İDARECE SATIN ALINAN TAŞINMAZ BEDELİNE İTİRAZ EDİLEMEZ…

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/15831
KARAR: 2013/24302

Taraflar arasındaki Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince satın alma yoluyla devredilen taşınmazın kamulaştırma bedeline itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince satın alma yoluyla devredilen taşınmazın kamulaştırma bedeline itiraz istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı idare ile davalı arasında Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince anlaşma tutanağı tanzim edilmiş, taraflar arasında varılan uzlaşma sonucunda tapu maliki bedeli karşılığında tapuda ferağ vermiştir.

Kamulaştırma Kanununun 8/7. maddesi uyarınca “satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.” hükmü getirilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle red kararı verilmesi sonucu itibariyle doğrudur.

Davacının temyiz itirazları yerinde olmadığından hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 27 Kas 2014, 17:44 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 68


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir