Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • Re: DANIŞTAY 1. DAİRE KARARLARI

1. Daire 2007/920 E., 2007/1072 K.

DANIŞMA KARARLARI
İDARİ UYUŞMAZLIKLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Serinyol Belediye Başkanlığının 19.3.2007 günlü dilekçesinde aynen;

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü’nün 05/03/2007 tarih ve

B091TCK1050300/732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan … ilçesi, … Köyü, … mevkiinde kain 261 parsdl sayılı, 11566 m2’lik taşınmazın, 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı’na satın alma yoluyla devredilmesine karar verilmesi talebi hk.

Serinyol Belediye Başkanlığı tarafından yapılan imar düzenlenmesinde mezbahane olarak belirlenen ve fiilen mezbahane olarak kullanılan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdtjrlüğü’ne ait olan … mevkiinde kain 261 parsel sayılı taşınmazın 6150 metrekarelik bölürjnünün satın alma yoluyla müvekkil Belediye’ye devredilmesi istemimiz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Talebimizin reddi işlemi hukuka uygun değildir.

Şöyle

1-Sağlık açısından mezbahanelerin yerleşim alanlarından uzak olması gerektiği muhakkaktır. Serinyol Beldesinde mezbahane için en uygun alan kent merkezine yakın ancak kent ımerkezi dışında olması nedeniyle halen mezbahane olarak faaliyette bulunan ve dava konulu olan alandır. Mezbahane yapımı için daha uygun bir alan yoktur. Zaten Serinyol Belediyesi imar planında da söz konusu alanı yıllardan beri Belediye Hizmet Tesisi, Mezbahane ve Soğuk Hava Deposu olarak belirlemiş ve mezbahane olarak kullanmıştır.

2-Sözkonusu alanın müvekkil Belediye Başkanlığına devredilmesi durumunda mevcut mazbahane geliştirerek ve soğuk hava deposu için ek bina yapılarak hayvan kesim işlerrjlerinin ve muhafazasının daha modern koşullarda gerçekleştirilmesi olanaklı hale gelecektir. Aksi durumda ise mevcut mezbahanenin geliştirilmesi mümkün olmayacak, hatta yıkımı dahi mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla yıkım ve yapım masrafları vatandaşın üzerine yükletilecek gereksiz maliyetler olarak karşımıza çıkacaktır.

3-Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 261 nolu parselle birlikte sözkonusu bölge birbirine bitişik halde birçok parseli vardır. Serinyol Belediye Başkanlığı’nın imar düzenlemesi içinde bulunan bu parsellerin toplam yüzölçümü yaklaşık olarak 300.000 metrekaredir. Ayrıca bu parsellere bitişik olan ancak imar düzenlemesi içerisinde olmayan davalı idare’ye ait yaklaşık 200.000 metrekarelik parsellerde düşünüldüğünde davalı idare’nin ihtiyacın çok ötesinde bir alana sahip olduğu anlaşılacaktır. Davalı İdare şu an için bu alanın sadece 2.000 metrekaresini (%004) kullanmaktadır. Zaten düz olduğu halde ihtiyaç fazlası olduğu için geçmiş yıllarda mevcut alanın büyük bir bölümü stabilize malzeme temini için kullanılmıştır. Alan düz olduğu halde stabilize malzeme temin edilmesi nedeniyle bu alanda yer yer 20 metre derinliğinde çukurluklar mevcuttur. Şu an için de bu alandan stabilize malzeme alınması mümkün değildir.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yaklaşık 500.000 metrekarelik alanın tanımı malzeme ocağı olarak kullanılmaya müsaittir. Ayrıca bu alan ihtiyacın çok üzerindedir. Dolayısıyla davalı idare’nin yıllardan beri fiilen mezbahane olarak kullanılan 261 nolu parselin 6.150 metrekarelik bölümünü satın alma talebimizi reddetmeleri hukuka uygun değildir.

4- İki kurum arasındaki bu anlaşmazlıkta; satın alma istemimizin reddedilmesi durumunda mezbahanenin yıkımı ve yeniden yapımı sözkonusu olacağından ortaya artı masraflar çıkacaktır. Bu masrafların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı açısından modern tesislerin yapılabilmesi ve dolayısıyla kamu yararı açısından sözkonusu alanın Serinyol Belediye Başkanlığı’na satın alma yoluyla devredilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

H.NEDENLER: İYUK, Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat.

KANITLAR: Serinyol Belediye Başkanlığı’ın satın alma istemini içeren yazıları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü- 5. Bölge Müdürlüğü’nün satın alma isteminin reddine ilişkin 05/03/2007 tarih ve B091TCK1050300/732-99/7079 sayılı işlemi, davalı İdare Kayıt ve belgeleri, Serinyol Belediye Başkanlığı kayıt ve belgeleri imar planı, bilirkişi incelemesi, keşif ve her tür yasal kanıt.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü – 5. Bölge Müdürlüğü’nün 05/03/2007 tarih ve B09İTCK1050300/732-99/7079 sayılı işlemlerinin iptali ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ait olan … ilçesi, … Köyü, … mevkiinde kaim 261 parsel sayılı 11566 metrekarelik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı’na satın alma yoluyla devredilmesine karar-verilmesini müvekkil Serinyol Belediye Başkanlığı adına saygıyla arz ve talep ederim.” denilmektedir.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumunca kamulaştırılmayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Serinyol Belediye Başkanlığının, 30.1.2007 günlü, 59 sayılı yazısıyla … İlçesi, … Köyü, … mevkii, 261 parsel sayılı, 11566 metrekarelik lik taşınmazın 6150 metrekarelik kısmının mezbahane inşa etmek üzere devrinin istenildiği, ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 15.2.2007 günlü, 3926 sayılı yazısıyla devir isteminin reddedildiği, devir isteminin reddi üzerine ortaya çıkan anlaşmazlığın incelenerek kesin karara bağlanması için bu aşamada Dairemize başvuru yapılmadan, ikinci kez Belediye Başkanlığının 22.2.2007 günlü, 108 sayılı yazısıyla, sözkonusu taşınmazın 6150 m2’lik kısmının 1.000.00 YTL bedelle satın alınması istemiyle yapılan başvuruya Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 5.3.2007 günlü yazısıyla satın alma talebinin uygun görülmediği yönünde yanıt verilmesi üzerine, Serinyol Belediye Başkanlığının dava dilekçesi şeklinde düzenlenen, başvurma ve karar harçları ile posta gideri yatırılmış 19.3.2007 günlü dilekçesiyle Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurulduğu, dilekçe ve eklerinin Danıştay’a gönderilmesi üzerine Danıştay 6 ncı Dairesince E: 2007/1933 sayılı dosyada verilen 18.5.2007 günlü, K: 2007/2975 sayılı Gönderme Kararı ile daVa dosyasının Dairemize gönderildiği, dosyada bulunan dava dilekçesinde, 5.3.2007 günlü İşlemin iptaliyle söz konusu taşınmazın satın alma yoluyla devrine karar verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen usule uyulması koşuluyla iki kamu idaresi arasında, ihtiyaç belirtilerek devri istenilen taşınmazın devri konusunda çıkan anlaşmazlığın çözümüne ilişkin Danıştay’a verilen görev, Kanunla Danıştay’a kesin karara bağlanmak üzere verilmiş idari bir görevdir ve 2575 sayılı Yasanın 42 inci maddesinin (g) bendi uyarınca bu görev Dairemizce yerine getirilmektedir. Bu hükümde sözü edilen başvuru yolunun bir daya yolu olmadığı çok açıktır.

Ayrıca, yine bu madde hükmüne göre taraflar arasında taşınmazın devri konusunda çıkan ; uyuşmazlıklar Dairemizce kesin karara bağlanmakta olup devir konusundaki uyuşmazlığın dışında kalan bedele ilişkin uyuşmazlığın hangi merci tarafından çözüleceği madde hükmünde açıkça belirtilmiştir.

Durum böyle olunca, devir istemlerinin dışında bulunan ve ayrı bir mevzuatta düzenlenmiş olan, kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların bedeli karşılığında satılması ya da satın alınması istemlerine verilen olumsuz yanıt nedeniyle çıkan anlaşmazlıkların, 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde öngörülen devir konusunda çıkmış bir anlaşmazlık olarak kabulü mümkün değildir.

Serinyol Belediye Başkanlığının 19.3.2007 günlü dilekçesi ve eklerinde, Belediye Encümenince sözkonusu taşınmazın hangi amaçla kamulaştırılacağına ilişkin olarak alınmış bir kamulaştırma kararının ve kıymet takdir komisyonunca 8 inci madde uyarınca bedel tespitine ilişkin yapılmış bir işlemin bulunmadığı, mal sahibi idareye ikinci kez yapılıp başvurunun 2942 sayılı Kanuna göre devir talebini içermeyip satın alma talebini içerdiği 22.2.2007 günlü, 108 sayılı yazıyla mal sahibi idareden açıkça taşınmazın satışının istenildiği, devir talebinde bulunulmadığı, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, ihtiyaç sahibi idarenin ancak devir istemiyle Dairemize başvurabileceği öngörüldüğü halde Yasada öngörülen usule ilişkin işlemler tamamlanmadan bu hükmün kapsamı dışına çıkan satın alma yoluyla devir istemiyle başvurulduğu anlaşıldığından, bu aşamada böyle bir talebin incelenmesine olanak bulunmadığına, belirtilen usul eksiklikleri tamamlandıktan sonra ;devir konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde çözümü için Dairemize başvurulması gerektiğine, bu haliyle istem hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığına, dosyanın Serinyol Belediye Başkanlığına iade edilmeşi için Danıştay Başkanlığına sunulmasına 1.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 26 May 2014, 17:12


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.