İdari Kararlar

Dava; İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından baro levhasına yazılmasına karar verilen davacının, avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlarının çevresince bilindiğinden bahisle baro levhasına yazılmasının uygun bulunmadığına ilişkin 12.7.2005 günlü, 387-3 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin 8.9.2005 günlü, 17649 sayılı Adalet Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2009/2989 E., 2011/68 K. İdari Dava D. Kur. 2009/2989 E., 2011/68 K. “İçtihat Metni” Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı): … … Vekili: Av. … … Karşı Taraf (Davalılar): 1- Adalet Bakanlığı 2- Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı…Continue Reading →

Uyuşmazlık, özel bir dershanesinin müdürü olan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin bildirilmesine ilişkin Samsun Valiliği işleminden doğmuştur.

1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K. 1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K. “İçtihat Metni” Samsun İlinde faaliyet gösteren Özel Gergef Dershanesinin müdürü oian davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel…Continue Reading →

Dava, Denizli SSK Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, SSK Personel Yönetmeliğinin 124. maddesinin B Fıkrasının (c) bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına, bu cezaya karşı yaptığı itirazın reddine ve bu cezaya bağlı olarak 3 ay süreyle ek ücret ödemesinin kesilmesine ilişkin işlemler ile kesinti işleminin dayanağı olan 13.1.1998 günlü, 26050 sayılı Genel Yazının 7. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2003/172 E., 2006/2053 K. İdari Dava D. Kur. 2003/172 E., 2006/2053 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar): 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2-Sağlık Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı yerine) Karşı Taraf (Davacı) :… Vekili :…Continue Reading →

(OLUMSUZ SİCİL SİCİLE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER ÜNİVERSİTE MENSUPLARI ) Dava, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olan davacının olumsuz olarak düzenlenen 2000 yılı sicilinin ve buna yönelik itirazının reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2004/2765 E., 2007/2420 K. İdari Dava D. Kur. 2004/2765 E., 2007/2420 K. OLUMSUZ SİCİL SİCİLE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER ÜNİVERSİTE MENSUPLARI 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] “İçtihat Metni” Erzurum İdare Mahkemesince verilen…Continue Reading →

Dava, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Başkontrolör olarak görev yapan davacı tarafından 11.3.1983 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1.9.1986 ve 30.12.1994 günlü Bakanlık iç onayları ile yapılan yönetmelik değişikliklerinin, anılan bu yönetmelik değişikliği uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ve kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 31.5.2001 günlü işlem ve bu cezalara yaptığı itirazın reddine dair 20.6.2001 günlü işlemin iptali ile bu işlemler nedeniyle uğramış olduğu manevi zararın giderilmesi için 5.000.000.000.-.TL manevi tazminata dava tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte hükmedilmesi, ayrıca yasal faiziyle birlikte hükmedilen manevi tazminat tutarı ile yargılama giderlerinin … ve …’dan hazine adına rücuen tahsiline karar verilmesi istemiyle açmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2008/853 E., 2009/2845 K. İdari Dava D. Kur. 2008/853 E., 2009/2845 K. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ 2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 129 ] 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU [ Madde 135 ] 657 S….Continue Reading →

Dava; davacının, Gaziantep Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden Hatay Vergi Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdari Dava D. Kur. 2006/3202 E., 2010/306 K. İdari Dava D. Kur. 2006/3202 E., 2010/306 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … … Karşı Taraf (Davalı) : Adalet Bakanlığı İstemin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2006 günlü,…Continue Reading →