Tebliğ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

15 Eylül 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30536 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında... Devamı

GÜNCEL KDV ORANLARI

GÜNCEL KDV ORANLARI 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız.   (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 – (1) Mal... Devamı

05/03/2015 1 SAYILI LİSTE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞi

Resmi Gazete Sayısı 29286 Resmi Gazete Tarihi 05/03/2015 Kapsam   6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak... Devamı

8 SERİ NO’LU TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Sayısı 29286 Resmi Gazete Tarihi 05/03/2015 Kapsam   1- Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetki uyarınca Bakanlığımızca uygulamaya konulan (1) Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Genel Tebliğinde1 değişiklikler yapan (2)2, (3)3, (4)4, (6)5 ve (7)6 Seri No.lu ÜİS Genel... Devamı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28178 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat Banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olayı düzenleyen... Devamı

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28513 (2. Mükerrer) GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” (TFRS 13) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler... Devamı

287 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (2015 Yılı İndirim ve İstisna Tutarları)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29221 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 287) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye... Devamı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 288)

Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29253 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 288)   Giriş Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyon gibi araçlara sahip olan çiftçilerin mükellefiyet durumlarına ilişkin açıklamalar bu tebliğin... Devamı

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 31

Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26122 GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ   SIRA NO: 31 (1) (2) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; gelir vergilerine ilişkin 12 nolu Türkiye Muhasebe Standardının yürürlüğe konulmasıdır. (2) Adı geçen Türkiye Muhasebe Standardı bu Tebliğ ekinde yer almıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Gelir vergilerine ilişkin Türkiye... Devamı

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (7) (8) (9) (10) (11) SIRA NO: 66

Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26966 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (7) (8) (9) (10) (11)  SIRA NO: 66 Amaç MADDE 1 — (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu Ekinde yer alan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” (TMS 1) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 — (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek-1’de yer alan TMS 1... Devamı