Hakedişlerin nakit ya da havale şeklinde ödenmesine ilişkin kağıtların damga vergisi hk.

Tarih 30/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[8-2011/1885]-512
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[8-2011/1885]-512                                                       30/04/2012

Konu : Hakedişlerin nakit ya da havale şeklinde ödenmesine

ilişkin kağıtların damga vergisi hk.

 

….

İlgi :   …. tarih ve …evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, mal ve hizmet alımlarınızı nakit veya bankadaki hesabınızdan havale talimatı ile gerçekleştirdiğinizi ve herhangi bir belge düzenlemediğinizi belirterek, hakediş ödemelerinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak; ödemenin (avans olarak yapılanlar dahil) hak sahibine nakit olarak yapılmasını temin eden, ödemelerin kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesi veya emir ve havalelerine yapılması halinde bu şekilde tediyeyi temin eden kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli özel bütçeli diğer idarelerin sayıldığı (II) sayılı cetvelin (B) bölümünde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yer verildiği hususu dikkate alındığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğü olarak hizmet veren çocuk bakımevinizin, bağlı olduğu idareden ayrı tüzel kişiliği ve iktisadilik vasfının bulunmaması durumunda Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, resmi daire olarak müdürlüğünüz tarafından mal ve hizmet alımlarınıza ilişkin ödemelerin (avans olarak yapılanlar dahil) yapılmasına ilişkin olarak, söz konusu ödemenin nakit ya da kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesi veya emir ve havalelerine tediyesi şeklinde yapılmasına dair düzenlenen kağıtların, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.