Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTIRILMESI NEDENIYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDILEN DAVACININ, MAAŞ NAKIL ILMÜHABERININ DÜZELTILMESI VE ALACAĞININ FAIZI ILE BIRLIKTE TAZMINI ISTEMIYLE AÇTIĞI DAVA

Hukuk Bölümü         2013/194 E.  ,  2013/297 K. TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.’DE ÇALIŞIRKEN KURUMUN ÖZELLEŞTIRILMESI NEDENIYLE BAŞKA KURUMA NAKLEDILEN DAVACININ, MAAŞ NAKIL ILMÜHABERININ DÜZELTILMESI VE ALACAĞININ FAIZI ILE BIRLIKTE TAZMINI ISTEMIYLE AÇTIĞI DAVA “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz…Continue Reading →

2247 SAYILI YASA’NIN 12. MADDESINDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKILDE, GÖREV ITIRAZININ REDDINE ILIŞKIN KARARDAN SONRA 15 GÜNLÜK SÜRE IÇINDE, UYUŞMAZLIK ÇIKARILMASINI ISTEMEYE YETKILI MAKAMA SUNULMAK ÜZERE IKI NÜSHA DILEKÇENIN ITIRAZI REDDEDEN YARGI MERCIINE VERILMEMESI NEDENIYLE YAPILAN BAŞVURUNUN, AYNI YASA’NIN 27. MADDESI UYARINCA REDDİ GEREKTIĞI

Hukuk Bölümü         2013/282 E.  ,  2013/385 K. 2247 SAYILI YASA’NIN 12. MADDESINDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKILDE, GÖREV ITIRAZININ REDDINE ILIŞKIN KARARDAN SONRA 15 GÜNLÜK SÜRE IÇINDE, UYUŞMAZLIK ÇIKARILMASINI ISTEMEYE YETKILI MAKAMA SUNULMAK ÜZERE IKI NÜSHA DILEKÇENIN ITIRAZI REDDEDEN YARGI MERCIINE VERILMEMESI NEDENIYLE…Continue Reading →

İDARENIN DAVA KONUSU TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMININE YÖNELIK BULUNAN DAVANIN, HAKSIZ FIILLERE ILIŞKIN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERINE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESI GEREKTIĞI

Hukuk Bölümü         2013/351 E.  ,  2013/438 K. İDARENIN DAVA KONUSU TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMININE YÖNELIK BULUNAN DAVANIN, HAKSIZ FIILLERE ILIŞKIN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERINE GÖRE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESI GEREKTIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır….Continue Reading →

ÖZELLEŞTIRME KAPSAMINDA BULUNMAYAN TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ILE KAPSAM DIŞI STATÜDE ÇALIŞMAKTA IKEN YAŞ HADDI NEDENIYLE IŞ SÖZLEŞMESI FESHEDILEREK GÖREVINE SON VERILEN PERSONELIN TESIS EDILEN IŞLEMIN IPTALIYLE GÖREVINE IADESI VE ÖZLÜK HAKLARININ TANINARAK PARASAL HAKLARININ YASAL FAIZIYLE BIRLIKTE ÖDENMESI ISTEMIYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESININ GEREKTIĞI

Hukuk Bölümü         2013/354 E.  ,  2013/441 K. ÖZELLEŞTIRME KAPSAMINDA BULUNMAYAN TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ILE KAPSAM DIŞI STATÜDE ÇALIŞMAKTA IKEN YAŞ HADDI NEDENIYLE IŞ SÖZLEŞMESI FESHEDILEREK GÖREVINE SON VERILEN PERSONELIN TESIS EDILEN IŞLEMIN IPTALIYLE GÖREVINE IADESI VE ÖZLÜK HAKLARININ TANINARAK PARASAL…Continue Reading →

4.04.1980 günü, cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan sanıkların cezaevi koğuşunun duvarlarına siyasi amaçla yazı yazdıkları ve mağdur polis memuruna hakaret ettikleri ileri sürülerek TCK.` `nun 537/2-3., ve sanık Levent Anar` `ın 266/1., madde ile cezalandırılmaları istemiyle Havza C. Savcılığınca haklarında kamu davası açılmıştır.

Ceza Bölümü 1983/145 E., 1983/420 K. Ceza Bölümü 1983/145 E., 1983/420 K. BAĞLANTI VE SÜRE KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR CEZAEVİ KOĞUŞUNUN DUVARLARINA SİYASİ AMAÇLA YAZI YAZMA SIKIYÖNETİM İLANI SÜRE VE BAĞLANTI KOŞULUNU İÇERMEYEN SUÇLAR 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) […Continue Reading →

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede 34 YA 3639 plaka sayılı aracın yasa dışı taşımacılık yaptığının tespit edildiğinden bahisle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/3. madde ve fıkrası uyarınca, davacı adına 30.10.2012 tarih ve GP-509786 seri-sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek 1.950,00 TL idari para cezası verilmiş ve ayrıca bu tutanağa istinaden düzenlenen 30.10.2012 tarih ve 220069 sayılı Araç Trafikten Men Tutanağı ile araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek muhafaza altına alınmıştır.

Hukuk Bölümü         2013/367 E.  ,  2013/446 K. 2247 SAYILI YASA’NIN 14 VE 19. MADDELERINDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURUNUN, AYNI YASANIN 27. MADDESI UYARINCA REDDİ GEREKTIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk…Continue Reading →

Davacı vekili özetle; davacının Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi 6305 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hisseli maliki olduğunu, taşınmazın imar planında kütüphane yeri olarak ayrıldığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000 TL nin faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Hukuk Bölümü         2013/388 E.  ,  2013/462 K. İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMINAT DAVASININ, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESI GEREKTIĞI “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Davacı     : D.T.    Vekili      : Av….Continue Reading →

Davacı vekili özetle; davacının İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15 pafta, 3035 parselde kayıtlı taşınmazın maliki olduğunu, taşınmazın imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrıldığını belirterek, taşınmazın tapu kaydının davalı idare adına tescili ile, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000 TL nin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Hukuk Bölümü         2013/397 E.  ,  2013/467 K. İMAR PLANINDAN KAYNAKLANAN TAZMINAT DAVASININ, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESI GEREKTIĞI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (2247) Madde 27 “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması…Continue Reading →

İşyerinde çalışan işçilerin prim kesintileri ile ilgili tutulan defter kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle davacı adına 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140. maddesi uyarınca idari para cezası verilmiş, yapılan itiraz komisyon kararı ile reddedilmiştir.

Hukuk Bölümü         2007/359 E.  ,  3007/396 K. 506 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR KANUNU HK SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) (506) Madde 140 “İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir. Davacı            : A.Ö. Vekili              :…Continue Reading →