Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Özelgeleri

Veraset ve İntikal Vergisi matrahının tespitinde,ticari varlığın (para, banka hesabı, alacak, demirbaş ve gayrimenkul v.s.) tümünün değerlemede dikkate alınacağından ayrıca kıst dönem karının ilave edilmesi gerekmemekte olup, ayrıca varislerden birinin mükerrer vergilendirme konusunda almış olduğu karara göre diğer varisler hakkında da düzeltme yapılması gerekmektedir.

Tarih 17/03/1997 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6000-2004/11061 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 17.03.1997 SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6000-2004/11061 KONU : Veraset ve İntikal Vergisi matrahının tespitinde ticari varlığa kıst dönem karının ilave edilmemesinin gerektiği, ayrıca varislerden birinin mükerrer vergi- lendirme konusunda…Continue Reading →

Veraset ve intikal vergisinde yükümlülük;beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde,verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte başlamakta ve bu tarihlerden itibaren tarh zaman aşımı süresi hesabedilmektedir.

Tarih 11/03/1997 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6026-78/09827 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 11.03.1997 SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6026-78/09827 KONU : Veraset ve İntikal Vergisinde zamanaşımı. KASTAMONU VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) İLGİ: 13.11.1996 gün ve B.07.4.DEF.0.37.10/2654 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız eki…Continue Reading →

Veraset ve İntikal Vergisinde mükellefin beyanda matrah hatası yapması halinde takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden verginin tarh edilmesi ve fazla tarh olunan verginin terkini, tahsil edilmiş ise ilgiliye iadesi gerekir.

Tarih 17/02/1997 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6015-4288/05375 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 17.021997 SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6015-4288/05375 KONU : Veraset ve İntikal Vergisi beyanında farklılık bulunması halinde yapılacak işlem hk. İZMİR VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Vasıtalı Ver.Gel.Md.) İLGİ: a) 02.09.1996 gün ve…Continue Reading →

Adına kayıtlı vasıtada ücretsiz çalıştırdığı oğluna hayatını idame ettirmek amacıyla babası tarafından yapılması muhtemel ödemelerin veraset ve intikal vergisi yönünden ivazsız intikal olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Tarih 24/12/1996 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6000-2100/61598 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH :24.12.1996 SAYI :B.07.0.GEL.0.60/6000-2100/61598 KONU :Mükellefin, adına kayıtlı vasıtada ücretsiz çalıştırdığı oğluna, hayatını idame ettirmek amacıyla babası tarafın- dan yapılması muhtemel ödemelerin gelir vergisi ve V.İ.V. uygulaması açısından değerlendirilmesi…Continue Reading →

Banka nezdinde bulunan hazine bonosuna karşılık varislerce teminat gösterilmesi nedeniyle tevkifat yapılmadan serbest bırakılması mümkün değildir.

Tarih 18/12/1996 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6004-159/60445 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH :18.12.1996 SAYI :B.07.0.GEL.0.60/6004-159/60445 KONU : Banka nezdinde bulunan hazine bonusuna karşılık varislerce temi- nat gösterilmesi halinde, tevkifat yapılmadan serbest bırakma işlemi- nin mümkün olup olmadığı hk. İSTANBUL VALİLİĞİNE…Continue Reading →

V.İ.V. Kanununun 17. Maddesine göre, mükelleflere tasdikname verilebilmesi için aranacak şartlar hk.

Tarih 16/12/1996 Sayı B.07.0.GEL.0.60.6000-2095/59786 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH :16.12.1996 SAYI :B.07.0.GEL.0.60.6000-2095/59786 KONU :V.İ.V. Kanununun 17. Maddesine göre, mükelleflere tasdikname verilebilmesi için aranacak şartlar hk. İSTANBUL VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Vasıtalı Ver.Gel.Müd.) İLGİ: 5.12.1996 gün ve B.07.4.DEF.O.34.12/21-11821/9910 sayılı yazınız….Continue Reading →

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek sürede veya birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin herhangi bir tebligat yapımadan önce verilmesi halinde II.Derecede, ikinci ek süre içinde verilmesi halinde de I. Derecede usulsüzlük cezası kesilecektir.

Tarih 04/01/1996 Sayı B.07.0.GEL.0.60/6026-30/00783 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH: 04/01/1996 SAYI: B.07.0.GEL.0.60/6026-30/00783 KONU: Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Ek Süreleri Hk. AYDIN VALİLİĞİNE (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü) İLGİ: 14.09.1995 gün ve B.07.4.DEF.0.09.10/303-6123-10825 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız eki…Continue Reading →

emlak vergisine esas olan değerinin tamamı üzerinden veraset ve intikal vergisi tarh ve tahakkuk ettirilmesi

B.07.1.GİB.0.60/6000-2465 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI    :B.07.1.GİB.0.60/6000-2465                                                                         ANKARA KONU  :   ………. ………..-…….. ……….. ……………………. ………………….                                                                                     …………/İSTANBUL   24/11/2006 tarihinde vefat eden …….. ……..’ın mirasçısı ……….. ……… ……….’e  vekaleten tarafınızdan İstanbul 3. Vergi Mahkemesine açtığınız idari dava ile ilgili…Continue Reading →