Haczedilen Eşyaların Başka Şirkete Ait Olduğu İddiası…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2011/17-638 KARAR NO: 2012/13

İSTİHKAK İDDİASI
HACZEDİLEN EŞYALARIN BAŞKA ŞİRKETE AİT OLDUĞU İDDİASI

… Davacı (üçüncü kişi) vekili, Manisa 1.İcra Müdürlüğü’nün 2009/3613 Esas sayılı dosyasında yapılan 26.06.2009 günlü hacze konu menkullerden 1500 adet derinin üçüncü kişi şirkete ait olduğunu, haciz adresinde 01.01.2007’den beri faaliyet gösteren Kıvırcık Deri adlı iş yerinin sahibi Yılmaz Özdemir’e tıraşlanmak üzere fason olarak teslim edildiğini, borçlu şirketin 2006 yılında iflas ederek haciz adresi ile ilgisini kestiğini,mahcuzlarla ilgisinin bulunmadığını, belirterek istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına ve tazminata karar verilmesini istemiştir…

Devamı…

Share

Bir cevap yazın