İNFAZ EDİLMİŞ HÜKÜMLER HAKKINDA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILABİLECEĞİ

YARGITAY 14. Ceza Dairesi
Esas No : 2016/946
Karar No : 2016/2097
Tebliğname No : KYB – 2015/398620

Hırsızlık ve hürriyeti tahdit suçlarından sanık H…’nin 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 491/ilk, 179/2-son ve 59 (iki kez) maddeleri uyarınca 2 sene 6 ay hapis ve 29.800,00 Türk Lirası ağır para cezaları ile cezalandırılmasına dair Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.05.1987 tarihli ve 1986/212 Esas, 1987/732 sayılı Kararının kesinleşmesini müteakip, kanun değişikliğinden dolayı sanık tarafından yapılan uyarlama talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 30.07.2015 tarihli ve 1986/212 Esas, 1987/73 sayılı Ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.08.2015 tarihli ve 2015/716 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.02.2009 gün ve 2008/5-220 Esas, 2009/28 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, infazı tamamlanmış olan hükümlerin uyarlama yargılamasına konu edilip edilemeyeceği hususunda açık bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, infaz edilmiş hükümlerin uyarlama yargılamasına konu edilip edilemeyeceği kuşkulara yol açmış ise de, yasanın infaz edilmiş hükümlere infazdan sonra da bir takım sonuçlar bağladığı, bu anlamda lehe yasanın belirlenerek uygulanmasının, hakkındaki hüküm infaz edilmiş olan hükümlüler açısından da “lehe durumlar oluşturabileceği” ve hükümlünün böyle bir istemde bulunmasında hukuki yararı bulunacağı, sonraki yasanın, cezası infaz edilmiş hükümlü açısından lehe bir durum oluşturup oluşturmayacağının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekeceğinden “infaz edilmiş bulunan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yargılaması yapılamaz” şeklinde bir ilke konulmasının kabul edilemeyeceği benimsenmişken, infaz edilmiş olsa dahi sonradan değişen yasa nedeniyle uyarlama yapılmasında sanığın hukuki yararı bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 30.11.2015 gün ve 94660652-105-20-3846-2015 E. 24867/ 78691 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu anlaşıldığından, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.08.2015 tarihli ve 2015/716 değişik iş sayılı kararının; 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments are closed.