FİLM SIRASINDA KORSAN SİNEMA ÇEKİMİ, SİNEMANIN SORUMLULUĞU


T.C
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/10518
KARAR NO: 2014/1897
KARAR TARİHİ: 04.02.2014

Taraflar arasında görülen davada …1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06.11.2012 tarih ve 2008/229-2012/172 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, asıl davada, müvekkili şirketin “…” adlı filmin yapımcı ve dağıtıcısı olduğunu, müvekkili ile davalı arasında Film Gösterim Anlaşması yapıldığını ve bu anlaşmaya dayanarak davalı sinemaya gösterim amacıyla müvekkilinin yapımcısı ve dağıtıcısı oluğu “…” isimli filmin 26 numaralı 35 mm’lik kopyasının gönderildiğini, davalının söz konusu filmi gösterime sunduğunu, ancak filmin gösterimleri sırasında üçüncü kişiler tarafından kopyasının yapılmak suretiyle ses ve görüntü nakline yarayan araçlar üzerine kayıt edildiğini, gösterimlere sunulduğunu ayrıca internet sitelerine indirildiğini, dava konusu filmin kopyasının davalıya verilen film kopyasından yapıldığının anlaşıldığını, davalının gerek aradaki anlaşma gerekse basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü sebebiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince suç teşkil eden fillerin işlenmesine olanak sağlandığını, davalının ve yanında çalışanların gerekli özeni göstermediğini, yapılan bu davranış nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını, ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, birleşen davada, aynı gerekçelerle 80.000,00 TL talepli ek dava açmış ve davalar birleştirilmiştir.

Davalı vekili, davacının uğradığı zarara yönelik müvekkilinin herhangi bir kastının veya ihtimalinin ya da kusurunun olmadığını, müvekkilinin taraf olarak gösterilmesinin haksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; asıl ve birleşen davada, davalının korsan çekim konusunda alınması gerekli önlemleri genel olarak aldığı, gerekli dikkati ve özeni gösterdiği ancak bugünkü teknik imkanlarla korsan çoğaltmanın engellenmesinin mümkün olmaması nedeniyle kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 04.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 28 Kas 2014, 00:58 — Cevaplar 2 — Görüntüleme 234


Share

Bir cevap yazın