Tüzük

DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL NİZAMNAMESİ  

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :     31/1/1932,     No : 12226 Dayandığı Kanunun Tarihi              :       9/6/1930,     No : 1700 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :     22/2/1932,     No : 2032 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  3, Cildi : 13,     S.     88   Birinci fasıl Tercümeihal   Madde 1 – Dahiliye Vekaleti hizmetinden birine ilk... Devamı

107 SAYILI KANUNA GÖRE iHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.5.1962,  No : 6/624 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 9.6.1958,  No :7126 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 5.7.1962,  No : 11146 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi : 1,  S. 963   BİRİNCİ BÖLÜM Tüzüğün kapsamı   Madde 1 – 21 Ekim 1960 tarihli ve 107 sayılı kanuna göre ihdas edilen sivil savunma kadrolarına tayin... Devamı

1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18.2.1997   No : 97/9187 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14.6.1973   No : 1739 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 1.5.1997     No : 22976 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5   Cilt : 36   S:     BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Tüzük, 1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde,... Devamı

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.2.1988,    No : 88/12580 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 29.3.1984, No : 2992 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 10.3.1988, No : 19750 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 27,   S. 1231   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Deyimler, Kuruluş Kapsam Madde 1 – Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri, Teftiş Kurulu Başkanı... Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

            Dayandığı Kanunun Tarihi             : 7/11/1982, No : 2709                                                                     30/3/2011            6216           Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 12/7/2012, No : 28351           Yayımlandığı Düsturun Tertibi       :... Devamı

ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :   19/1/1940,       No: 2/12700 Dayandığı Kanunun Tarihi              :   10/6/1930,       No: 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :   1/1/1940,         No: 4422 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :   3, Cildi: 21,     S. 299   FASIL: 1 Umumi hükümler   Madde 1 – Türkiye’den ihraç olunacak arpalar, Ticarette... Devamı

ASKERÎ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ

  BİRİNCİ KISIM Askerî Yargıtayın Kuruluşu, Genel İlkeler ve Çalışma Usulleri   BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Genel İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 – (Değişik:RG-5/10/2012-28432) 27/6/1972 tarih ve 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan bu İçtüzüğün amacı; Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeleri, Başsavcı... Devamı

ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 1/9/1986,      No: 86/10982 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 11/8/1983,    No: 2876 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 16/11/1986, No: 19283 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 26, S. 1101   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam Madde 1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları organ ve... Devamı

AYAKKABI MURAKABE NİZAMNAMESİ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 11.3.1958,  No : 4/10086 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 10.6.1930,  No : 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 15.5.1958,  No : 9907 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi: 39,   S. 938   Nizamnamenin şümulü: Madde 1 – Türkiye’de kadın, erkek ve çocuklara mahsus her çeşit ayakkabı ve terlik imali ve satışları... Devamı

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME  

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 3.2.1935,      No : 2/1958 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 3.12.1934,    No : 2596 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 18/2/1935,    No : 2933 Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,  Cildi : 16,     S. 413   Madde 1 – Her hangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar mensup oldukları din ve mezheplerin usul ve teamüllerine göre mabet... Devamı