İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1990/11

Karar Sayısı : 1990/5

Karar Günü : 22.3.1990

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesinin ikinci fıkrasında; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak bir yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı görür ya da taraflardan birinin aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırsa, dosya içeriğinin konuyla ilgili görülen belgelerinin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndereceği öngörülmüştür.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, onanlı örnekler yerine dosyanın aslını gönderdiğinden, yukarıda belirtilen yasa kuralı gereğince İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

22.3.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye
Necdet DARICIOĞLU Yekta Güngör ÖZDEN Yılmaz ALİEFENDİOĞLU
Üye Üye Üye
Muammer TURAN Mehmet ÇINARLI Servet TÜZÜN
Üye Üye Üye
Mustafa ŞAHİN İhsan PEKEL Selçuk TÜZÜN
Üye Üye
Ahmet N. SEZER Erol CANSEL
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir