ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 15 Ocak 2015 PERŞEMBE

15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

Bolu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Vedat KÖSEOĞLU, Nurserin KÖSEOĞLU, Aslıhan Dilara KÖSEOĞLU, Neslihan Dilrüba KÖSEOĞLU, Ahmet TETİK, Özkan YAMAÇ, Erol KISMET

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.2014. tarih ve E:2014/503, K:2014/421 sayılı kararı ile 30.12.2014 tarih ve E.2014/503 sayılı ara kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor alanında yapılacak faaliyetleri desteklemek, bu alanlarda faaliyetlerde bulunmaktır. Bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının eğitimli, sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, inançlı; insana, yaşayan her canlıya ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine, bütün insanlığa, yaşan her canlıya ve doğayı korumaya yönelik faydalı çalışmalar yapıp maddi ve manevi katkılar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.00- TL.(Ellibin Türk Lirası) Nakit

YÖNETİM KURULU : Vedat KÖSEOĞLU, Nurserin KÖSEOĞLU, Ahmet TETİK, Erol KISMET, Ahmet ÖZET

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Kızılay’ına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

211/1-1

—————

EK İLAN

Vakfın Adı: Turhal Kültür Eğitim ve Vakfı (TUKEV)

Vakfın İkametgâhı: Tokat

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

216/1-1

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüdedir.

– DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Toprak Bilimi Doçent 1 1 Toprak sıkışması konusunda doktora yapmış olmak,
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der
Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Şekerli ürünler, meyve ve sebze ürünleri alanlarında çalışma yapmış olmak,

212/1-1

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-22 sayılı Kararı ile;

“Ankara-Eskişehir K.yolu, 58. Km. Yenidoğan Köyü, Tekdal Mevkii (ADA: 106, PARSEL. 1) Polatlı/ANKARA” adresinde,06/12/2011 tarih ve BAY/939-82/30321 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18/07/2013 tarihinde yapılan denetimde yapılan tespitler neticesinde Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin;

 1. a) Otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmamasının ve buna rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmasının, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,
 2. b) Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/1/1-1

—————

Kurul’un 23.10.2014 tarihli ve 5274/9 sayılı Kararı ile; 19.06.2012 tarih ve ITS/AKSA/0208 Numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapması nedeniyle, 15.05.2014 tarihli ve 5014/24 sayılı Kurul Kararı gereği söz konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca (bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi hususunda) ihtarda bulunulmasına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/2/1-1

—————

Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-60 sayılı Kararı ile Halk Caddesi Omca Sokak Golden Plaza F Blok No:35/B Daire:6 Kat:2Sahrayıcedid Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı akaryakıt dağıtıcı lisans sahibiMakspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin BAY/939-82/28120 numaralı bayilik lisansı sahibi Beyşehir Petrol Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayisi ile olan bayilik sözleşmesini noter kanalıyla 25/06/2014 tarihinde karşılıklı feshettiği ancak bu durumun Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

224/3/1-1

—————

Kurul’un 23/10/2014 tarih ve 5274/31 sayılı Kararı ile; “Sanayi Sitesi D Blok No:11 Çekerek/YOZGAT” adresinde faaliyet gösteren 30/09/2010 tarih ve MYG/2792-4/28346 sayılı madeni yağ lisansına sahip Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında satın almış olduğu ve/veya imal etmiş olduğu madeni yağ ürünlerinin bir bölümünü akaryakıt olarak kullanılmak üzere satışını yaparak lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden dolayı mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci alt bendine göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 339.814,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 339.814,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

224/4/1-1

—————

Kurulun 12/11/2014 tarih ve 5304-15 sayılı Kararı ile; “Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No:17 Derik/MARDİN” adresinde faaliyet göstermek üzere 26.02.2009 tarih ve MYĞ/1990-4/25674 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin (21.05.2012 tarihinde ticari unvanı Şahkim İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi olarak değişen) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı faaliyet gösterdiği ve bu aykırılığı gidermediği anlaşıldığından, Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.02.2009 tarih ve MYĞ/1990-4/25674 sayılı madeni yağ lisansının mezkur Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/5/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-37 Kararı ile; 16.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25125 numaralı (16.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Pamukkale Yolu Üzeri 8.Km DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren General LpgAkaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, General Lpg Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/6/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-27 Kararı ile; 10.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25109 numaralı (10.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatma Kaymaz Apartmanı A Blok K:3 No:7 ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

224/7/1-1

—————

İŞL/1144-4/21770 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-107 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

– Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

– Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan ŞahiniZahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları HakkındaTebliğhükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

224/8/1-1

—————

31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar bölümünde 07/05/2014 tarih ve 5005/27 sayılı kurul kararına konu ilanen tebliğe muhatap şirketin, 03.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğunun bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

224/9/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, GÖKÇAĞ MADENİ YAĞ NAKLİYAT İNŞAAT PETROL MADENCİLİK KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan, 10/04/2012 tarihli ve 2012/11 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın şirketin talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 09/12/2014 tarihli ve 3544 sayılı Olur ile iptal edilmesi nedeniyle “D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice-Tarsus/MERSİN (034A02B pafta,400 parsel)” adresindeki tesisine ait, 07/06/2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

225/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

01.14/314

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.11.2014-124                            TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.11.2014-4464                                 ADANA

 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Misis (Yakapınar) Mahallesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, 465 parselde kayıtlı su değirmeninin tesciline ilişkin, Yüreğir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.11.2014 gün ve 15859 sayılı, 24.11.2014 gün ve 16381 sayılı yazısı, Yüreğir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 6004 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 733678 sayılı yazısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 3781 sayılı yazısı ve eki 24.11.2014 tarihli KUDEB raporu, Bölge Kurul Müdürlüğünün 25.11.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Misis (Yakapınar) mahallesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, 465 parselde kayıtlı su değirmeninin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, tehlike arz eden kültür varlığı yapının yok olmasını önlemek amacıyla ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projesinin hazırlanmasına, bu aşamada can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin KUDEB denetiminde Belediyesince alınmasına karar verildi.

 

188/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.12.2014 129                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.12.2014 1978                                        SAFRANBOLU

 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazda bulunan tescilli yapının ifraz edilerek oluşacak diğer parselin tescil kapsamından çıkarılması talebini konu alan; Devrek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 51071181-2119 sayılı yazısı ile Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazda bulunan tescilli yapının hiçbir tarihsel özelliğinin kalmadığı ve tehlike arz ettiği, bu nedenle de bahse konu yapı hakkında mail-i inhidam raporu düzenlenerek tescilinin kaldırılmasına ilişkin başvuru ve eklerini içeren; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 52886439-168.01- 237494 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.12.2014 tarih ve 1179 sayılı raporu ve 17.12.2014 tarih ve 1180 sayılı rapor formu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 68 ada, 1 parselde yer alan, özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın tescil kaydının kaldırılması talebinin uygun olmadığına (OLUMSUZ),

Söz konusu tescilli yapının tescil edildiği dönemde dâhil olmak üzere mail-i inhidam durumu arz etmediğinin anlaşıldığına fakat kimliği belirsiz kişilerce harap edilerek her geçen gün hasar verilmekte olduğunun anlaşıldığına,

Tescilli taşınmazın strüktürel durumunun bugünkü haline geliş sürecinde, herhangi bir gayret sarf etmemek suretiyle yapının tahribata maruz kalacağı, bu durumun ısrarlı bir şekilde devam ettirilmesinde maliklerinin mail-i inhidamın oluşacağının bilindiği ve bu sonuca ihmalli davranışlarla sebebiyet verebileceğine, dolayısıyla rölöve çizimlerinin ve detaylı bir fotoğraf albümünün (binanın içinden ve dışından çekilmiş fotoğrafların bulunduğu) Belediyesince veya taşınmaz maliklerince ivedilikle hazırlatılarak Kurul Müdürlüğümüze iletilmesi gerektiğine, aksi takdirde 2863 sayılı Kanunun “Cezalar” başlıklı 65. Maddesindeki ” Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler …” hükmü doğrultusunda yapı malikleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağına,

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararının (II.b) maddesi uyarınca gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ivedilikle ilgili Valilik ve Belediyesince alınması gerektiğine,

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazda bulunan tescilli yapının ifraz ve yola terk talebinin kararımız eki 1/1000 ölçekli harita gösterildiği şekliyle uygun (OLUMLU) olduğuna,

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince; Kararımız eki harita üzerinde ifraz işlemi sonucu yeni oluşacak (C) harfi ile gösterilen parselinin tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin konulması gerektiğine, ifraz işlemi sonucu yeni oluşacak (D) harfi ile gösterilen parselinin tapu kütüğü beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanıdır” şerhinin konulması gerektiğine, söz konusu parsellerde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

189/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 86                                       20.05.09

KARAR TARİHİ VE NO :      26.12.2014 3432                                Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulunun10/12/1997 tarih ve 7280 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Ada Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastralharitanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3392 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarınınfotogrametrik olduğundan dolayı pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak Biriminin bilatarih ve 193 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun10/12/1997 tarih ve 7280 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Ada Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

190/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.04.18

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3410                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çameli İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde bulunan       Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun29/07/2011 tarih ve 3916 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Çamlıbel Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastralharitanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3389 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastralharitaların ncz ortamında hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26/11/2014 tarih ve 1172 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çameli İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun29/07/2011 tarih ve 3916 sayılı kararı ile tescil edilen Çamlıbel Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

191/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.03.64

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3427                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çal İlçesi, Sazak Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan arkeolojik yerleşim alanının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/01/2012 tarih ve 341 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli arkeolojik yerleşim alanının, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3394 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat sistemindeki plan örneklerinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çal İlçesi, Sazak Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun23/01/2012 tarih ve 341 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen arkeolojik yerleşim alanının sit sınırlarının kararımız eki 1/3500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

192/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.03.27

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3430                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çal İlçesi, İsabey Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun03/05/2000 tarih ve 9397 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli İsabey Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3395 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat sistemindeki plan örneklerinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çal İlçesi, İsabey Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun03/05/2000 tarih ve 9397 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen İsabey Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

193/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.03.51

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3428                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi, Tantan Mevkiinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2009 tarih ve 2131 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Kaya Sunağı ve Kaya Mezarlarının, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3395 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat sistemindeki plan örneklerinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi, Tantan Mevkiinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2009 tarih ve 2131 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Kaya Sunağı ve Kaya Mezarlarının sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

194/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.05.13

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3434                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gölcük Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulunun16/05/2001 tarih ve 9974 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Gölcük Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastralharitanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3390 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarınınfotogrametrik olduğundan dolayı pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak Biriminin bilatarih ve 195 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gölcük Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun16/05/2001 tarih ve 9974 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Gölcük Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

195/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.05.12

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3433                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çardak İlçesi, Çaltı Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulunun02/05/2001 tarih ve 9937 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Çaltı Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastralharitanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3391 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarınınfotogrametrik olduğundan dolayı pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak Biriminin bilatarih ve 194 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çardak İlçesi, Çaltı Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun02/05/2001 tarih ve 9937 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Çaltı Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

196/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.06.33

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3435                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çivril İlçesi, Karamanlı Köyü, Değirmenkırı Mevkiinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9521 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Karamanlı Tümülüsünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3386 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral haritaların ncz ortamında hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çivril İlçesi, Karamanlı Mahallesi, Değirmenkırı Mevkiinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9521 sayılı kararı I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Karamanlı Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

197/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.06.36

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3438                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çivril İlçesi, Özdemirci Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun21/03/2001 tarih ve 9873 kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Söğütlüçeşme Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3387 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral haritaların ncz ortamında hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çivril İlçesi, Özdemirci Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun21/03/2001 tarih ve 9873 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Söğütlüçeşme Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

198/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014 – 86                                  20.06.38

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014 – 3436                           Toplantı Yeri

AYDIN

 

Denizli İli, Çivril İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun06/05/2003 tarih ve 11600 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Ömerli Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastralharitanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3388 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastralharitaların ncz ortamında hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 19/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çivril İlçesi, Ömerli ve Şenköy Mahallelerinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/05/2003 tarih ve 11600 sayılı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Ömerli Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

199/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 22.11.2014 – 84                                  20.02.02

KARAR TARİHİ VE NO        : 22.11.2014 – 3342                           Toplantı Yeri

DENİZLİ

 

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun06/04/1988 tarih ve 211 sayılı kararı ile tescilli Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemeler sırasında, koordinatlı kadastral haritalar üzerinde belirlenmediğinin tespit edildiği, bu durumun sınırların koordinatlı olmaması sebebiyle fiziki uygulamalarda sıkıntıya sebebiyet verdiği dikkate alınarak, sit sınırlarının sayısallaştırılması gerektiği kanaatine varıldığı, bu nedenle İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23/10/2002 tarih ve 11036 sayılı kararı ile uygun bulunan sınır değişikliği de dikkate alınarak hazırlanan sit haritasının ekinde iletildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 26/09/2014 tarihli rapor gereğince Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/09/2014 tarih ve 3148 sayılı kararı gereğince yerinde yapılan incelemeler sonucunda;

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/04/1988 tarih ve 211 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek tescil edilen Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının aplikasyonunun kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği ve kararımız eki koordinat listesinde belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzun uygun görüşünün alınmasının gerektiğine karar verildi.

 

200/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.04.196

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1015                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mercanlı Mahallesi, 103 Ada, 65 Numaralı parselde Gaziantep İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen hazineye ait taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında Yönetmeliğin” 15. Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı gereğince yapılan inceleme sırasında taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mercanlı Mahallesi, 103 Ada, 65 parselde yer alan Mercanlı I Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Mercanlı I Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları;

1.Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,

2.Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,

4.Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

5.Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

 1. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/1/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.04.276

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1010                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen hazineye ait taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında Yönetmeliğin” 15. Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı üzerine yapılan inceleme neticesinde tespit edilen Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, Nahırtepe (Kerzin) bulunan taşınmaz kültür varlığının tesciline ilişkin Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının bila tarih ve 200342 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256029 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 106 Ada, 205 – 242 – 369 parsellerde yer alan Nahırtepe (Kerzin) Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Nahırtepe (Kerzin) Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/2/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.04.277

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1011                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen hazineye ait taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında Yönetmeliğin” 15. Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı gereğince yapılan inceleme sırasında Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 103 Ada, 81 numaralı parselde taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının bila tarih ve 200342 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256029 sayılı yazısı, Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/11/2014 tarih ve 1855 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 103 Ada, 81 numaralı parselde yer alan Mercanlı II Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Mercanlı II Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/3/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.04.279

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1013                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesinde, 109 Ada, 13 parselde yer alan mozaikli alanın tescil edilmesine ilişkin Gaziantep Müze Müdürlüğünün 13/05/2014 tarih ve 1865 sayılı yazısı, kazısı yapılan alanda ortaya çıkan mozaiklerin Müze Müdürlüğüne taşınması isteğine ilişkin 29/09/2014 tarih ve 1452 sayılı yazısı ve ekleri, Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/11/2014 tarih ve 1870 sayılı yazısı, Koruma Kurulu Uzmanlarının 07/11/2014 tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesi, 109 Ada, 13 parselde ortaya çıkan mozaiklerin bilimsel metotlarla yerinden kaldırılıp Müzesine taşınmasının Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 07/02/2012 tarih ve 25 sayılı ilke kararı ile birlikte 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 20. Maddesi gereğince gereken emniyet tedbirleri alınmak suretiyle Müzesine taşınmasının uygun (OLUMLU) olduğuna, taşınma sonrasında hazırlanacak tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine;

Mozaiğin kaldırıldığı mimarinin içerisinde bulunduğu alanın çevresiyle birlikte 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, sit derecesinin I. Derece olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesi, 109 Ada, 13 parselin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi,
 2. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 4. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/4/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.10

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1018                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı Mahallesinde bulunan Karahasan Höyüğünün tesciline ilişkin GEAYK’nun 11/12/1981 gün ve A-3255 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26/11/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı Mahallesinde bulunan Karahasan Höyüğünün tesciline ilişkin, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/12/1981 tarih ve A-3255 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak kullanım koşulları belirlenmeyen, onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı Mahallesi, Karahasan Mevkii, 7, 8, 9 ve 194 Numaralı parseller üzerinde bulunan Karahasan Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU)

Karahasan Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/5/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.18

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1025                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesinde bulunan Büyükkaracaören Höyüğünün sit sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/09/2001 gün ve 4302 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26/11/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesi, merkezinde muhtelif parseller üzerinde bulunan BüyükkaracaörenHöyüğünün tesciline ilişkin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/09/2001 gün ve 4302 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen karar eki 1/5000’lik haritada sit sınırları işaretlenen, kullanım koşulları belirlenmeyen,Büyükkaracaören Höyüğünün I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Ve II. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU)

Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesi Büyükkaracaören Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Büyükkaracaören Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

1- Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine;

 1. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabileceğine,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
 4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
 7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

201/6/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.22

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1024                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan Seylan Höyüğünün tesciline ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18/06/2001 tarih ve 4213 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10/12/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan Seylan Höyüğünün tesciline ilişkin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve A-4398 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Seylanhöyüğü Mevkii, 97 Ada, 25 ve 52 Numaralı parseller üzerinde bulunan Seylan Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU), höyük güney eteklerindeki müdahalelerin Kurul Uzmanlarınca hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit sınırı dışında kaldığı anlaşıldığından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına karar verildi.

 

 

201/7/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.26

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1022                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkiinde bulunan İkizkuyu Antik Yerleşim Alanının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/07/2004 gün ve 50 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 206/04/2012 gün ve 225 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10/12/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkii, 71, 147, 148 ve 149 Numaralı parseller üzerinde bulunanİkizkuyu Antik Yerleşim Alanının tesciline ilişkin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/07/2004 gün ve 50 sayılı kararıyla I. ve III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak koruma ve kullanma koşulları belirlenmediğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU);

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkii, Antik yerleşim Alanına ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

 1. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
 2. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/8/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.33

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1020                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına yöneliik 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun25/02/2008 gün ve 3523 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 3523 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen ancak kadastral haritası bulunmayanYalnızbağ Nekropolünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU);

Gaziantep İli, Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
 4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/9/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.48

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1021                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesinde bulunan Yona Höyük’ün tesciline ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesi, Geberlik Mevkii, Tapulama harici alan üzerinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve A-4398 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Yona Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

201/10/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.49

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1019                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Asmacık Mahallesinde bulunan Tilhalit Höyüğünün tesciline ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Asmacık Mahallesi, 1 Pafta, 115 Numaralı parsel üzerinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve A-4398 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Tilhalit Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 

 

201/11/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.05.51

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1023                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkiinde bulunan Höyüğün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09/12/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkii, 796 ve 797 Numaralı parseller üzerinde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ancak onaylı sit fişi ve sit haritası bulunmayan aynı zamanda koruma ve kullanma koşulları belirlenmemiş olan Havuca Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU);

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkii, Havuca Höyük’üne ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,

3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

 1. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
 2. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/12/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.07.45

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1000                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesinde bulunan taşınmazın tesciline ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11.06.1983 tarih ve A-4397 sayılı kararı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 29/08/2014 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10/02/1989 gün ve 236 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 988 ve 2285 parsellerde yer alan, daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat değerleri bulunmayan Cansız Höyüğe ait hazırlanan sit fişi, sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.

 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesi Cansız Höyük’üne ilişkin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;
 2. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
 5. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
 6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 7. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/13/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.07.796

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1001                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesinde bulunan taşınmaz kültür varlığının tesciline ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/10/2104 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2014 tarih ve 213528 sayılı yazısı, Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/11/2014 tarih ve 15931 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256804 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesinde, 133 ada, ,23,24,25,26,27,28,29,30,31, parseller üzerinde yer alanBurçkarakuyu Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece ” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesi, Burçkarakuyu Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/14/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.07.819

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 1004                              GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yoğuntaş Mahallesinde bulunan Mamudo Geç Dönem Yerleşim Alanının tesciline ilişkin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09/12/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ancak kullanım koşulları belirlenmeyen, onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi,Yoğuntaş Mahallesi, 356 Numaralı parsel üzerinde bulunan Mamudo Geç Dönem Yerleşim Alanının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, alana ilişkin hazırlanan sit fişi ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU)

Mamudo Geç Dönem Yerleşim Alanına ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,
 2. Sondaj kazısı yapılacak alanlarda Müzesince sondaj kazısı yapılabileceğine;
 3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
 4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,
 5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,
 6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/15/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.08.170

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 993                                GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan Nafi ÇAĞLAR’ın 21.07.2014 tarihli dilekçesi ile tescil edilerek korunması talep edilen suluğa ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 23/09/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13/10/2014 tarih ve 210179 sayılı yazısı, Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/10/2014 tarih ve 28378 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256030 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan Hacı Ömer Suluğunun bölgenin tarihi su mimarisini yansıtması nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliği taşıdığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, yapının 660 sayılı ilke kararı gereği grubunun ”I. Grup ” olarak belirlenmesine, koruma alanına ilişkin kararımız eki harita ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), bölgede bulunan bu tür yapıların yol güzergahları ile birlikte tespitinin önerilmesine karar verildi.

 

 

201/16/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.08.172

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 992                                GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Tekirsin Mahallesi, 121 ada, 163 parselde taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 24/10/2104 tarihli raporu, Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2014 Tarih ve 31576 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Tekirsin Mahallesi, 121 ada, 163 parselde yer alan Bizans Dönemi Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Tekirsin Bizans Dönemi Yerleşim Alanında;

Şehitkamil İlçesi, Tekirsin Mahallesi Tekirsin Bizans Dönemi Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
 4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/17/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

27.09.22

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 18.12.2014 – 82                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 18.12.2014 – 990                                GAZİANTEP

Mülkiyeti hazineye ait olan Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi, İsmailhöyüğü Mevkii, 1 pafta 50 Numaralı parselin satışına ilişkin Nurdağı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 25/12/2009 tarih ve 401 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının 28/08/2014 tarih ve 200327 sayılı yazısı, Nurdağı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih ve 798 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü- Gaziantep Şube Müdürlüğünün 09/10/2014 tarih ve 205786 sayılı yazısı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 255735 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi, Yolaltı Mevkiinde, 1 pafta, 46, 49, 50 ve 51 parsellerde kain İsmail Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

İsmail Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,
 4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

 

 

201/18/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

79.01.27

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.12.2014 – 83                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.12.2014 – 1026                              GAZİANTEP

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Beşiriye Köyü, Vahvin Mevkiinde taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının 17/07/2014 tarihli raporu; Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 25/08/2014 tarih ve 3672 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis Şube Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih ve 175940 sayılı yazısı, Kilis Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16/10/2014 tarih ve 14434 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 255736 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Beşiriye Köyü’nde bulunan Vahvin Höyük’ün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),

Beşiriye Köyü, Vahvin Höyük’üne ilişkin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;

 1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
 2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
 3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
 4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
 6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,

Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.

 

 

201/19/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 12.12.2014 – 86                          Toplantı yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 12.12.2014 – 1438

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 653 ada 7, 9 parsellerde yer alan, , korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit alanında bulunan, özel mülkiyete ait, taşınmazın tescil konusuna yönelik, 2014/516 sayılı rapor okundu, dosya ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 653 ada 7, 9 parsellerde yer alan, taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine karar verildi.

231/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2014 – 111                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2014 – 1248                                          ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Bölücek Köyü sınırları içerisinde bulunan Bölücek (Tezharap) Höyüğü’nün sehven mükerrer tescil edildiğine ve Bölücek (Tezharap) Höyüğü’nün koruma esaslarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 10.10.2014 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı tescil karar ile 27.06.2011/1532 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Bölücek Köyü sınırları içerisinde bulunan Bölücek Höyüğü adıyla Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı kararı ile tescil edildiği; Farklı dönemlerdeki alan çalışmaları sonucunda Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2011/1532 sayılı kararı ile aynı höyüğün Tezharap Höyüğü adıyla sehven tekrar tescil edildiği anlaşıldığından dosyalarının birleştirilmesine ve Bölücek (Tezharap) Höyüğü’nün Sit sınırlarının Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2011/1532 sayılı karar eki haritada belirtildiği şekliyle olduğuna,

Bölücek (Tezharap) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

 1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
 2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
 3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.
 4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.
 5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
 6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
 7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

232/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.02.2013 – 56                                                Toplantı yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.02.2013 – 640                                                BİRECİK

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Budaklı Köyünde bulunan Budaklı Köyü Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve koruma ve kullanma şartlarının belirlenmesine yönelik 07.01.2013 tarihli raportör raporu okundu. Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 17.01.2013/685 sayılı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2013/151 sayılı Kurum Görüş yazıları, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Budaklı Köyünde bulunan Budaklı Köyü Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında üzerinde köy yerleşimin bulunması ve sosyal yaşamın devam etmesi nedeni ile 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla belirlendiği şekli ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Budaklı Köyü Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

 1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez.
 2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir
 3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz
 4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.
 5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
 6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
 7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
 8. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

233/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2013 – 50                                                Toplantı yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2013 – 502                                            ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde bulunan ve TİGEM arazisi içerisinde yer alan, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil kaydı bulunmayan höyüğün Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından tesviye edilerek tarım arazisi olarak kullanıldığına ilişkin dilekçeyi içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2012/249093 sayılı yazısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 27.11.2012/7805 sayılı görüş yazısı ile Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.01.2013/388 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 02.01.2013 tarihli raporu okundu. Konuya ilişkin 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde bulunan ve TİGEM arazisi içerisinde yer alan Yalçınkaya Höyüğü’ne ilişkin:

– Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

– Höyüğün oldukça yayvan olması sebebiyle çevreden algılanabilirliğinin düşük olması ve halihazırda tescilli olmaması nedenleriyle yapılan tesviye işleminin tahribat amacıyla yapılmamış olduğu değerlendirildiğinden yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına,

– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda;

Yalçınkaya Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

 1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
 2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.
 3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama koruma bölge Kurulunca değerlendirilir.
 4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
 5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
 6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

234/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 06.06.2013 – 68                                                Toplantı yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.06.2013 – 774                                            ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde, halk arasında “Behlül-i Divane Ziyareti” olarak bilinen alanın çevresinde kaçak kazıların yapıldığına ilişkin; Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan telefon ihbarı üzerine tespiti yapılan, Yaslıca Beldesi Roma Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili, adı geçen sit alanının Koruma ve Kullanma Koşullarının belirlenmesi ile ilgili 31.05.2013 tarihli raportör raporu okundu. 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Behlül-i Divane Yerleşiminin (Roma Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın) korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla (A ve B gösterimleri ile) belirlendiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanları olarak tesciline, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda:

Behlül-i Divane Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Şartlarının:

 1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez.
 2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir
 3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz
 4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.
 5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
 6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
 7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

235/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

64.01/99

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2014-95                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2014-2013                                                  UŞAK

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 49969645.168.01/1479 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/99-1131sayılı yazısı ve eki, kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi,Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15034 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5263 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640220001]135746 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254549-55418 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10196 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 52720483/252.99/4105 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/99-1163 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/634 (Banaz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4039 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.06.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile gösterildiği şekliyle belirlenen Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi veNekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

236/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

64.01/100

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2014-95                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2014-2014                                                  UŞAK

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Kızılhisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve 49969645.168.01/1563 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum görüşlerinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/100-1159 sayılı yazısı ve eki, kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15276 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640220001]135607 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5304 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10207 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254730-56946 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 52720483/252.99/4098 sayılı yazısı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/100-1172 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/633 (Banaz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4040 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Kızılhisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.06.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kızılhisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

237/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

64.00/595

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2014-95                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2014-2011                                                  UŞAK

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Beldesi, Bölme Höyüğün I. (birinci) ve III.(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.02.2014 tarih ve 49969645.168.01/448 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve38092246-165.02-64.00/595-1120 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, MekansalPlanlama Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15043 sayılı yazısı, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687- 252.99-5260 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İletmeler Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarih ve 35698499-311[640120001] 138579 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10201 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254739-56967 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 ve 52720483/252.99/4104 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/595-1583 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 85297090.175/2187 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4038 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Beldesi, Bölme Höyüğün I. (Birinci) ve III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.02.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Bölme Höyüğün I. (Birinci) ve III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece ve III.(Üçüncü) arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

238/1-1

 

 

 

 

 

 

—————

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

22.10.2013 – 31.11.2013 tarihleri arasından Hizmet Yeterlilik Belgeleri fesih edilen firmalar

 

FİRMANIN ÜNVANI BELGE KONUSU BELGE NO FESİH TARİHİ FESİH GEREKÇESİ
POLAT İNŞAAT VE TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 13193/11.04.2006 34-HYB-12644 07.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
AKADEMİ KLİMA SERVİSİ – NEDİM İSA TS 12850/ 15.04.2002 34-HYB-1892 09.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ANALİZ BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12498 /09.03.2010 34-HYB-3854 02.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ÖZKORKMAZ TAKOĞRAF HAKKI KORKMAZ KRT. 39 34-HYB-1650 20.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MEKATRONİK OTO SERVİSİ CEMALETTİN GÜLOĞLU TS 8986/22.03.2011 34-HYB-3161 21.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÇETİN ASANSÖR MUSTAFA ÇETİNEL KRT. 280 34-HYB-12780 07.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
AKADEMİ OFSET MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş TS 11894/05.12.1995 34-HYB-1819 06.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ORİOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 13149/14.06.2012 34-HYB-5024 21.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
SÖZKUR TURİZM OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12652/31.01.2012, TS 12257/06.11.2001 34-HYB-4527 07.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
IŞIK TURİZM OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001 34-HYB-1680 04.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
SAYFAN YEMEK ÜRETİM TESİSLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 8985/23.11.2006 34-HYB-949 02.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
GÖKDEN ASANSÖR İNŞAAT VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LMT. ŞTİ. TS EN 13015+ A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-4475 07.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
İŞTEM ÇEVRE GRUP TEMİZLİK BAHÇE BAKIM VE PEYZAJ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. TS 12524/10.02.1999 34-HYB-3829 07.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BAY MOTO TİCARET – BAŞAK DEMİRTEN TS 11921/29.03.2011 34-HYB-2808 25.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ARISAN HİDROFOR VE DALGIÇ POMPA SİSTEMLERİ – HASAN ARICI TS 12873/19.04.2002 34-HYB-2886 04.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HAZAL ASANSÖR ERCAN GÖK TS EN 13015+ A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

06-HYB-3431 19.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ALMETSER ISITMA SOĞUTMA İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12355/10.03.2003 34-HYB-3783 11.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DİATEST SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TS 12426/19.02.2002 34-HYB-5276 15.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
AKSU ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12988/18.04.2003, TS 13072/23.11.2006 06-HYB-2903 04.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
KESİR MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12541/22.03.1999 34-HYB-1199 12.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
LUNA OFİS SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12487/31.01.2012 34-HYB-4323 22.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
EFA TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI LTD. ŞTİ. TS 12652/31.01.2012, TS 12257/06.11.2001 34-HYB-1062 10.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
NAZİM OKUMUŞ TS 10079/19.01.2010, TS 12355/10.03.2003 34-HYB-3120 21.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ORKUN GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TS 12782/13.04.2010 34-HYB-5242 07.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DATA JENERATÖR YUSUF KELEŞ TS 12650/18.04.2000 34-HYB-3247 17.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MCT MOBİLYA SERDAL MACİT TS 12487/23.01.2007 34-HYB-4017 02.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADI İÇİN
SAYFA ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12255/09.10.2013 34-HYB-1015 05.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
GNC TEKNOLOJI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ TS 12710/29.04.2010 34-HYB-5236 11.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MERTÇE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 8985/23.11.2006 34-HYB-1847 08.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ASTEK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş TS 12255/25.04.2006 34-HYB-1017 21.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MİKROBİL İLETİŞİM BİLİŞİM HİZM. VE ELEKTR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12498/09.03.2010 34-HYB-4596 20.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HEDEF BİLGİSAYAR COŞKUN ÇEPNİ TS 12498/09.03.2010 34-HYB-5080 09.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BARKOD BİLİŞİM VE YAPI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 13573/26.09.2013 34-HYB-5190 04.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ORGANİZASYON LTD.ŞTİ. TS 13573/26.09.2013 34-HYB-5122 24.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
TAKSİM DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZMETLERİ GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 13082/31.01.2008 34-HYB-5253 08.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ORİENT YEMEK ÜRETİM GIDA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 8985/23.11.2006 34-HYB-5053 21.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÖRNEK EĞİTİM KALİTE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TS 13082/31.01.2008 34-HYB-4491 08.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ONAT NAKLİYAT PETROL TURİZM SEYAHAT LOJİSTİK TEMİZLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12257/06.11.2001 34-HYB-5278 30.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
NUR BEY ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ TS 12782/13.04.2010 34-HYB-3570 01.07.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADI İÇİN
GM OTO TAMİR ATÖLYESİ TARIK SARI TS 8986/22.09.1995 34-HYB-156 05.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
METİSAN ASANSÖR VE İNŞAAT TURİZM METİN DEMİRAĞ TS EN 13015+ A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5414 17.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
NETSERVİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12498/09.03.2010 34-HYB-2996 24.07.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
NASMİNA ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ TS 12850/14.06.2012, TS 12713/27.02.2007 34-HYB-13223 24.06.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ATILIM İNŞAAT SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12867/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12706/22.05.2008 34-HYB-1376 23.07.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
SAVAŞ MEDİKAL LABORATUVAR MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-2220 24.07.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
AVMTUR GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001 34-HYB-5166 10.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADI İÇİN
BAKIR İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002 34/10616 10.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADI İÇİN
DERİN İTHALAT VE TEKNİK HİZMETLER/BORA ÖZDEMİR ESNAF+ TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12134/14.06.2012, TS 13187/21.02.2013, TS 12739/29.06.2009, TS 13242/09.01.2007 34-HYB-13933 01.07.2014 TALİMATA AYKIRILIK
GÜNPET PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-1438 17.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DİLAŞ TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ TS 8985/23.11.2006 34-HYB-3392 06.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MUHARREM ŞAHBUDAK TS 8986/22.09.1995 34-HYB-3640 05.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ER PEYZAJ İNŞAAT YAYINCILIK GIDA TURİZM SANAYİ SANAYİTİCARET LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12867/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12706/22.05.2008 34-HYB-5264 04.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS 12047\05.02.2003 34-HYB-12899 13.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
REFLEKS YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAHÜT DANIŞMANLIK VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ TS 1334528.02.2008 34-HYB-2788 26.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
AKKAYA ASANSÖR MEVLÜT AKKAYA TS 12255 (25.04.2006 34-HYB-12969 21.10.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
BAMBİ BÜFE-FATİH GÜNER TS 8400\19.03.2009 TS 7098\09.03.2006 34-HYB-5065 14.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
EKŞİOĞULLARI TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001 34-HYB-4054 15.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ENE TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12426 (19.02.2002 34-HYB-1536 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
İSTANBUL YAKUT LPG OTOMOTİV MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. TS 12664-1 34-HYB-5143 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ERPO SU ARITMA CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12843 (24.04.2007 34-HYB-5025 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÖZYEŞİLIRMAK GIDA VE ASANSÖR BOYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS EN 13015+A1(29.06.2009 34-HYB-4792 16.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÖZAĞDAŞ TURİZM TAŞIMACILIK SEYAHAT ACENTELİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. TS 12257 (06.11.2001 34-HYB-1529 11.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BAB STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK A.Ş TS 13082/31.01.2008 34-HYB-12391 16.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
İLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTHALAT VE TEKNİK HİZMETLERİ/EMRE ŞEN ESNAF TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12134/14.06.2012 34-HYB-13542 19.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ATAK ELEKTRİK ALETLERİ/ALPASLAN ÖZÇELİK ESNAF TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12134/14.06.2012, TS 12739/29.06.2009, TS 13242/09.01.2007 34-HYB-13657 19.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ROYAL ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12255 (25.04.2006) 34-HYB-2075 15.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
GÖZTEPE OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12047 (05.02.2003) 34-HYB-1741 25.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MERCAN ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN SERKAN ÖZDEMİR TS 12255 (25.04.2006) 34-HYB-13100 08.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
FATİH OTO TAMİR HACI KUZU TS 12047 (05.02.2003) 34-HYB-3198 15.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
MERT GÜVENLİK ALARM VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12849/27.03.2007, TS 12540/14.07.2011 34-HYB-2463 18.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ONUR TEKNİK-ONUR SÜREN TS 10079/19.01.2010 34-HYB-3450 18.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
AKKAYA OTOMOTİV VE NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 12047 34-HYB-12511 21.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
KARAMAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAATOTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 12047 (05.02.2003) 34-HYB-5468 06.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ERDEM OFİS HAREKET SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TS 12487 (31.01.2012) 34-HYB-3472 13.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
SİPAHİOĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 10956 (21.02.2012 34-HYB-12467 01.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
FAKTÖR ASANSÖRLERİ EROL TOYDEMİR TS 12255 (25.04.2006 34-HYB-12999 28.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ETS GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ TS 12782 (13.04.2010) 34-HYB-3469 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HALDIZ İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12664-1(30.04.2008 41-HYB-6487 28.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
RYS ASANSÖRLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12255 (25.04.2006) 34-HYB-12942 17.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ASTEKNOLOJİ BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010 34-HYB-4432 17.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
PRO LAB LABORATUAR TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-3299 18.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
AK-AY ASANSÖR NAKLİYAT VE GIDA SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. TS 12255/25.04.2006 34-HYB-983 03.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ELYA TURİZM GIDA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12257/T1/10.11.2005 34-HYB-4936 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ESLEM SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA SEMİH ÖZTÜRK TS 10079/19.01.2010 34-HYB-5346 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DOĞANYURT ASANSÖR VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12255/25.04.2006 34-HYB-4071 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
VMG ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12650/18.04.2000, TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012 34-HYB-4392 14.02.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
FEZA BİLGİSAYAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ TS 12498/09.03.2010, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12134/14.06.2012, TS 12739/29.06.2009 34-HYB-3544 17.04.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ATILGANOĞLU OTOMOTİV ALİ AYHAN ATILGANOĞLU TS 13168/22.12.2005 34-HYB-3458 14.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
A VE A ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE CİHAZLARI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 13005/24.04.2003 34-HYB-4191 04.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
VURALLAR TEMİZLİK TEKSTİL GIDA VE DAY. TÜK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 12524/10.02.1999, TS 8985/19.07.2012 21-HYB-32 22.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
 BARBAROS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 119 34-HYB-2167 14.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
GÜNPAK TEMİZLİK HİZMETLERİ BİLGİ İŞLEM OTOMASYONİNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12867/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002 34-HYB-13605 26.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ANIL DAMPER DİNGİL İNŞAAT VE NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ TS 12681/09.04.2009 34-HYB-5436 29.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
OSMANLI KALIP MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12225/13.01.2011 06-HYB-3148 15.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HAS TEMİZLİK TİCARET LTD. ŞTİ. TS 13111/24.06.2010 34-HYB-1749 29.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
US-GRUP TAŞIMACILIK PAKETLEME TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12524/10.02.1999 34-HYB-1353 18.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BUZ-PAN MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ TS 12859/17.04.2008, TS 10079/19.01.2010 34-HYB-12529 10.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HELİOS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ BİLGİSAYAR REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. TS 12963/09.04.2003 34-HYB-5473 15.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
PETEK MOBİLYA DEKORASYON VE TASARIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. TS 12487/31.01.2012 34-HYB-12447 21.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
EFE OTOMOTİV PAZ. AŞ. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-2399 30.07.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ŞEMESE KARDEŞLER PETROL OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-3895 01.07.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ZORLU MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TS 12659/21.02.2012, TS 13288/05.06.2007, TS 12681/09.04.2009, TS 12510/23.11.2006 06-HYB-2659 18.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
DORUK TURİZM TAŞIMACILIK ARAÇ KİRALAMA VE KUYUMCULUK TİC.LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001, 265,

TS 12652/24.06.2010

34-HYB-856 14.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ASOS ASANSÖR TAMİR-BAKIM MONTAJ

(Naile EKİNCİOĞLU)

TS 12255/25.04.2006 34-HYB-5413 10.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ELCA MEDİKAL VE ELEKTRONİKSAN.TİC. LTD. ŞTİ. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-2462 22.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ASYA GEMİ VE İŞYERİ REVİR MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİİ TİCARET LTD.ŞTİ. TS 8358/14.06.2012 34-HYB-12769 15.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
YÜCEL TURİZM İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12257/06.11.2001 34-HYB-5448 22.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
YALÇIN DORSE DAMPER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12681/09.04.2009 34-HYB-4277 11.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
MİLAS ASANSÖR VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12255/25.04.2006 34-HYB-12638 09.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ZAİM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. TS 12047/18.12.2013 34-HYB-2448 15.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
HEDEFSAN İŞ MAKİNALARI MADENCİLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12510/23.11.2006 41-HYB-375 24.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
TAN BİLGİSAYAR REKLAMCILIK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. TS 13147/19.04.2005 34-HYB-1162 06.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
PRİZMA PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. TS 13230/21.12.2006, TS 12866/24.04.2002 34-HYB-12466 02.10.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BORUSAN OTOMOTİV İTH. VE DAĞ. AŞ. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-960 17.07.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ULUSAL YANGIN EURO FİRE GRUP-BURÇİN FINDIKLI TS 11827/21.02.2013 41-HYB-6518 25.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ASK HAS MEKAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12255/25.04.2006 34-HYB-12978 08.08.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
VİZYOLINE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİST. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TS 13229/07.12.2006 34-HYB-4654 01.07.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ARTIDESTEK TEKNİK HİZMETLER AYHAN ÖZTÜRK TS 12749/04.02.2010, TS 13548/10.04.2013, TS 12711/19.07.2012, TS 12498/09.03.2010, TS 12907/14.06.2012, TS 10079/19.01.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12540/14.07.2011, TS 12134/14.06.2012, TS 12426/19.02.2002, TS 12643/12.04.2012, TS 12845/29.03.2011, TS 12739/29.06.2009, TS 13560/12.06.2013 34-HYB-13370 15.09.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
PROZİTEK ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12540/14.07.2011 34-HYB-4747 18.08.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
BAKIR İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12706/22.05.2008 14.30.34/HYB-10616 14.07.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
AKTA ASANSÖR/ABDULLAH DOĞAN TS 12255/25.04.2006 34-HYB-12966 16.07.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BEŞLER OTOYEDEK PARÇA BAKIM SERVİSCİLİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ TS 12047/26.09.2013 34-HYB-5167 02.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
PELİN PEYZAJ LÜTFETTİN KILIÇ TS 12868/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12706/22.05.2008 34-HYB-4609 20.05.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
KAYIKÇI PETROL TİC. LTD. ŞTİ. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-2436 16.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ALPTEK KİMYA LABORATUVAR CİHAZLARI VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12487/31.01.2012 34-HYB-5341 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BİOTEM BİYOSİD DEZENFEKTAN HİJYEN DEZENFEKSİYON SAĞLIK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. TS 12843/24.04.2007 34-HYB-4909 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KADIKÖY MELAHAT AKKUTLU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1. TS 9518(14.04.2000 34-HYB-5000 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
EMAK KUYUMCU VE RAMAT MAKİNELERİ İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 13391/19.02.2009 34-HYB-5353 07.11.2013 OLUMSUZ ARA KONTROL
GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS 12831/31.01.2008 34-HYB-3833 07.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
GÖRPET PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE OTOMOTİV SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. – SULTANBEYLİ ŞUBESİ TS 11939/16.01.2001 34-HYB-4699 07.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÖZDAĞ BİLİŞİM VE MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CITROEN ŞUBESİ TS 12047/05.02.2003 41-HYB-369 22.01.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
ARGON PROJE HİZMETLERİ HARİTA ASANSÖR İNŞAAT MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS EN 13015+A1/ 29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

41-HYB-292 22.07.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
AYHAN OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR BAKIM SERVİSİ – AYHAN ÖNCEL TS 12047/05.02.2003 34-HYB-2187 22.07.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÖZAK TURNİKE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12498/09.03.2010, TS 12540/14.07.2011, 119 /26.11.2014 41-HYB-240 22.07.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
PANTER GÜVENLİK SİS. BİLGİ ARAŞTIRMA LTD. ŞTİ. TS 12782/13.04.2010 34-HYB-1374 19.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÇAĞLAYAN YEMEK SERVİSİ VE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET TS 8985/12.06.2013 34-HYB-5243 20.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
IHLAMUR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TS 11939/16.01.2001 34-HYB-5235 02.10.2013 İFLAS SEBEBİ İLE
SER DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. TS 13078/30.03.2004 34-HYB-5116 01.04.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
YAKACIK AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12820/20.07.2006, TS 11939/08.03.2012 34-HYB-12540 03.04.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
MASLAK MOTORLU ARAÇLAR TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-2887 06.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
SEREN TURİZM SEYAHAT VE GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001 34-HYB-4969 20.08.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
BATI OTO SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-1649 25.12.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
UNİSPORT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12427/09.11.2010 34-HYB-3455 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÖZEN YEMEK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ TS 8985/19.07.2012 34-HYB-643 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
A TPS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİMİ ÖZCAN AKBABA TS 12643/12.04.2012 34-HYB-13143 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
GÖKKUŞAĞI BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12498/09.03.2010 34/8451 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ARSER İŞ MAKİNALARI SERVİS VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL DUDULLU ŞUBESİ TS 12578/22.03.2011 34-HYB-2292 22.10.2013 ÜRETİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
ÖZEL ÇOK AMAÇLI HAKAN DİŞ PROTEZ LABORATUARI ERKAN HAKAN KİRİZOĞLU TS 12821/27.03.2002 34-HYB-4791 31.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
DAYIOĞLU ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12875/25.04.2002 34-HYB-1195 06.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
PROTEM ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12684/29.06.2009 34-HYB-1705 31.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
HAZAN ISI MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ TS 12859/17.04.2008 34-HYB-259 22.10.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
DELTA ELEKTRONİK SAN. LTD. ŞTİ. TS 12498/02.03.2006 34-HYB-2097 13.11.2013 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
VAHDET TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-2655 06.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
DAYIOĞLU ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. TS 12875/25.04.2002 34-HYB-1195 06.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
NEOFARMA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12426/19.02.2002 34-HYB-1709 29.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÜNSALLAR LASTİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-5105 07.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
BİLGİTAŞ TEKNİK SERVİS VE TİC. A.Ş. TS 12125/22.03.2011, TS 12749/04.02.2010, TS 12498/09.03.2010, TS 12909/21.02.2012 34-HYB-82 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
GÖKSU YEMEK VE GIDA SAN. VE TİC AŞ. TS 8985/23.11.200 34-HYB-1657 20.02.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÜÇLER TABLDOT YEMEK SERVİSİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 8985/12.06.2013 34-HYB-341 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÖZALP MARKA TANITIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. TS 13340/31.01.2008 34-HYB-4874 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
BİSGEN OTOMOTİV SERVİS TİCARET KOLL.ŞTİ. A.BİCAN EKİN VE ORTAĞI KOLLEKTİF TS 12047/05.02.2003 34-HYB-4729 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
111 TEKNO SERVİS / HAKANELVAN TS 12850/14.06.2012, TS 12713/27.02.2007 34-HYB-12556 07.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
MUTO PETROL TEKSTİL KİMYA İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-1824 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
SİMGE ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 203/28.02.2006,TS 12713/27.02.2007 34-HYB-4093 11.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. AŞ. TS 13089/08.04.2004, TS 12420/12.04.2004 34-HYB-651 11.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ARSPET 7 PETROL ÜRÜNLERİSAN.VE TİC. A.Ş. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-4914 25.09.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
AZURA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL GIDA TURZ. İNŞ. İTH. İHR. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. TS 10079/19.01.2010, TS 10956/07.12.2006 06-HYB-2643 15.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
CANDAN MÜHENDİSLİK OTO GAZ MONTAJ SERVİSİ – YILMAZ CANDAN TS 12664-1/30.04.2008 34-HYB-2981 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
AMPHİ TUR TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-1949 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
VAHDET TRİKO PETROL OTOMOTİV GIDA ELEKTRONİK EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 11939/08.03.2012 34-HYB-1921 22.10.2013 YETKİLİ SERVİS FESİH
ARK ASANSÖR MAKİNA VE MOTOR SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. KRT 26 34-HYB-3533 01.04.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
AYTEK AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 11939/08.03.2012 34-HYB-12880 05.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
YUSUF GÜNAYDIN TS 12664-1/30.04.2008 41-HYB-253 20.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
KARUNA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. TS 13082/31.01.2008 34-HYB-4835 05.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
DAS MEDİKAL KURT RAUF BAŞAKINCI TS 12426/19.02.2002 34-HYB-5322 20.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
GÜNDEN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. TS 12713/27.02.2007 34-HYB-5096 23.10.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
YÜCESOY ELEKTRONİK -MEHMET EMİN YÜCESOY TS 12498/09.03.2010, TS 10956/07.12.2006 34-HYB-2310 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
DENGE İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ. TS 11921/29.03.2011 34-HYB-1130 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
PAŞA PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS 11939/08.03.2012 34-HYB-12775 26.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DEMSAŞ DEKORASYON MOBİLYA SAN VE TİC LTD. ŞTİ. TS 12487/31.01.2012 34-HYB-852 04.06.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
VİZYON PEYZAJ SERACILIK NAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12867/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12998/31.01.2012 06-HYB-1870 26.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
DETA BU ASANSÖR – DENİZ ALTUNEL KRT 280 34-HYB-12804 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
LADİN İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12868/24.04.2002, TS 12867/24.04.2002, TS 12866/24.04.2002, TS 12706/22.05.2008 34-HYB-3062 26.06.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
BT GROUP TEMİZLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TS 12524/10.02.1999 34-HYB-5153 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
VERA ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12255/25.04.2006 34-HYB-3167 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ATLAS POMPA-ERKAN ROZET TS 12873/19.04.2002 34-HYB-3223 10.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
TAŞTANLAR TURİZM OTOMOTİV İNŞ. VE GIDA MADDELERİ TİC. LTD. ŞTİ. TS 12257/06.11.2001 34-HYB-5097 03.03.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KADIKÖY MELAHAT AKKUTLU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ TS 9518/14.04.2000 34-HYB-5000 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ÇABA SERVİS HAMZA SARIKAYA TS 12355/10.03.2003 34-HYB-361 27.11.2013 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
SÜPERPET İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ TS 11939/16.01.2001 34-HYB-5402 16.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÇAMLIBEL KAYNAK SUYU ÜRETİM TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. TS 10386/24.04.2007 06-HYB-1905 10.02.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
METRO YER HİZ. VE SERVİS TAŞIMACILIĞI TİC. LTD.ŞTİ. TS 12652/31.01.2012 34-HYB-1395 31.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ATS ARITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12843/24.04.2007 34-HYB-3209 07.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
TRİO SPOR ARAÇLARI TİCARET A.Ş. TS 11921/30.11.2006 34-HYB-2944 29.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
MODERN OTO SERVİS SAN. VE TİC. AŞ. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-1013 07.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
GÜMÜŞHANELİLER OTO TAMİRİ-MUAMMER UĞUR TS 12664-1/30.04.2008 34-HYB-5106 22.10.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
BEST CAM İŞLEME MAKİNALARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KRT 133/04.06.2003 34-HYB-2183 29.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ/DOLAPDERE ŞUBESİ LTD. ŞTİ. TS 11939/08.03.2012 34-HYB-13184 04.11.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
YÖN TEMİZLİK PEYZAJ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. TS 13111/24.06.2010 34-HYB-1775 26.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
HERPA ULUSLARARASI TİC. LTD. ŞTİ. TS 12739/24.12.2007 34/2857 25.10.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
KLÜH EMİN CATERİNG YEMEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS 8985/19.07.2012 34-HYB-3272 22.10.2013 KRİTER İPTAL
GÜLEÇ TİCARET – YUSUF GÜLEÇ TS 13273/17.04.2007 34-HYB-386 14.11.2013 FİRMA İSTEĞİ İLE
ŞAFAK İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS 11939/16.01.2001 34-HYB-1687 31.01.2014 OLUMSUZ ARA KONTROL
ÖZ FRİGO TEKNİK SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12850/14.06.2012 34-HYB-659 31.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
TAM PETROL PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM LTD. ŞTİ. TS 11939/08.03.2012 34-HYB-470 21.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
MESİ MEDİKAL SİSTEMLER TİC.VE SAN. A.Ş. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-2373 24.12.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
KAYA KLİMA-KÜRŞAT KAYA TS 12850/15.04.2002 34-HYB-2090 14.04.2014 YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN
PLS PARTNER LOJİSTİK SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TS 12820/20.07.2006, TS 11939/08.03.2012 34-HYB-4542 23.12.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
BARON PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV NAKLİYE MAKİNA GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TS 12820/20.07.2006, TS 11939/08.03.2012 41-HYB-6512 25.12.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
MÜMTAZ KARAKAŞ PETROL İÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. TS 12820/20.07.2006, TS 11939/09.10.2013 34-HYB-14262 10.11.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ASBİS TR BİLGİSAYAR TS 12498/09.03.2010, TS 10956/21.02.2012, TS 12540/14.07.2011, TS 12134/14.06.2012 34-HYB-13534 10.11.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
XEROX BÜRO ARAÇLARI TİCARET VE SERVİS A.Ş. TS 12125/22.03.2011, TS 12749/04.02.2010, TS 12498/09.03.2010 34-HYB-317 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. TS 12047/05.02.2003 34-HYB-370 21.01.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
ENTEGRES BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS 12498/09.03.2010, TS 13242/09.01.2007 34-HYB-2471 19.02.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
INOVA GRUP SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. TS 12426/19.02.2002 34-HYB-5449 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE
SİSTEM BÜRO MAKİNALARI İTHALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TS 12498/09.03.2010 34-HYB-4803 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ İLE

226/1-1

Türk Standardları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO FİRMA ADI ADRESİ BELGE NO VE FESİH TARİHİ STANDARD NUMARASI FESİH SEBEBİ
1 ASLANLAR AKARYAKIT PATLAYICI MAD. AV MALZ. MAD. İNŞ. NAKL. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA YOLU 16.KM HALİMİN HANI MEVKİİ SİVAS 58-HYB-224 02.12.2014 TS 11939-12820 Firma İsteği
2 NAMUK KILINÇ – TUĞRUL DALAKLIOĞLU KILINÇOĞLU/PETROL/ZARAİMRANLI YOLU 15. KM. ZARA SİVAS 58-HYB-206 26.12.2014 TS 11939-12820 Talimata Aykırılık
3 KILINÇLAR PETROL ÜRÜN. İNŞ. TAAH. İNŞ. MLZ. MÜH. NAK. OTOM. GIDA TEM. VE İHT. MAD. HAY.TEKS.TAR. ORM. ÜR. OD. KÖM. MAK. HUR. HAD. İML. VE PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ AHMET BAŞYURT MAH. ÇEVREYOLU SINIRDEĞİRMENİ MEVKİİ ZARA/SİVAS 58-HYB-197 26.12.2014 TS 11939-12820 Talimata Aykırılık
4 KILINÇLAR PETROL ÜRÜN. İNŞ. TAAH. İNŞ. MLZ. MÜH. NAK. OTOM. GIDA TEM. VE İHT. MAD. HAY. TEKS. TAR. ORM. ÜR. OD. KÖM. MAK. HUR. HAD. İML. VE PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞEHİTLER MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:238 ZARA/SİVAS 58-HYB-179

26.12.2014

TS 1193912820 Talimata Aykırılık
5 ADEM KARAGÖZ – ER ASANSÖR ÇİÇEKLİ MAH. ÇİÇEKLİ CAD. NO:1/B/4/SİVAS 58-HYB-247 26.11.2014 TS 12255-13015 Talimata Aykırılık
6 ERDOĞAN AKKAŞ – AKSAN EMLAK PAŞABEY MAH. SUBAŞI HANI NO:27/33 KAT 1 SİVAS SİVAS 58-HYB-250 02.06.2014 TS 11816 Talimata Aykırılık
7 ERTUĞRUL KIZILÖZ – ÖZGÜVEN ELEKTRONİK PAŞABEY MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:19/D SİVAS 58-HYB-153 19.11.2014 TS 10956-12134 Talimata Aykırılık
8 GALİP YILDIZ PAŞABEY MAH. ARAPŞEYH CAD. YUVAM APT. ALTI NO:13/C SİVAS 58-HYB-205 15.10.2014 TS 11816 Firma İsteği
9 HMET USTA – BESLER KEBAP (1439827) GÜLTEPE MAH. TOPTANCILAR SİTESİ 11. SOK. 15. BLOK NO:51-53-55 SİVAS 58-HYB-209 15.10.2014 TS 7036 Talimata Aykırılık
10 GİZEM OTOMOTİV PETR. ÜRÜN. TAŞ. TRM. HAYV. GIDA VE İHT. MAD. İNŞ. VE İNŞ. MALZ. TAAH. MÜH. ELK. ELKTR. MANİFAT. KONF. TEKS. KATI YAKIT MAM. TRZM. DAY. TÜK. MAD. ALTIN TİC. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SANAYİ SİTESİ 3.ADA E BLOK NO:2 KANGAL/SİVAS 58-HYB-165

26.11.2014

TS 12578 Talimata Aykırılık

175/1-1

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtamaYönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE ALANI ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO ADEDİ
İslami İlimler İslam Mezhepleri Tarihi Profesör 1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: islami_info@sehir.edu.tr

259/1-1

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Birimi Bölümü Unvanı Adet
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör 1
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yrd. Doçent 3
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Yrd. Doçent 4

264/1-1

Merkez Bankasından:

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir