İCRA DOSYA ALACAĞINA HACİZ KONULMASI, AVUKATIN ŞİKAYETİ…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/11794
KARAR: 2014/14784

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı Y… tarafından borçlular A… aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, alacaklılar A… tarafından borçlu Y… aleyhine başlatılan takip dosyasındaki dosya alacağı üzerine haciz konulduğu, bu haciz işlemine karşı alacaklılar vekili olan Av. M…’ün kendi adına mahkemeye şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile haciz müzekkeresinin 19.455.-TL lik vekalet ücreti alacağı açısından iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

HMK. nun 323/ğ maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 330. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür (HGK. 07.04.2004 Tarih ve 2004/12-213E.-2004/215K.).

Yukarıda açıklandığı üzere icra vekalet ücreti vekil ile asil arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirdiğinden ve icra vekalet ücreti alacağı takip konusu alacak kapsamında olup takip alacaklısı asile ait olduğundan somut olayda şikayetçi ancak takip alacaklısı asil adına şikayette bulunabilir.

Şikayetçi M…’ün, …İcra Müdürlüğü’ nün 2012/ 432 sayılı takip dosyası alacaklılarının takip başlangıcında vekili olduğu, ancak sonradan azledildiği hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır.

O halde mahkemece şikayetçinin, takipte taraf olmadığı ve takip alacaklısı adına şikayete gelmediği nazara alınarak aktif husumet yokluğu nedeniyle şikayetin reddi gerekirken şikayetin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 25 Kas 2014, 11:47 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 825


Share

Bir cevap yazın