İCRA TAKİBİNDEN SONRA ÖDEME, TAKİBİN DEVAM ETTİRİLMESİ…


T.C
YARGITAY
12.UKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/10017
KARAR NO: 2014/13561
KARAR TARİHİ: 08.05.2014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili borçlu hakkında yapılan takipte borçlunun, borca itirazı neticesinde duran takibin 6.168,90 TL ve alacağın faizi yönünden kaldırılmasıyla, takibin devamına ve %20 den aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep etmiş, mahkemece, borçlunun ödeme yapması nedeniyle itirazının haklı olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, alacaklının, ilamsız takibe 26/07/2013 tarihinde başladığı, ödeme emrinin 05/08/2013 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu tarafından ibraz edilen belgeye göre ödemenin ise, 01/08/2013 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

Bu durumda, takibin başlatılmasından sonra borcun ödenmiş olması nedeniyle alacaklının takip yapmasında haklı olduğu gözetilerek, ödeme tarihine kadar işleyen ve ödenmeyen faiz, icra masraf ve vekalet ücreti yönünden takibini devam ettirebilir (HGK.nun 11/02/2004 tarih ve 2004/12-70 E.-56 K.sayılı kararı).

O halde, alacaklının sair alacaklar yönünden açıkça vazgeçmesi olmadığından, mahkemece, gerektiğinde bilirkişi marifetiyle, BK.nun 100. maddesi de dikkate alınarak ödeme tarihi itibariyle dosya hesabı yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılması talebinin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 25 Kas 2014, 11:54 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 421


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir