İŞÇİYE KARŞI AÇILAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN İADESİ DAVASI, GÖREV

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/3333
KARAR: 2014/11688

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Türkiye İş kurumu tarafından işçiye karşı açılan işşizlik ödeneğinin iadesi amacıyla yapılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istem yanlış yorumlanarak idari para cezasına itirazın iptali olduğundan bahisle genel hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 1.maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4.maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma koşullarına bakılmaksızın bu kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1.maddesine göre ise, iş mahkemelerinin görevi "İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya vekilleri arasında iş aktinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddilarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi"dir.

Somut olayda, davacı Türkiye İş Kurumu, davalı ise işçidir. İstem de, kurumca ödenen işsizlik ödeneğinin iadesi için girişilen icra takibine itirazın iptali istemine ilşikin olup uyuşmazlığın çözümünde iş mahkemesi görevlidir.

Anılan yön gözetilmeksizin işin esasının incelenmesi yerine görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı olan nedenle BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 29/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 30 Kas 2014, 00:50 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 132


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.