İdari Kararlar

DAVACI OLABİLME EHLİYETİ, YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ

İdari Dava D. Kur. 2007/2206 E., 2008/1184 K. İdari Dava D. Kur. 2007/2206 E., 2008/1184 K. DAVACI OLABİLME EHLİYETİ YÖNETMELİK İPTALİ İSTEMİ 2709 S. 1982 ANAYASASI 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 S. İDARİ YARGILAMA... Devamı

Dava; İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından baro levhasına yazılmasına karar verilen davacının, avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlarının çevresince bilindiğinden bahisle baro levhasına yazılmasının uygun bulunmadığına ilişkin 12.7.2005 günlü, 387-3 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin 8.9.2005 günlü, 17649 sayılı Adalet Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2009/2989 E., 2011/68 K. İdari Dava D. Kur. 2009/2989 E., 2011/68 K. “İçtihat Metni” Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı): … … Vekili: Av. … … Karşı Taraf (Davalılar): 1- Adalet Bakanlığı 2- Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Vekili: Av. … … İstemin Özeti: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 29.12.2008 günlü, E:2008/1631,... Devamı

MEMURLUĞA ENGEL MAHKUMİYETLER, ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ, CEZALARIN TECİLİ KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA

Büyük Gen.Kur. 1990/2 E., 1990/2 K. Büyük Gen.Kur. 1990/2 E., 1990/2 K. ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ CEZALARIN TECİLİ KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA MEMURLUĞA ENGEL MAHKUMİYETLER 647 S. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) 647 S. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) 765 S.... Devamı

VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ GEÇİCİ KABUL REJİMİ GÖREVLİ YARGI YERİ İTHAL EDİLEN EŞYANIN SÜRESİ İÇİNDE YURT DIŞI EDİLMEMESİ

Büyük Gen.Kur. 2003/1 E., 2003/1 K. Büyük Gen.Kur. 2003/1 E., 2003/1 K. VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ GEÇİCİ KABUL REJİMİ GÖREVLİ YARGI YERİ İTHAL EDİLEN EŞYANIN SÜRESİ İÇİNDE YURT DIŞI EDİLMEMESİ TOPLU KONUT FONU 2709 S. 1982 ANAYASASI 4684 S. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞ… 4684 S. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞ… 1615 S. GÜMRÜK KANUNU (MÜLGA) 2576 S.... Devamı

Uyuşmazlık, özel bir dershanesinin müdürü olan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin bildirilmesine ilişkin Samsun Valiliği işleminden doğmuştur.

1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K. 1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K. “İçtihat Metni” Samsun İlinde faaliyet gösteren Özel Gergef Dershanesinin müdürü oian davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim... Devamı

Dava, Denizli SSK Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, SSK Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin B Fıkrasının (c) bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına, bu cezaya karşı yaptığı itirazın reddine ve bu cezaya bağlı olarak 3 ay süreyle ek ücret ödemesinin kesilmesine ilişkin işlemler ile kesinti işleminin dayanağı olan 13.1.1998 günlü, 26050 sayılı Genel Yazının 7. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2003/172 E., 2006/2053 K. İdari Dava D. Kur. 2003/172 E., 2006/2053 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar): 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2-Sağlık Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı yerine) Karşı Taraf (Davacı) :… Vekili : Av…. İstemin Özeti : Danıştay Onikinci ve Onbirinci Daireleri Müşterek Kurulunun 24.9.2002 günlü, E: 1999/877,... Devamı

(OLUMSUZ SİCİL SİCİLE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER ÜNİVERSİTE MENSUPLARI ) Dava, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olan davacının olumsuz olarak düzenlenen 2000 yılı sicilinin ve buna yönelik itirazının reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2004/2765 E., 2007/2420 K. İdari Dava D. Kur. 2004/2765 E., 2007/2420 K. OLUMSUZ SİCİL SİCİLE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER ÜNİVERSİTE MENSUPLARI 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU “İçtihat Metni” Erzurum İdare Mahkemesince verilen 30.3.2004 günlü, E:2004/339, K:2004/258 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir. YÖK’ün... Devamı

DİSİPLİN CEZALARI EK ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILAMAMASI

İdari Dava D. Kur. 2006/886 E., 2008/1370 K. İdari Dava D. Kur. 2006/886 E., 2008/1370 K. DİSİPLİN CEZALARI EK ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILAMAMASI 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU “İçtihat Metni” Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, davacının aldığı aylıktan kesme cezası nedeniyle, 6 ay süreyle ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlem ile bu... Devamı

Dava, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Başkontrolör olarak görev yapan davacı tarafından 11.3.1983 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1.9.1986 ve 30.12.1994 günlü Bakanlık iç onayları ile yapılan yönetmelik değişikliklerinin, anılan bu yönetmelik değişikliği uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ve kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 31.5.2001 günlü işlem ve bu cezalara yaptığı itirazın reddine dair 20.6.2001 günlü işlemin iptali ile bu işlemler nedeniyle uğramış olduğu manevi zararın giderilmesi için 5.000.000.000.-.TL manevi tazminata dava tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte hükmedilmesi, ayrıca yasal faiziyle birlikte hükmedilen manevi tazminat tutarı ile yargılama giderlerinin … ve …’dan hazine adına rücuen tahsiline karar verilmesi istemiyle açmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2008/853 E., 2009/2845 K. İdari Dava D. Kur. 2008/853 E., 2009/2845 K. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ 2709 S. 1982 ANAYASASI 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :… Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Maliye Bakanlığı İstemin Özeti : Danıştay Onikinci... Devamı

Dava; davacının, Gaziantep Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden Hatay Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2006/3202 E., 2010/306 K. İdari Dava D. Kur. 2006/3202 E., 2010/306 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … … Karşı Taraf (Davalı) : Adalet Bakanlığı İstemin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2006 günlü, E:2006/2248, K:2006/1121 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği... Devamı