HAKSIZ REKABET, İNTERNET SİTESİNDEKİ VERİLERİN KOPYALANMASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/540
KARAR: 2014/8219

Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26/09/2012 tarih ve 2009/80-2012/963 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 29/04/2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait “www…com” alan adlı internet sitesinin ilan hizmetleri verdiğini, müvekkilinin internet sitesine izinsiz giriş ve saldırılar düzenlendiğini, bu izinsiz giriş ve saldırı fiilleriyle müvekkilinin oluşturduğu ilan veri tabanının büyük bir kısmının birebir davalıya ait “www…com” alan adlı internet sitesine kopyalandığını fark ettiğini, bunun dışında müvekkili şirket tarafından kendi internet sitesinde yapılan değişikliklerin kısa bir süre sonra davalıya ait internet sitesinde de gerçekleştiğinin tespit edildiğini, müvekkili şirketin kullandığı üyelik sözleşmesinin de TTK’nın 56 vd. maddeleri uyarınca haksız rekabet yaratacak şekilde davalıya ait internet sitesinde kullanıldığını, yine davalıya ait internet sitesinde müvekkiline ait siteyle aynı sayfa yerleşimi, kategori, kriter verileri ve bazı formaların ve verilerin kullanıldığını ileri sürerek, davalı şirketin haksız rekabetinin tespitini, önlenmesini, şimdilik 10.000 TL maddi, 30.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının davacıya ait internet sitesine izinsiz giriş yaptığı ve saldırılar düzenlediği iddiasının ispatlanamadığı, tarafların domain adreslerinin söyleniş ve yazılış bakımından karışıklığa sebebiyet vermeyecek kadar farklı olduğu, davacının internet sitesine girmek isteyen kullanıcıların yanlışlıkla davalının sitesine girmesinin mümkün olmadığı, her iki internet sitesinde benzerlikler bulunsa da bunların karışıklığa sebebiyet verecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Ancak dava, haksız rekabetin tespit ve önlenmesi ile maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir.

Somut uyuşmazlıkta davacı vekilince sunulan dava dilekçesinde, diğer iddiaların yanında, müvekkilince avukatlarına hazırlatılan ve internet sitesinde müşterilerine sunulan sözleşme örneğinin aynısının davalının internet sitesinde de kullanıldığı, bu durumun TTK’nın 57/5. maddesi uyarınca başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak anlamında haksız rekabet oluşturduğu da ileri sürülmüştür.

Gerçekten de davacı ve davalının dosyaya sunulan internet sitelerinde yer alan sözleşme örneklerinin, madde numaraları dahil birebir aynı olduğu görülmektedir. Mahkemece bu konuda görüşüne başvurulan ilk bilirkişi heyeti raporunda, ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan, sadece aynı sektördeki sitelerin birbirinden etkilenebileceğinin ve benzer sözleşmelerin olabileceğinin bildirilmesiyle yetinilmiş, ikinci heyet raporunda ise teknik olarak iddia edilen benzerliğin ortaya çıkarabilmesi için tarafların kaynak kodlarına ihtiyaç duyulduğu, ancak defalarca istenmesine rağmen sunulmadığından karşılaştırma yapılamadığı belirtilmiştir. Mahkemece tarafların internet sitelerinde yer alan sözleşmelerle ilgili davacı iddiaları konusunda, karar yerinde de hiçbir değerlendirme yapılmamıştır.

Bu durum karşısında mahkemece, davacının internet sitesinde yer alan sözleşme örneğinin davalı tarafından izinsiz kullanılmasının haksız rekabet oluşturup oluşturmadığının, gerekirse tarafların internet sitelerine ait kaynak kodlarının getirtilmesi suretiyle incelenip değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 27 Kas 2014, 02:56 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 228


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.