Danıştay, 5 yeni kararı, internet sitesinde yayımladı

Danıştay Başkanlığı, dairelerin verdiği kararları internet sitesinden çok az sayıda yayımlamaktadır. Bu nedenle kararlara ulaşılamamakta ve yargı kararlarının idarenin işleyişine yön vermesi amacı sağlanamamaktadır.

Başkanlık uzun bir aradan sonra beş adet yeni kararı internet sitesinden yayımlamıştır. Danıştay’ın söz konusu uygulamayı haftalık bir rutine oturtmasında yarar bulunmaktadır.

İŞTE YAYIMLANAN DANIŞTAY KARARLARI

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinde yer alan suçlar kapsamında bulunmayan bir fiile ilişkin olan ses kayıtlarının, tek başına delil olarak kullanılamayacağı ve hukuka uygun olarak elde edilmiş başka delil ve belgeler olmaksızın sadece bu delillere dayanılarak disiplin cezası verilemeyeceğine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 25/10/2017 günlü, E:2016/18730; K:2017/21649 sayılı kararı

Aile hekimi olan davacı hakkında, ihtar cezası verilmeden önce usulüne uygun olarak soruşturma yapılması gerektiğine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 30/11/2017 günlü, E:2016/12740; K:2017/7520 sayılı kararı

İlgili mevzuata aykırı olarak kazanç getirici faaliyette bulunan aile hekiminin sözleşmesinin feshedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 11/12/2017 günlü, E:2016/12956; K:2017/7768 sayılı kararı

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını yedek olarak kazanan personelin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iki yıllık süre içinde, sayılan sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara atamalarının yapılabileceğine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 27/12/2017 günlü, E:2017/3587; K:2017/8375 sayılı kararı

Katıldığı yeterlik sınavında başarısız sayılan davacının, ilgili Yönetmeliğin yeterlik sınav konularını düzenleyen maddesinde sayılan konuların tamamından sınava katılması gerektiğine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 04/12/2017 günlü, E:2016/4809; K:2017/7554 sayılı kararı


Comments are closed.