BABALIK DAVASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2009/11852
KARAR NO:2009/16129
KARAR TARİHİ: : 28.09.2009

ÖZET : Türk Medeni Kanunu ‘nda babalık davası ile birlikte manevi tazminat istenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından,babalık davasıyla birlikte açılan manevi tazminat davası, ancak Borçlar Kanunu madde 49’da yer alan genel hükümlere dayanabilir.Bu sebeple,babalık davası ile birlikte açılmış olan manevi tazminat talebi tefrik edilmeli ve aile mahkemesi görevsizlik kararı vermelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı, babalık davasıyla birlikte manevi tazminat da talep etmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda babalık davasında manevi tazminatla ilgili bir düzenleme ve hüküm bulunmamaktadır. Aynı Yasa’nın 304. maddesi ananın mali haklanyla ilgilidir. Bu mali hakların kapsamına giren giderler de maddede sayılmıştır. Bu bakımdan manevi tazminat isteği, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan genel hükme dayanmakta olup, Aile Mahkemesinin görevine girmemektedir. Talep edilen manevi tazminat miktanna (5.000 YTL) göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. O halde, manevi tazminata ilişkin isteğin tefrik edilip, görevsizlik karan verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte yazılı gerekçeyle (BOZULMASINA), bozma kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlannın yukanda 1. bentte yazılı gerekçeyle (ONANMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 28.09.2009 gününde oybirliğiyle karar veridi.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2007/17575
KARAR NO. 2007/16310
KARAR TARİHİ. 22.11.2007

ÖZET : Dava babalığın tesbiti ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 301. maddesine dayalı babalık hükmü aile mahkemesinin görevine girmekte ise de birlikte istenilen maddi ve manevi tazminatın dayanağı Borçlar Kanunu olduğundan, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle mahkemece bu isteklerle ilgili tefrik kararı verilmesi ve davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekir.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 11.07.2007 gün ve 16588 – 11017 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının maddi ve manevi tazminat yönünden düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava babalığın tesbiti ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkin olup, Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış, karar ise Aile Mahkemesi sıfatıyla verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 301. maddesine dayalı babalık hükmü aile mahkemesinin görevine girmekte ise de birlikte istenilen maddi ve manevi tazminatın dayanağı Borçlar Kanunu olduğundan, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle mahkemece bu isteklerle ilgili tefrik kararı verilmesi ve davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekirken, bu istekler hakkında da, aile mahkemesi sıfatıyla esasa ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı ise de, bu hususun hükmün ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığı ve hükmün maddi ve manevi tazminatla ilgili bölümünün de onanmasına karar verildiği anlaşıldığından, karar düzeltme isteminin maddi ve manevi tazminat yönünden kabulüne, bu isteklerle ilgili onama kararının kaldırılmasına, hükmün maddi ve manevi tazminat yönünden bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 – 442. maddeleri uyarınca davacının karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 11.07.2007 gün ve 2006/16588 esas, 2007/11017 karar sayılı onama ilamının maddi ve manevi tazminat yönünden kaldırılmasına, hükmün açıklanan nedenlerle maddi ve manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, temyiz ve tashihi karar harcının istek halinde iadesine, 22.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir