Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • Re: DANIŞTAY 1. DAİRE KARARLARI

1. Daire 2007/806 E., 2007/1078 K.

Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün 10.7.2007 günlü, 906 sayılı yazısı ekinde ; gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş’un açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ilaç yolsuzluğu kapsamında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji bölümü doktorları …,

…, …, …, … ve …’in imza ve ka şelerinin bulunduğu çok sayıda reçetenin sahte olarak düzenlendiği iddiasıyla yapılan soruşturmada, … ve … tarafından yazılan iki adet reçetenin sahiplerinin reçetede yazılan ilaçların kendilerince alınmadığını beyan etmeleri nedeniyle adı geçenler hakkında lüzum-u muhakeme, diğer doktorların imza ve kaşelerini taşıyan reçete sahiplerinin ise reçetelerdeki ilaçların kendilerince yazdırılıp kullanıldığını beyan ettiklerinden …, …, … ve … haklarında men-i muhakeme kararı verilmesinin önerildiği ve bu doğrultuda yetkili kurulun 26.2.2007 günlü, 111 sayılı kararıyla … ve … ‘in lüzum-u muhakemelerine, …, …, … ve …’in men-i muhakemelerine karar verildiği, oysa, adı geçen tüm doktorların imza ve kaşelerini taşıyan reçetelerin incelenmesi sonucunda düzenlenen Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarının 20.9.2005 günlü, BLGİ-2005/263 sayılı Ekspertiz Raporunda, şüphelilerin imza ve kaşelerini taşıyan reçetelerin bazılarının …, … ve … eczaneleri çalışanlarınca doldurulduğunun tespit edildiği ve bu hususun şüphelilerce açıklanamadıgı, dolayısıyla şüphelilerin üstlerine atılı suçu işlediklerini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından,… Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 26.2.2007 günlü ve 111 sayılı kararının … ve …’m lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına, …,…, … ve …’in men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine ve tüm şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine 2.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 May 2014, 17:11


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.