Danıştay’dan KPSS Merkezi Atama ile Yerleşen Adayları Yakından İlgilendiren Önemli Karar

Danıştay’dan flaş bir karar ! KPSS merkezi yerleştirmesi ile Ankara’da bir devlet hastanesine yerleşen adayın askerlik durumu nedeniyle sözleşmesi feshedildi. İdare mahkemesine dava açan kişi, buradan ret cevabı aldı. Ataması iptal edilen kişiye sevindiren haber Danıştay’dan geldi.

Ataması yapılan bir personelin ataması, askerlik nedeniyle iptal edilmişti. Danıştay’dan bu konuda emsal bir karar verildi.

Ankara’da bir devlet hastanesinde hemşire olmak için başvuru yapan kişi, zorunlu askerlik hizmetinde bulunması nedeniyle görevine başlayamadı.

Merkezi yerleştirme ile yerleşen aday, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sözleşmeli hemşire olarak başlaması gerekirken askerde olması nedeniyle ataması yapılmadı. Atamasının yapılmaması üzerine idare mahkemesinde dava açan genç, buradan olumsuz sonuç aldı. Davası reddedilen gencin kararı temyizi üzerine, Danıştay 12. Dairesinden sevindirici haber geldi.

Danıştay, şart olarak öngörülen ‘askerlik durumu itibariyle gerekli şartları taşımadığı’ndan bahisle sözleşme yapılmamasını hukuka aykırı olarak buldu.

Anayasa gereği zorunlu olan bir Devlet hizmetinin ifası(askerlik) nedeniyle göreve başlayamayacağı açık olan davacının, her ne kadar askerdeyken hak kazandığı görevine başlayamasa da, hakkının saklı tutularak, askerlik görevinin bitiminde diğer şartları taşıması halinde göreve başlatılması gerekir. ifadelerini kullandı.

DANIŞTAYIN KARARI

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, KPSS 2007/4 sonucuna göre Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine hemşire olarak yerleştirilmesi yapılan davacınınna ilişkin 9.7.2007 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22.4.2008 günlü, E:2007/991, K:2008/1063 sayılı kararıyla; 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, sözleşmeli sağlık personeli istihdamının eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini teminen gerçekleştirildiği, 5.maddesinde, hizmet sözleşmelerinin uygulanma süresinin mali yıl ile sınırlı olduğunun belirtildiği, yukarıda yer alan düzenleme uyarınca sözleşmeli sağlık personeli istihdamının mahiyeti ve maksadı gözönüne alındığında, askerlikle ilişiği bulunanlarla sözleşme imzalanmamasının hizmet gereği olduğu, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare Mahkemesince 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. ve 5.maddeleri uyarınca sözleşmeli sağlık personelinin istihdamının mahiyeti ve maksadı gözönüne alındığında askerlikle ilişiği bulunanlara sözleşme imzalanmamasının hizmet gereği olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de, dosyanın incelenmesinden davacının sözü edilen 4924 sayılı Yasa uyarınca değil, 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak yerleştirilmesinin yapıldığı anlaşıldığından, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin teminen 4924 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemenin görülen bu uyuşmazlığa dayanak alınamayacağı açıktır.

Bu durumda, Anayasa’nın 72.maddesi gereği zorunlu olan bir Devlet hizmetinin ifası nedeniyle göreve başlayamayacağı açık olan davacının kazandığı atama hakkının saklı tutulması ve askerlik görevinin bitiminde diğer şartları taşıması halinde göreve başlatılması gerekirken 657 sayılı Yasa’nın 48.maddesinde öngörülen askerlik durumu itibariyle gerekli şartları taşımadığından bahisle davacı ile sözleşme yapılmaması işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık, aksi yoldaki kararda da isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 22.4.2008 günlü, E:2007/991, K:2008/1063 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmna, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 27.9.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Comments are closed.