Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • Re: DANIŞTAY 1. DAİRE KARARLARI

1. Daire 2007/926 E., 2007/1057 K.

İTİRAZ
LÜZUM-U MUHAKEME

… Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurul tarafından şüpheliler … ve …’un lüzum-u muhakemeleri yönünde alınan 26.4.2007 günlü, 2007/10 sayılı kararın, 2547 sayılı yasa uyarınca Dairemize gönderilmesine ilişkin anılan Üniversite Rektörlüğünün 6.8.2007 günlü, 36392 sayılı yazısı ve eki dosya Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen’in açıklamaları dinlendikten sonra incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının 4 numaralı bendinde, yetkili kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerince yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden Danıştay ilgili Dairesince incelenerek karara bağlanacağı, lüzum-u muhakemesi kesinleşen görevlilerin yargılanmalarının suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine ait olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, şüpheliler … ve … hakkındaki 26.4.2007 günlü, 2007/10 sayılı lüzum-u muhakeme kararının şüphelilere tebliğ edildiği, bu karara şüphelilerin itirazlarının sözkonusu olmamasına karşın, Rektörlükçe Yetkili Kurul kararı ile eki belgelerin Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yetkili kurul kararına itiraz bulunmadığı halde gönderilen lüzum-u muhakeme kararı hakkında Dairemizce karar verilmesi mümkün bulunmadığından, dosya esas kaydının kapatılarak, ilgililerin itirazları halinde dosyanın Dairemize, lüzum-u muhakeme kararının itiraz edilmeksizin kesinleşmesi halinde ise Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için dosyanın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 27.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 May 2014, 17:12


Share

Bir cevap yazın