İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Ocak 2015 SALI

20 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29242
YÖNETMELİK
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (29 Mayıs ARÖMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem ve teknikleri, özellikle ana dili ve yabancı dil olarak Arapça öğretimi, Arapça eğitim programları, Arapça seviyesininölçülmesi, Arap dili ve kültürü ile bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yaparak, Üniversite mensupları başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarına, bilgilerini artırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, yayınlar yapmak ve dil seviyelerini ölçüp belgelendirme gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunlarınçözülmesine ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem ve teknikleri; özellikle ana dili ve yabancı dil olarak Arapça öğretimi, Arapça eğitim programları, Arapça seviyesinin ölçülmesi, Arap dili ve kültürü ile bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yapmak, bu konularda materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek.

b) Kampüs içinde ve dışında, gerektiğinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak, Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu Üniversite öğrencileri, personeli, mezunlarıve toplumun her kesiminden insanların bu fıkranın (a) bendinde belirtilen alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarına, bilgilerini arttırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, internet imkanlarından yararlanarak her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları hazırlayıp sunmak, Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen usul ve esaslara göre belge vermek.

c) Merkezin amaçlarıyla uyumlu konularda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, fiziki ve sanal ortamda yayınlar yapmak.

ç) Dil seviyelerini ölçüp belgelendirmek.

d) Gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarında Rektörlüğün onayını alarak kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak, yıl içinde Merkezin faaliyet, plan, program ve bütçesinde yapılacak değişiklikleri aynı usulle yapmak.

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna  sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet planı, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir