Genel Kurul Kararları

Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluna gidilmediğinin bildirilmesi üzerine, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2014/47 Karar Sayısı  :  2014/123 Karar Günü  :  3.7.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294                                                                                               İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi                İTİRAZIN KONUSU :…Continue Reading →

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; 1- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan ” Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;.” ibaresinin, 2- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11., 13., 36. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2014/142 Karar Sayısı  :  2014/182 Karar Günü  :  4.12.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294                                                                         İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Çankırı 1. Asliye Ceza  Mahkemesi                İTİRAZIN KONUSU :…Continue Reading →

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin iptalinin istemi hk.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2013/95 Karar Sayısı  :  2014/176 Karar Günü  :  13.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  13.3.2015-29294   İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile…Continue Reading →

Davacının, askerlik hizmetini yapmakta iken geçirdiği kaza sonucu uğradığı zararların tazmini istemiyle açtığı maddi ve manevi tazminat davasında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı  :  2014/94 Karar Sayısı  :  2014/160 Karar Günü  :  22.10.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285                          İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi                                                                                             İkinci  Dairesi                           İTİRAZIN…Continue Reading →

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 90. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı     :  2014/99 Karar Sayısı  :  2014/181 Karar Gün     :  4.12.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285     İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY, Muharrem…Continue Reading →

Davacı tarafından, işlettiği kum çakıl ocağı ile ilgili olarak il encümen kararı ile ruhsatın 5 yıl süre ile uzatılarak kira bedeli belirlenmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2014/35 Karar Sayısı  :  2014/173 Karar Günü  :  13.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285                        İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kayseri 1. İdare Mahkemesi                          İTİRAZIN KONUSU : 4.6.1985…Continue Reading →

Spor federasyonlarının genel kurullarının toplanmasına ilişkin hususların 3289 sayılı Kanun’da ana statüde belirleneceğinin öngörülmesine rağmen yönetmelik hükümleri ile düzenlenmesinin, belirtilen Kanun’a aykırı olduğu ileri sürülerek yönetmelik hükmünün iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2013/77 Karar Sayısı  :  2014/4 Karar Günü  :  16.1.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay 10. Dairesi İTİRAZIN KONUSU : 21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor…Continue Reading →

Davacı hakkında uygulanan sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınması işleminin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı  :  2014/178 Karar Sayısı  :  2014/178 Karar Günü  :  24.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tokat İdare Mahkemesi   İTİRAZIN KONUSU : 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları…Continue Reading →

Davalıların tebligata yarar açık adreslerinin bildirilmesi istemiyle davacı tarafından Nüfus Müdürlüğüne yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2014/76 Karar Sayısı  :  2014/142 Karar Günü  :  11.9.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285          İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tokat İdare Mahkemesi         İTİRAZIN KONUSU : 25.4.2006…Continue Reading →