İNFAZ, 5 MT DEN FAZLA YAKLAŞMAMA, TUVALETİ KULLANMAMA KARARI


T.C
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2011/12606
KARAR NO: 2013/16416
KARAR TARİHİ: 29.05.2013

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Kısa süreli hapis cezasının, TCK’nın 50/1-d maddesinde yer alan, "belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma" seçenek yaptırımına çevrilebilmesi için, hükmedilen seçenek yaptırımın, işlenen suçla bir şekilde bağlantılı olması, başka bir deyişle suç işlemeye yönelten sosyal, psikolojik veya çevresel etkenlerle sanık arasındaki bağı ortadan kaldırarak sanığın, yeniden suç işlemesini önlemeye yönelik kanuni amacın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 33/2. maddesi uyarınca, belirli yerler ve etkinlikler; "sanık veya hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde veya zararlı alışkanlıklar edinmesinde ya da bağımlılıkyapan maddeler kullanmasında, çevresel, psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan ya da sanık veya hükümlünün yeniden suç işlemesine yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinliklerdir", biçiminde tanımlanmıştır.

İncelenen dosyada, işlenen suçlarla Yönetmelikte belirtilen biçimde bağlantısı bulunmamasına karşın, infazının denetlenmesi mümkün olmayacak, anılan bentteki "belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma" kapsamında değerlendirilemeyecek ve sanık E… yönünden ayrıca eylemin yaptırmışız kalması sonucunu doğuracak biçimde, TCK’nın 50/1- d maddesi uyarınca, sanık E…’e verilen kısa süreli hapis cezasının "10 ay süre ile mağdur E…’ın rızası hilafına yanına 5 metreden fazla yaklaşmama", sanık E… hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının ise, "6 ay süre ile mağdurun rızası hilafına işlettiği tuvaleti ücretsiz olarak kullanmaktan men" seçenek tedbirlerine çevrilmesine karar verilmesi,

2- Sanık E… hakkında daha önce verilmiş erteli cezanın aynen infazına karar verme yetkisinin hükmü veren Kandıra Sulh Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilerek, mahkemesine müzekkere yazılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca erteli mahkumiyetin aynen infazına da karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, (HÜKÜMLERİN BOZULMASINA),yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayaraksürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 30 Kas 2014, 00:06 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 116


Share

Bir cevap yazın