GOOGLE ARAMA MOTORUNDA SİTEYİ ÜST SIRAYA ÇIKARMA SÖZLEŞMESİ


T.C
YARGITAY
23.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/546
KARAR NO: 2014/4652
KARAR TARİHİ:17.06.2014

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında imzalanan hizmet alım sözleşmeleri uyarınca müvekkilinin hizmet bedelini peşin ödemesine rağmen, davalının edimini yerine getirmediğini, bu nedenle sözleşmelerin müvekkilince feshedildiğini ve sözleşmeler gereğince ödenen 6.710,00 TL’nin iadesinin istendiğini, anılan bedelin iade edilmemesi üzerine tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalının haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; dava konusu 07.10.2010 tarihli sözleşme açısından davalı borçlunun temerrüde düşürüldüğünün ispatlanamadığı, davacının dava konusu 07.10.2010 ve 13.04.2011 tarihli her iki sözleşme açısından borçlunun temerrüdü sebebiyle sözleşmeden dönebilmesi için davalıya TBK’nın 123. maddesi uyarınca uygun bir mehil vermesi gerekirken, buna uyulmaksızın sözleşmelerin feshedilmesinin usulsüz olduğu, bu nedenle sözleşme uyarınca ödenen ücretin iadesinin talep edilemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmeleri gereğince peşin ödenen bedelin, sözleşmelerin feshine dayalı olarak iadesi için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dosya kapsamından, taraflar arasındaki 13.04.2011 tarihli sözleşmede, y….com.tr, y….com, y….com.tr alan adlarının 5 yıllık tescili, SEO yazılımı(Google arama motorlarına 25 anahtar kelime ile yerleşim), 1 yıllık spam filtresi yapımı işlerinin üstlenildiği ve teslim süresinin 1,5 ay olduğu, davacı tarafça 06.09.2011 tarihli ihtarnameyle sözleşmenin feshedildiği ve ödenen bedelin iadesinin talep edildiği, sözleşmede üstlenilen edimlerden biri olan “y…com” alan adının fesih tarihinden sonra 12.10.2011 tarihinde alındığı anlaşılmıştır.

Davalının, sözleşmede teslim süresi belirtilen hizmetleri teslim süresinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen teslim etmeyerek temerrüde düştüğü gözönüne alındığında davacının, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan BK’nın 107/1-son maddesi hükümlerine göre borcun ifa edilmesi için uygun bir mehil vermeksizin akdi feshedebileceğinin kabulü gerekir.

Bu durumda mahkemece, 13.04.2011 tarihli sözleşmeye konu hizmetlerden kısmen yerine getirilenler olup olmadığı araştırılıp, varsa dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 22. maddesi uyarınca belirlenecek hizmet bedellerinin mahsubuyla bakiyesinin hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 02:09 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 257


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir