Danıştay Kararları

Hazır beton imalatı yapan davacının 1999 takvim yılına ilişkin işlemlerinin imalat randımanı yönünden incelenmesiyle hasılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığının saptanması nedeniyle adına re’sen salınan vergi zıyaı cezalı kurumlar vergisi ve fon payı ile kesilen özel usulsüzlük cezası davaya konu yapılmıştır.

Vergi Dava Daireleri 2008/10 E., 2009/415 K. Vergi Dava Daireleri 2008/10 E., 2009/415 K. “İçtihat Metni” Temyiz Eden : Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : … … İnşaat, Otelcilik Turizm Ticaret Anonim Şirketi İstemin Özeti : Hazır beton imalatı yapan davacının 1999 takvim yılına ilişkin işlemlerinin imalat randımanı yönünden incelenmesiyle hasılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı... Devamı

Lise Mezunlarının Mesleki Eğitim (LİMME) Projesi kapsamında örgün muhasebe programına devam ederek Ticaret Lisesinden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının öğrenim durumunun 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinde yer alan liselerden (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri) mezun olmaması nedeniyle iptaline ilişkin

İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K. İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K.   3568 S. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ M… “İçtihat Metni” İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 30.5.2002 günlü, E: 2002/497, K: 2002/552 sayılı ısrar kararını davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile İdare... Devamı

3824 sayılı Kanunun 18. maddesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödemekle yükümlü oldukları fon payının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 29 ve 30. maddeleri uyarınca yapılacak resen ve ikmalen tarhiyatlarda bulunan matrah veya matrah farklarına isabet eden vergiler üzerinden de hesaplanarak alınması gerektiği hakkında.

Büyük Gen.Kur. 1999/3 E., 2001/3 K. Büyük Gen.Kur. 1999/3 E., 2001/3 K.   RESEN VERGİ TARHI VERGİ FON PAYI 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 2709 S. 1982 ANAYASASI 3238... Devamı

Yükümlü kurum tarafından fazla ödenen elektrik tüketim vergisinin ret ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen … Belediye Başkanlığının 5.4.1996 tarih ve Hukuk İşleri 152-05 sayılı işleminin iptali ve ödenen verginin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava hk.

9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K. 9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K.   BELEDİYE GELİRLERİ ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ YEREL YÖNETİMLER 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan : … A.Ş. Vekili: Av. … Karşı Taraf : … Belediye Başkanlığı Vekili: Av. … İstemin Özeti :... Devamı

davacı şirketin mahsuben iade talebinin reddine ilişkin 2.6.2008 tarih ve 21804 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

9. Daire 2009/4451 E., 2010/5111 K. 9. Daire 2009/4451 E., 2010/5111 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan : … … Turizm Yatırımları İnş. Tic. ve San. A. Ş. Vekili : Av. … … Karşı Taraf : Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü İstemin Özeti : Davacı şirketin mahsuben iade talebinin reddine ilişkin 2.6.2008 tarih ve 21804 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı; 3065 sayılı... Devamı

Vergiye tabi işlemlerle vergisiz işlemleri birlikte yapan yükümlü şirket defter ve belgelerinin, Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen maddelerle ilgili olup indirimle giderilemeyen verginin sadece temel gıda maddelerine isabet eden kısmının iade edileceği esasından hareketle incelenmesi sonucu satışı normal oranda vergiye tabi ambalaj malzemesi alışı ile şirket tarafından yaptırılmakta olan bina inşaatı ve makina montajı nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyip 1987/Mart döneminde haksız iade olarak alındığı saptanan katma değer vergisi üzerinden yapılan kaçakçılık cezalı tarhiyat hk

7. Daire 1990/3826 E., 1993/1861 K. 7. Daire 1990/3826 E., 1993/1861 K. “İçtihat Metni” Temyiz isteminde Bulunan : Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf: … Un Sanayi A.Ş. İstemin Özeti: Vergiye tabi işlemlerle vergisiz işlemleri birlikte yapan yükümlü şirket defter ve belgelerinin, Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen maddelerle ilgili olup indirimle giderilemeyen verginin sadece temel gıda... Devamı

Davacının indiremediği katma değer vergilerinin iadesi isteminin reddine dair işlemin iptali ve yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava hk.

3. Daire         2008/5314 E.  ,  2011/4795 K. KATMA DEĞER VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 100 (0) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 100 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (3065) Geçici Madde 15 HARÇLAR KANUNU (492) Madde 13 İMAR KANUNU (3194) Madde 20 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (4722) TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ... Devamı

Daha yüksek dereceden sakatlık indiriminden faydalanma talebiyle yapılan başvurunun Maliye Bakanlığınca reddi yolunda tesis edilen işlem hk.

3. Daire 2007/2073 E., 2009/211 K. 3. Daire 2007/2073 E., 2009/211 K.   SAKATLIK İNDİRİMİ VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI VERGİ UYUŞMAZLIĞI 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU “İçtihat Metni” Temyiz Eden: … Karşı Taraf: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) İstemin Özeti: Daha yüksek dereceden sakatlık indiriminden faydalanma talebiyle... Devamı

Merkez Sağlık Kurulunca sakatlık indiriminden yararlanamayacağına karar verildiğini bildiren 25.7.1994 gün ve 49925 sayılı Maliye Bakanlığı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Vergi D.Gen.Kur. 1998/304 E., 1999/78 K. Vergi D.Gen.Kur. 1998/304 E., 1999/78 K.   BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VERGİDE SAKATLIK İNDİRİMİ 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 08/02620 S. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBAB… “YÖNETMELİK NO” – “R.G. TARİHİ” – “R.G.NO” 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ... Devamı

yatırım indirimi”nin vergi tevkifatına tabi olmadığı hakkında.

Büyük Gen.Kur. 2002/3 E., 2002/3 K. Büyük Gen.Kur. 2002/3 E., 2002/3 K.   İSTİSNA KAVRAMI YATIRIM İNDİRİMİ VERGİ SİSTEMLERİNİN FARKLILIĞI VERGİ TEVKİFATI 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 2709 S. 1982 ANAYASASI 5422 S. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU(MÜLGA) “İçtihat Metni” ÖZÜ: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik... Devamı