milyar 787 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 48 milyar 1 milyon TL sermaye gideri, 7 milyar 683 milyon TL sermaye
transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 10 milyar 518 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme Faiz
Giderleri
2013 Ocak-Aralık 96.235 16.306 36.386 148.743 43.767 7.666 9.135 49.986
2014 Ocak-Aralık 110.370 18.926 40.691 162.327 48.001 7.683 10.518 49.907
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
Değişim
Oranı (%)
Gerç. Gerç. %
Bütçe Giderleri 408.225 436.433 448.424 102,7 9,8
Faiz Hariç Giderler 358.239 384.433 398.517 103,7 11,2
Personel Giderleri 96.235 109.969 110.370 100,4 14,7
SGK Devlet Primi Giderleri 16.306 18.875 18.926 100,3 16,1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.386 37.590 40.691 108,2 11,8
Cari Transferler 148.743 163.554 162.327 99,2 9,1
Sermaye Giderleri 43.767 36.689 48.001 130,8 9,7
Sermaye Transferleri 7.666 6.518 7.683 117,9 0,2
Borç Verme 9.135 7.645 10.518 137,6 15,1
Yedek Ödenekler 0 3.593 0
Faiz Giderleri 49.986 52.000 49.907 96,0 -0,2
OcakAralık
BÜTÇE GİDERLERİ
Ocak-Aralık
Bütçe
Milyon TL
2013 2014
Ocak-AralıkAylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu 7
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre binde 2 oranında
azalarak 49 milyar 907 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ocak-Aralık dönemi bütçe gelir
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 389
milyar 682 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde
yüzde 9,3 oranında artarak 425 milyar 758 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında
artarak 352 milyar 437 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde genel bütçe vergi
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
14,9 oranında artarak 56 milyar 754 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde özel bütçeli
idarelerin öz gelirleri 13 milyar 419 milyon TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3
milyar 148 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Aralık dönemi
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,5, gelir vergisi yüzde 15,9, harçlar yüzde 11,9,
kurumlar vergisi yüzde 11,4, damga vergisi yüzde 9,6,
özel tüketim vergisi yüzde 6,6, ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 2,6, dahilde alınan katma değer
vergisi binde 3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,8
oranında artmıştır.
Değişim
Oranı (%)
Gerç. Gerç. %
Bütçe Gelirleri 389.682 403.175 425.758 105,6 9,3
Genel Bütçe Gelirleri 375.564 392.968 409.191 104,1 9,0
Vergi Gelirleri 326.169 348.353 352.437 101,2 8,1
Vergi Dışı Diğer Gelirler 49.395 44.615 56.754 127,2 14,9
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 11.445 7.223 13.419 185,8 17,3
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 2.673 2.984 3.148 105,5 17,8
BÜTÇE GELİRLERİ
Milyon TL
2013 2014
Bütçe
Ocak-Aralık Ocak-Aralık OcakAralık
Değişim
Oranı (%)
Gerç. Gerç. %
Gelir Vergisi 63.761 70.768 73.899 104,4 15,9
Kurumlar Vergisi 28.988 31.095 32.304 103,9 11,4
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 37.995 39.626 38.121 96,2 0,3
Özel Tüketim Vergisi 85.462 89.391 91.074 101,9 6,6
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 6.160 7.131 7.486 105,0 21,5
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 62.727 64.820 64.388 99,3 2,6
Damga Vergisi 9.416 10.384 10.324 99,4 9,6
Harçlar 12.948 14.964 14.482 96,8 11,9
Diğer 18.712 20.175 20.357 100,9 8,8
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Toplamı 326.169 348.353 352.437 101,2 8,1
VERGİ GELİRLERİ
Milyon TL
2013 2014
Bütçe
OcakAralık
Ocak-Aralık Ocak-Aralık
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Gelir Vergisi Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Özel Tüketim
Vergisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar Diğer
2013 Ocak-Aralık 63.761 28.988 37.995 85.462 6.160 62.727 9.416 12.948 18.712
2014 Ocak-Aralık 73.899 32.304 38.121 91.074 7.486 64.388 10.324 14.482 20.357
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir