BOŞANMA, İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN KADININ NAFAKA TALEBİ…


T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/10607
KARAR NO: 2014/21407
KARAR TARİHİ:03.11.2014

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı (koca) tarafından usulüne uygun şekilde açılmış bir katkı payı alacağı davasının bulunmadığının anlaşılmasına göre davalı (koca)nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden, davacı (kadın)ın bir temizlik firmasında asgari ücretle çalışmak suretiyle düzenli ve sürekli bir gelirinin ve adına kayıtlı bir arsası ile bir de dairesinin bulunduğu, davalı (koca)nın ise bir temizlik firmasında asgari ücretle çalıştığı görülmektedir. Tarafların tespit edilen bu gelir durumlarına göre davacı (kadın) yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. O halde davacı (kadın)ın yoksulluk nafakası isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.

3-Davalı (koca)nın manevi tazminat (TMK md 174/2) talebi bulunmaktadır. Bu taleple ilgili olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi de usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.03.11.2014

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 27 Kas 2014, 01:41 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 247


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir