Tüzük

DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL NİZAMNAMESİ  

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :     31/1/1932,     No : 12226 Dayandığı Kanunun Tarihi              :       9/6/1930,     No : 1700 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :     22/2/1932,     No : 2032 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  3, Cildi : 13,     S.     88   Birinci fasıl…Continue Reading →

107 SAYILI KANUNA GÖRE iHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.5.1962,  No : 6/624 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 9.6.1958,  No :7126 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 5.7.1962,  No : 11146 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi : 1,  S. 963   BİRİNCİ…Continue Reading →

1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18.2.1997   No : 97/9187 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14.6.1973   No : 1739 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 1.5.1997     No : 22976 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5   Cilt : 36   S:     BİRİNCİ BÖLÜM Genel…Continue Reading →

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.2.1988,    No : 88/12580 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 29.3.1984, No : 2992 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 10.3.1988, No : 19750 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 27,   S. 1231   BİRİNCİ…Continue Reading →

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

            Dayandığı Kanunun Tarihi             : 7/11/1982, No : 2709                                                                     30/3/2011            6216           Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 12/7/2012, No : 28351           Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5              Cildi : 52   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç…Continue Reading →

ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :   19/1/1940,       No: 2/12700 Dayandığı Kanunun Tarihi              :   10/6/1930,       No: 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :   1/1/1940,         No: 4422 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :   3, Cildi: 21,     S. 299   FASIL: 1 Umumi hükümler   Madde…Continue Reading →

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

  BİRİNCİ KISIM Askerî Yargıtayın Kuruluşu, Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri   BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Genel İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 – (Değişik:RG-5/10/2012-28432) 27/6/1972 tarih ve 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan bu İçtüzüğün…Continue Reading →

ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 1/9/1986,      No: 86/10982 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 11/8/1983,    No: 2876 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 16/11/1986, No: 19283 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 26, S. 1101   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler…Continue Reading →

AYAKKABI MURAKABE NİZAMNAMESİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 11.3.1958,  No : 4/10086 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 10.6.1930,  No : 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 15.5.1958,  No : 9907 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi: 39,   S. 938   Nizamnamenin şümulü: Madde…Continue Reading →