AVUKATIN DURUŞMAYA KATILMAMASI,KEŞİF ADI ALTINDA PARA ALMASI

DURUŞMAYA MAZERETSİZ KATILMAYAN AVUKAT – GÖREVİ İHMAL VE İRTİKAP SUÇU

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi
Esas No:2012/16008
Karar No:2014/3224

5237/m. 5, 6/1-c, 250/2, 257/2 ;1136/m.62

DURUŞMAYA MAZERETSİZ KATILMAYAN AVUKAT
TCK’nın 5. maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle anılan Kanunun genel hükümlerine aykırı olan sınırlayıcı nitelikteki Avukatlık Yasanın 62. maddesinin de özel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçları açısından zımnen ilga edilmiş sayılmasının gerekir.

Dosya içerisinde bulunan vekaletname, serbest meslek makbuzu, banka havale belgesi örnekleri ile katılan ve tanık beyanlarına göre; katılanın davacı sıfatıyla bulunduğu Devrek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin tapu iptali ve tescil davasını takip etmek amacıyla aralarındaki sözlü anlaşma gereği vekaletname alan avukat sanığın vekalet ücreti aldığı halde, vekaletnameyi ilgili dava dosyasına sunmadığı ve duruşmaya mazeretsiz katılmayarak HMUK 409/5. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılmasına, yasal süre içerisinde yenileme talebinde bulunmayarak da davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet verdiği, bu eylemlerinin TCK’nın 257/2. maddesine uyan ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu, ayrıca sanığın dosyanın işlemden kaldırılmasından sonra avukatlık görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle keşif yapılacağını beyanla masraf adı altında para talep edip, katılanın bu nedenle banka havalesi ile gönderdiği parayı mal edinmesi eyleminin ise aynı Kanunun 250/2. maddesine uyan ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek ve her iki eylem birleştirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 28 Kas 2014, 21:54 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 275


Share

Bir cevap yazın