İşyeri Devri, SGK Bildiriminin Yapılmaması İdari Para Cezası

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı Esas No : 2011/12942 Karar No : 2011/3325

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8’inci maddesinde; işverenin, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü olduğu; sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işverenin bildirge vermesi gerektiği, bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümlerinin devam edeceği; 140’ıncı maddesinde de; Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; bu Kanunun 8’inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kanunda belirtilen tarihte Kuruma vermeyenlere, idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.