AVUKATLIK ÜCRETİ, RET SEBEBİNİN ORTAK YA DA AYRI OLMASI…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/18600
KARAR: 2013/24802

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.06.2012 tarih, 24867/19657 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe karşı, ihalede pey süren şikayetçi üçüncü kişinin, ihalenin usulüne uygun yapılmadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Sair karar düzeltme itirazları yerinde değil ise de;

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2.maddesi hükmüne göre;Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunulan taşınmaz, …İcra Müdürlüğünün 2008/17 Talimat sayılı dosyası ile satışı yapılan yerdir. Şikayetin niteliği itibariyle takip alacaklısı, borçlusu ve ihale alıcısı hasım gösterilmek suretiyle yargılama yapılmış ve mahkemece adı geçenler yönünden ihalenin feshi isteminin reddi aynı hukuksal nedene dayandırılmıştır. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması gereken 3/2.maddesi gereğince, ret sebebi ortak olan davalılar lehine tek vekalet ücreti takdiri gerekirken, şikayetçinin, davalı olan ihale alıcısı ve alacaklı için ayrı ayrı avukatlık ücreti ile sorumlu tutulması isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla şikayetçinin karar düzeltme isteminin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Öte yandan HMK’nun 297. maddesinin (1). fıkrası gereği hükümde “Türk Milleti Adına” ibaresi ile “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Şikayetçinin karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 07/06/2012 tarih ve 2012/4867 E.- 19657 K.sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 02.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 25 Kas 2014, 02:24 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 414


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir